D66: ‘Negenduizend woningen per jaar erbij, topprioriteit voor middensegment’

19.10.21
D66: ‘Negenduizend woningen per jaar erbij, topprioriteit voor middensegment’

In Amsterdam moeten jaarlijks negenduizend woningen worden bijgebouwd. Dertig procent sociale nieuwbouw is daarbij voldoende. Woningbouw voor het middensegment krijgt van D66 topprioriteit, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma ‘Vrijheid in verbinding’.

Lijsttrekker Reinier van Dantzig gelooft ‘dat iedereen in Amsterdam dezelfde kans moet hebben en dus moet je er ook voor zorgen dat iedereen – ongeacht je inkomen of je achtergrond – dezelfde kans maakt op een huis’. “Dat kan niet zonder dat we stevig durven in te grijpen in de markt, we zullen van betaalbare huizen voor starters en gezinnen met een middeninkomen absolute topprioriteit moeten maken door fors te bouwen, maar ook door de negatieve effecten van de markt te beteugelen met regulering zoals de opkoopbescherming van huizen”, aldus Van Dantzig.

De afgelopen tijd heeft hij kenbaar gemaakt in het nieuwe college wel de wethouder van Wonen te willen worden. Er moet volgens hem in Mokum worden bijgebouwd als nooit tevoren. Op weg naar een stad met 1 miljoen inwoners is jaarlijks een toevoeging van negenduizend woningen noodzakelijk; twintig procent meer dan nu het geval is. De bouw van betaalbare woningen voor middeninkomens krijgt absolute prioriteit, zodat Amsterdam geen stad wordt van arm of rijk met niks er tussenin. De woningbouwprogrammering dient daarom te worden gewijzigd in 30 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en -koop, en 30 procent huur- en koop in het hogere segment. “We voegen meer woningen uit het middensegment in verhouding tot sociaal toe. Dit segment is momenteel in de stad onvoldoende beschikbaar, terwijl met name dit segment bijdraagt aan doorstroming vanuit de sociale huursector”, zo schrijven de Amsterdamse democraten. Een ruimer duur segment biedt volgens hen genoeg mogelijkheden om voldoende grondopbrengsten te genereren om de komende jaren door te bouwen.

Het D66-conceptverkiezingsprogramma kent tal van onderverdelingen. De helft van de nieuwbouw in het middensegment moet betaalbaar zijn voor inkomens tot 70.000 euro bruto per jaar. Zij reserveren bovendien dertig procent van de nieuwbouw in dat segment voor sociale koopwoningen tot 325.000 euro. Dertig procent van de toekomstige sociale nieuwbouw wordt bestemd voor jongeren en studenten. Ook moeten mensen in cruciale beroepen, in het bijzonder leraren, veel meer kans krijgen op een huur- of koopwoning. En er moeten meer woningen specifiek voor senioren worden bijgebouwd.

De democraten zien veel kansen voor versnelling van het planproces, onder meer door het vereenvoudigen van het eisenpakket bij nieuwbouw, vaste grondprijzen voor het middensegment en betere samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en marktpartijen. Ook krijgen wooncoöperaties de ruimte. Ontwikkelaars worden gestimuleerd meer industrieel te bouwen.

Kansen voor meer beschikbare en betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en starters liggen er volgens D66 ook in het creëren van doorstroming in de bestaande woningvoorraad. “We willen de doorstroming via de regeling 'Van groot naar beter' stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en regionale toepassing.”

Voor wat betreft de corporaties steunt D66 de verkoop van corporatiewoningen; alleen als het percentage sociale huur in een buurt onder de 30 procent komt, dan wordt er in principe niet meer verkocht. Tot vijftig procent van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen kunnen worden toebedeeld aan bijzondere groepen, die niet op eigen kracht een woning kunnen bemachtigen. Denk aan statushouders, mensen die vanuit een instelling (weer) zelfstandig gaan wonen en mensen met een sociaal-medische urgentiestatus.

Om te zorgen dat de stad ook voor toekomstige generaties bewoonbaar blijft, maakt D66 van klimaat een eerste zorg. Isoleren krijgt prioriteit, zodat Amsterdammers in goede woningen met een lage energierekening wonen en de ‘voetafdruk’ vermindert.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.