‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’

18.11.19
‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’
De minister moet de scheiding van de activiteiten van Woonstichting de Key in een niet-commerciële tak met sociale huurwoningen en een commerciële dochteronderneming opnieuw beoordelen. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam uitgemaakt in een procedure van Huurdersvereniging Arcade tegen de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Niet alleen voldoet de wijze van scheiden niet aan de wet. Ook is de rechtbank van mening dat huurders instemmingsrecht hebben bij dergelijke ingrijpende besluiten.
 
In 2018 heeft de Key vierhonderd duurdere vrijesectorhuurwoningen, circa zeshonderd sociale huurwoningen en allerlei maatschappelijk vastgoed ondergebracht in de commerciële dochteronderneming Lieven de Stad. Daarbij is gekozen voor een zogenaamde ‘hybride scheiding’: een combinatie van een juridische scheiding (gedeeltelijke overheveling van vastgoed naar Lieven de Stad) en een administratieve scheiding. Drieduizend objecten zijn ondanks hun commerciële karakter toch achtergebleven bij de Key. Dit wordt in de administratie duidelijk gemaakt.
De Autoriteit Woningcorporaties heeft indertijd deze hybride scheiding toegestaan met als argument dat nergens in wet- en regelgeving staat dat een dergelijke oplossing niet zou mogen. Toenmalig minister Stef Blok bood daar na een succesvolle lobby door de corporatiesector de ruimte voor, maar volgens de rechtbank is de gevolgde redenering niet correct. Dan had die scheidingsvorm expliciet in de Woningwet moeten worden opgenomen.
 
De huurders van de Key zijn principieel tegen het overbrengen van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed naar een commerciële dochteronderneming als Lieven de Stad. De overheveling van woningen naar een verhuurder met een winstoogmerk zal, zo vrezen de huurders, vanwege tekortschietende huurbescherming op den duur slecht uitpakken en zich vertalen in extra huurverhogingen. Huurdersvereniging Arcade en de mee-procederende bewonerscommissies menen bovendien dat bij een dergelijke overheveling sprake is van instemmingsrecht. De Key heeft hen dat indertijd onthouden. AW betoogde dat een dergelijk recht de huurders niet toekomt, maar daar gaat de rechter niet in mee.
 
Tegen de uitspraak is beroep mogelijk bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. "De Autoriteit Woningcorporaties beraadt zich op mogelijke vervolgstappen", zo laat een woordvoerder weten. Daarover valt eind november/begin december een beslissing. Ook de Key beraadt zich op deze uitspraak en wacht de reactie van de Autoriteit Woningcorporaties af. Overeind blijft dat de Key een wettelijke plicht heeft om haar bezit te splitsen, ongeacht de principiële bezwaren die Arcade daar tegen heeft.
 
Naast de Key hebben zeven andere corporaties, waaronder Ymere en de Alliantie, met instemming van de AW gebruik gemaakt van zo’n hybride scheiding. Onduidelijk is of de uitspraak voor hen gevolgen heeft. De Alliantie bekijkt nog of de uitspraak bepaalde consequenties heeft. Ook  Ymere volgt de rechtszaak met belangstelling, zo laat een woordvoerder weten. Indertijd heeft huurderskoepel HYA wel positief geadviseerd over de gekozen oplossing. 
 
NUL20 onderzocht eerder hoe de Amsterdamse corporaties de splitsing van DAEB- en Niet-DAEB hebben vormgegeven: 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.