‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

01.03.21
‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

Zelfs wanneer de politiek in staat blijkt de woningproductie significant te versnellen, dan nog zal er over vier jaar een woningtekort zijn. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de maandag gepubliceerde analyse van zes verkiezingsprogramma’s.

Voor het eerst heeft het PBL het thema wonen in de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Uit de voorstellen van CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Christenunie blijkt dat politieke partijen doordrongen zijn van het woningtekort. Veelal kiezen zij voor dezelfde oplossingsrichtingen: meer regie, stimulering van de bouwproductie, slimmer gebruik van gebouwen en meer geld en meer taken voor woningcorporaties. VVD en PVV en de kleine partijen lieten hun programma's niet analyseren.

Vaak wordt gedacht aan de komst van een aparte minister, maar volgens het PBL is het maar de vraag of die minister het verschil kan maken. “Alles wat de partijen wensen kan binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. Daar is geen aparte minister voor nodig”, aldus de analyse. Ook plaatst het PBL grote vraagtekens bij het stimuleren van de woningproductie. Partijen kiezen voor vereenvoudiging van procedures, een actievere rol van gemeenten en nieuwe investeringsfondsen. Procedures zijn volgens de onderzoekers vaak niet de meest knellende factor. Een actief grondbeleid levert niet alleen goede resultaten op. En het is volgens het PBL maar de vraag of extra subsidies een publiek doel dienen.
De zes onderzochte partijen blijken vaak voorstander van tijdelijk gebruik en transformatie van bestaande gebouwen voor specifieke doelgroepen. Dat kan volgens het PBL helpen, maar dan moet de capaciteit die de komst van tijdelijke woningen vraagt niet ten koste gaan van het realiseren van permanente woningen.

Verder staat het PBL uitvoerig stil bij de toekomstige rol van woningcorporaties. Partijen doen twee voorstellen: afschaffing van de verhuurderheffing en corporaties ook laten bouwen voor middeninkomens. "Een ding is zeker: van corporaties wordt verwacht dat ze meer gaan bouwen. En dat niet alleen voor de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Maar inzet op het middensegment mag niet ten koste gaan van de huidige kerntaak voor de lagere inkomensgroepen.” Volgens het Planbureau kunnen de voorstellen wel betekenen dat er meer huurwoningen bij komen, maar dat betekent niet dat er in totaal meer woningen worden gebouwd. De capaciteit van de bouwsector en de beschikbaarheid van grondposities zijn daarvoor bepalend.
Daarom geeft het PBL een ‘winstwaarschuwing’: “De schaarste aan middelen (grond en arbeid) bepaalt op korte termijn wat er kan. Oplossingen die bepaalde groepen vooruit helpen, gaan daarom ten koste van het helpen van andere groepen en andere opgaven, zoals het verduurzamen van woningen en ruimte voor de energie-transitie.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.