AEDES NIEUWS

 • 25.04.19

  Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn Zorg aanvragen. De subsidie beoogt nieuwe bewonersinitiatieven te steunen. Corporaties zijn hier vaak bij betrokken. Wat houdt de subsidieregeling in?

  Aedes Net
 • 25.04.19

  Zeventien woningcorporaties, tien bouwers en acht industriële bedrijven gaan in het programma De Bouwstroom structureel samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie.

  Aedes Net
 • 25.04.19

  Is waterstof dé duurzame oplossing voor de energietransitie van de bebouwde omgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het Waterstofcafé van Aedes en de NVB van 18 april. De belangrijkste voor- en nadelen van waterstof die uit de bijeenkomst naar voren kwamen, zet Aedes voor u op een rijtje.

  Aedes Net
 • 24.04.19

  Het Besluit Servicekosten zou aangepast worden zodat woningcorporaties (na wijziging van de Warmtewet) de kosten voor collectieve warmte-installaties (afschrijving en onderhoud) in de servicekosten op zouden kunnen nemen. Dat gaat echter niet door omdat BZK juridische problemen voorziet. Welke mogelijkheden zijn er wel?

  Aedes Net
 • 24.04.19

  Aedes is inmiddels één jaar onderweg met de strategische klankbordgroepen voor: Financiën, Duurzamer Wonen, Maatwerk Wonen, Betaalbaar wonen en voldoende woningen en Veilig Wonen. Nu na een jaar is het tijd voor een evaluatie. De belangrijkste conclusie: de klankbordgroepen hebben een toegevoegde waarde voor de belangenbehartiging van Aedes. Ook spreken de klankbordgroepleden hun waardering uit voor betrokkenheid bij de vereniging en de onderlinge verbinding. Het gevolg van de positieve conclusie is dat Aedes en haar leden verder gaan met de klankbordgroepen.

  Aedes Net
 • 23.04.19

  Aedes gaat door met het verkennen van verdere samenwerking bij woonruimteverdeling. De sector is echter wel verdeeld. Dat blijkt uit de enquête die Aedes in februari onder corporatiebestuurders verspreidde. Deze ledenenquête is onderdeel van de bredere verkenning, waaronder ook de perspectieven van stakeholders en woningzoekenden, naar meer samenwerking bij woonruimteverdeling.

  Aedes Net
 • 23.04.19

  Woonstad Rotterdam heeft sinds 2016 het meetinstrument Sociaal Beheer Label. Met dit instrument meten ze op verschillende thema’s hoe groot de beheeropgave is per wijk, buurt en complex. Op basis daarvan kunnen ze een plan van aanpak opstellen met lokale partners om eventuele problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren en aan te pakken. Aedes ging in gesprek met Peter Paul Lippinkhof (Teamleider Sociaal Beheer Woonstad) over het Sociaal Beheer Label en hoe dit instrument helpt om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

  Aedes Net
 • 23.04.19

  De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer  duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Het voorstel krijgt brede steun van gemeenten, juristen, opdrachtgevers en aannemers. Aedes dringt met mede-opdrachtgevers en partners al jaren aan op verbetering van deze wet.

  Aedes Net
 • 19.04.19

  Woningcorporaties kunnen na 1 juli 2019 geen aanvragen meer indienen voor korting op de verhuurderheffing op basis van plannen voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Het budget is overschreden. Aedes stelt dat het kabinet op basis van het succes van de regeling beter zou kunnen besluiten er meer geld voor beschikbaar te stellen.

  Aedes Net
 • 19.04.19

  Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar van patiënten met een ernstige psychische aandoening voor zichzelf en hun omgeving. Dat blijkt uit een rapport dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) publiceerde op 18 april 2019. Aedes herkent de uitkomsten van dit onderzoek en ziet dat corporaties en hun huurders steeds vaker worden geconfronteerd met het gedrag van verwarde personen.

  Aedes Net
 • 18.04.19

  De ingangsdatum van 1 januari 2020 voor de nieuwe BENG-regelgeving is niet haalbaar en wordt uitgesteld. Dat bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het overleg van de Programmaraad NTA8800. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

  Aedes Net
 • 18.04.19

  De tarieven van warmtenetten mogen de komende jaren niet meer stijgen. In een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vragen Aedes, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond om het maximumtarief niet te verhogen totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.

  Aedes Net
 • 17.04.19

  De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn stukgelopen op de hoogte van de looneis van de vakbonden. In een interview zegt Henk Peter Kip teleurgesteld te zijn. Hoe kijkt hij als voorzitter van de werkgeversdelegatie tegen de ontstane situatie aan? En hoe gaat het nu verder?

  Aedes Net
 • 16.04.19

  De digitale woningcorporatie qlinker is van start. De eerste woningen die qlinker verhuurt staan sinds maandagmiddag 15 april op WoningNet. Op initiatief van Mitros is sinds eind 2017 gewerkt aan de oprichting van qlinker.

  Aedes Net
 • 16.04.19

  Woningcorporaties kunnen zich weer aanmelden voor het traineeprogramma Talent in Huis. Deze twaalfde editie start in januari 2020. Aanmelden kan tot 15 mei 2019. Doel van het programma is om jonge mensen te inspireren om te kiezen voor een carrière in de volkshuisvesting. Naast Aedes werken meerdere corporaties uit verschillende delen van het land gezamenlijk aan de ontwikkeling van nieuw talent voor de sector.

  Aedes Net
 • 16.04.19

  De Woningwet staat woningcorporaties in de weg om belangrijke vraagstukken op te pakken: de enorme verduurzamingsopgave en het huisvesten van middeninkomens. De wet past binnen een al langer durende trend in het woonbeleid: de sociale huursector verkleinen tot een vangnet voor de allerarmsten.

  Aedes Net
 • 16.04.19

  Leveranciersmanagement is het onderdeel van contractmanagement dat zich richt op het verbeteren van de prestaties van de leverancier. 

  Aedes Net
 • 16.04.19

  Werkt u aan het versterken van de bewonersbetrokkenheid op organisatie- en wijkniveau? Benieuwd naar nieuwe manieren om met bewoners te werken aan een prettige woonomgeving? Lees dan hieronder de inzichten uit de inspiratiemiddag samenwerken met huurders aan een prettige woonomgeving. Of bekijk de praatplaat. Wellicht zitten er nog interessante tips voor u bij!

  Aedes Net
 • 11.04.19

  Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dVi2018 open.

  Aedes Net
 • 11.04.19

  Bijna de helft van de ongelukken met koolmonoxide gebeurt met moderne cv-installaties. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dat omdat installatie en onderhoud van cv-installaties niet altijd goed worden uitgevoerd. Aedes heeft in een factsheet de belangrijkste controlepunten voor cv-installaties op een rij gezet.

  Aedes Net
 • 11.04.19

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 11.04.19

  Inkoop- en contractmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contractmanagement is het erop toezien dat de opdrachtgever en de leveranciers krijgen waar zij volgens het contract recht op hebben. Contractmanagement bestaat uit twee delen: contractbeheer en prestatiemanagement.  

  Aedes Net
 • 11.04.19

  Aanbesteden is een fase in het inkoopproces. Deze volgt op het voortraject waarin uw corporatie het initiatief neemt om een investering te doen. Het vastleggen van de manier waarop u aanbesteedt is een aanbestedingsbeleid. Het ontwikkelen en vastleggen van zo'n aanbestedingsbeleid getuigt van professioneel opdrachtgeverschap. 

  Aedes Net
 • 10.04.19

  Corporaties zijn aan voorwaarden gebonden wanneer zij energie uit zonnepanelen leveren aan het net. Dit is beperkend voor de verduurzaming, zoals Aedes vaker aan BZK en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft laten weten. De minister van BZK wil de ruimte voor corporaties vergroten. De daarvoor noodzakelijke wetswijzigingen worden nu voorbereid en gaan na de zomer in internetconsultatie. Een precieze invoeringsdatum is nog niet bekend.

  Aedes Net
 • 10.04.19

  De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van Nul-Op-de-Meter woningen, maar het aantal NOM-woningen is wel lager dan vooraf verwacht. Dit blijkt uit de EPV-evaluatie van CE Delft. Dit ligt vooral aan de sterk gestegen bouwkosten en de ingewikkeldheid van de regeling. De minister van BZK gaat de evaluatie en de aanbevelingen bespreken met Aedes, de Woonbond en Stroomversnelling en kijken of de EPV minder ingewikkeld kan. Zij verwacht de Tweede Kamer hier eind 2019 dit jaar over te informeren.

  Aedes Net
 • 09.04.19

  Vanaf 1 juli 2019 vallen verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de dan in werking tredende gewijzigde Warmtewet. De levering van warmte maakt vanaf dan deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig. De gevolgen voor corporaties op een rij.

  Aedes Net
 • 09.04.19

  Niemand zorgt nog voor middeldure huurwoningen. Marktpartijen hebben er geen trek in. En de complexe regels en procedures rond DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (vooral middenhuur) maken de bouw voor corporaties ingewikkeld. Mede dankzij CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes komt daar verandering in. Hij is initiatiefnemer van een motie waar een ruime meerderheid van de Kamer mee instemde. Daardoor wordt het voor corporaties eenvoudiger om woningen met een huur tot 1.000 euro te bouwen.

  Aedes Net
 • 08.04.19

  Met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming) kunt u als verhuurder investeren in het verduurzamen van huurwoningen. U kunt bijvoorbeeld woningen aardgasvrij maken of de energieprestaties minimaal drie Energie-Indexstappen verbeteren. De regeling opende 1 februari 2019 en er is nu al voor ongeveer 87 miljoen euro aangevraagd. De regeling sluit 1 juli 2019. Aedes roept daarom corporaties op om voor die tijd een beroep te doen op deze korting op de verhuurderheffing.

  Aedes Net
 • 08.04.19

  Het wetstraject is gestart om de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord in 2020 van kracht te laten zijn. Daarvoor worden twee wetsvoorstellen gemaakt. Het eerste wetsvoorstel gaat over de aanpassing van de definitie van de huursom (maximaal gemiddelde huurverhoging). Via een internetconsultatie kunnen corporaties en andere partijen tot 26 april 2019 op dit eerste voorstel reageren.

  Aedes Net
 • 08.04.19

  Speciaal voor nieuwkomers in de sector organiseert Aedes op dinsdag 18 juni a.s. een Benchlearning Basics. Gaat u dit jaar voor het eerst aan de slag met de benchmark? Of wilt u uw kennis bijspijkeren? Dan mag u deze sessie niet missen. Meld u direct aan.

  Aedes Net
 • 04.04.19

  Steeds meer alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen en eenoudergezinnen wonen in een sociale huurwoning. Huurders zijn een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur. En wachttijden voor een sociale huurwoning zijn aanzienlijk langer dan die voor een particuliere huurwoning. Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland 2018 (WoON) van het ministerie van BZK en het CBS.

  Aedes Net
 • 04.04.19

  Woningcorporaties moeten zonder belemmeringen middeldure huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand kunnen bouwen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, vastgelegd in een motie die op 2 april 2019 werd aangenomen. Goed nieuws, aldus Aedes: zo kunnen corporaties huurders helpen waarvoor nu nauwelijks geschikte huizen beschikbaar zijn.

  Aedes Net
 • 04.04.19

  Het College van Rijksadviseurs start een open oproep om woonwijken in de stedelijke buitenranden een positieve impuls te geven: Panorama Lokaal. Dit hebben minister Kajsa Ollongren van BZK en rijksbouwmeester Floris Alkemade vandaag bekend gemaakt op het Wooncongres in Den Haag. Woningcorporaties kunnen in een lokale coalitie met de gemeente en een bewonersorganisatie gebieden voor deze ontwerpprijsvraag aanmelden. Aedes ondersteunt Panorama Lokaal in het kader van de Vernieuwingsagenda.

  Aedes Net
 • 04.04.19

  Woningcorporaties die actuele informatie hebben over bestaand vastgoed en bouwprojecten kunnen veel kosten besparen. Regie op informatiestromen biedt bovendien managementinformatie die de bedrijfsvoering ondersteunt. Aedes pleit er daarom voor dat corporaties het Bouw Informatie Model (BIM) gebruiken. Om hen te ondersteunen bij gebruik en invoering, ontwikkelde Aedes de BIM-leidraad en het BIM-protocol voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 03.04.19

  Woensdag 27 maart was de 3e  en laatste collegetour Veranderkracht van dit jaar. Met dit keer in de hoofdrol Jaap van ’t Hek (Organisatievragen) en Marinus Kempe (Woonstichting De Kernen).  Hoe kunt u de veranderkracht van een organisatie versterken? En hoe brengt u verandering verder? Veranderkundige Jaap van ’t Hek zorgde voor het theoretische kader terwijl directeur-bestuurder Marinus Kempe zorgde voor een praktijkvoorbeeld over het veranderen van een corporatie naar een netwerkorganisatie.

   
  Aedes Net
 • 03.04.19

  Sven Turnhout, directeur-bestuurder van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), trok met de methodiek van het Thuisgesprek door heel Nederland om in beeld te brengen wat er leeft onder huurders. Door deze verhalen op te halen en te koppelen aan de grote hoeveelheid onderzoeksdata die KWH jaarlijks ophaalt, komen cijfers tot leven en kunnen corporaties gerichter werken aan prettig wonen. Wij gingen met Sven in gesprek over de ontwikkelde methodiek, hoe corporaties door de koppeling met hun data kunnen zorgen voor een beter thuis en hoe dit geheel past in het bredere plaatje van de Vernieuwingsagenda. 

  Aedes Net
 • 02.04.19

  ‘Ecco, de gids uit de toekomst’ kijkt vanuit 2050 terug naar de keuzes die Woonkwartier maakt in haar Duurzaamheidsvisie 2019 – 2050. Het figuurtje is ontwikkeld om de komende jaren de huurders van Woonkwartier te betrekken bij de vertaling van ambities naar concrete plannen. Deze veelomvattende visie kan andere corporaties bij hun aanpak inspireren.

  Aedes Net
 • 02.04.19

  Corporaties werken hard aan het verduurzamen van hun woningen. Met de Roadshow De Routekaart: van ambitie naar aanpak helpt Aedes corporaties bij het in kaart brengen van de regionale verduurzamingsopgave en het vervolg daarvan: de regionale aanpak. De roadshow bezoekt vrijwel alle regionale netwerken van corporatiebestuurders. Hieronder een aantal goede voorbeelden uit de praktijk die zijn opgehaald tijdens de roadshows.

  Aedes Net
 • 02.04.19

  Hoe kun je asbest snel en veilig verwijderen in corporatiewoningen? Hierover hebben woningcorporaties Ymere en Woningbedrijf Velsen met Omgevingsdienst IJmond samen afspraken gemaakt. Op 25 maart 2019 ondertekenden zij het protocol Mutatiesloopmeldingen.

  Aedes Net
 • 01.04.19

  Onze duurzaamheidsambities tot en met 2050 zijn duidelijk. Ondertussen roept het grote aantal verduurzamingsopties en de aanpak daarvan talloze vragen op. Aedes en Groene Huisvesters ontwikkelen een divers programma-aanbod om u verder te helpen. De onderwerpen van de sessies sluiten aan bij wensen die corporaties noemden tijdens de Aedes Roadshow: De Routekaart, van ambitie naar aanpak. Onze kennissessies bieden mogelijkheden en inspiratie om op strategisch en uitvoerend vlak aan de slag te gaan!

  Aedes Net

Pagina's