‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’

18.11.19
‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’
De minister moet de scheiding van de activiteiten van Woonstichting de Key in een niet-commerciële tak met sociale huurwoningen en een commerciële dochteronderneming opnieuw beoordelen. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam uitgemaakt in een procedure van Huurdersvereniging Arcade tegen de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Niet alleen voldoet de wijze van scheiden niet aan de wet. Ook is de rechtbank van mening dat huurders instemmingsrecht hebben bij dergelijke ingrijpende besluiten.
 
In 2018 heeft de Key vierhonderd duurdere vrijesectorhuurwoningen, circa zeshonderd sociale huurwoningen en allerlei maatschappelijk vastgoed ondergebracht in de commerciële dochteronderneming Lieven de Stad. Daarbij is gekozen voor een zogenaamde ‘hybride scheiding’: een combinatie van een juridische scheiding (gedeeltelijke overheveling van vastgoed naar Lieven de Stad) en een administratieve scheiding. Drieduizend objecten zijn ondanks hun commerciële karakter toch achtergebleven bij de Key. Dit wordt in de administratie duidelijk gemaakt.
De Autoriteit Woningcorporaties heeft indertijd deze hybride scheiding toegestaan met als argument dat nergens in wet- en regelgeving staat dat een dergelijke oplossing niet zou mogen. Toenmalig minister Stef Blok bood daar na een succesvolle lobby door de corporatiesector de ruimte voor, maar volgens de rechtbank is de gevolgde redenering niet correct. Dan had die scheidingsvorm expliciet in de Woningwet moeten worden opgenomen.
 
De huurders van de Key zijn principieel tegen het overbrengen van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed naar een commerciële dochteronderneming als Lieven de Stad. De overheveling van woningen naar een verhuurder met een winstoogmerk zal, zo vrezen de huurders, vanwege tekortschietende huurbescherming op den duur slecht uitpakken en zich vertalen in extra huurverhogingen. Huurdersvereniging Arcade en de mee-procederende bewonerscommissies menen bovendien dat bij een dergelijke overheveling sprake is van instemmingsrecht. De Key heeft hen dat indertijd onthouden. AW betoogde dat een dergelijk recht de huurders niet toekomt, maar daar gaat de rechter niet in mee.
 
Tegen de uitspraak is beroep mogelijk bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. "De Autoriteit Woningcorporaties beraadt zich op mogelijke vervolgstappen", zo laat een woordvoerder weten. Daarover valt eind november/begin december een beslissing. Ook de Key beraadt zich op deze uitspraak en wacht de reactie van de Autoriteit Woningcorporaties af. Overeind blijft dat de Key een wettelijke plicht heeft om haar bezit te splitsen, ongeacht de principiële bezwaren die Arcade daar tegen heeft.
 
Naast de Key hebben zeven andere corporaties, waaronder Ymere en de Alliantie, met instemming van de AW gebruik gemaakt van zo’n hybride scheiding. Onduidelijk is of de uitspraak voor hen gevolgen heeft. De Alliantie bekijkt nog of de uitspraak bepaalde consequenties heeft. Ook  Ymere volgt de rechtszaak met belangstelling, zo laat een woordvoerder weten. Indertijd heeft huurderskoepel HYA wel positief geadviseerd over de gekozen oplossing. 
 
NUL20 onderzocht eerder hoe de Amsterdamse corporaties de splitsing van DAEB- en Niet-DAEB hebben vormgegeven: 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.