AEDES NIEUWS

 • 12.12.18

  Roland Marx, bestuurder van woonstichting Leystromen, heeft een duidelijke filosofie: ‘Bij  woningcorporaties gaat het niet om sec exploiteren van woningen, dat kan de markt ook. Het maatschappelijk rendement is het bestaansrecht van woningcorporaties.’ Vanuit deze gedachte vervult hij de rol van vraageigenaar van team 5 in de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019.

  Aedes Net
 • 11.12.18

  Op 8 november 2018 publiceerde Aedes het onderzoek van RIGO over leefbaarheid en kwetsbare wijken. Aedes vindt het belangrijk dat lokale partijen afspraken maken over de inzet op leefbaarheid en dat het rijk hiervoor voldoende ruimte geeft. Aedes is dan ook verheugd om te zien dat veel corporaties aan de slag zijn gegaan met de uitkomsten van het rapport.

  Aedes Net
 • 10.12.18

  De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat naar verwachting op 1 februari 2019 om 9.00 uur open. U komt in aanmerking voor deze fiscale regeling voor investeringen die u na 1 januari 2019 doet. U kunt uw projecten aanmelden met terugwerkende kracht. Aanvragen die op de wachtlijst STEP staan en voldoen aan de voorwaarden RVV Verduurzaming ontvangen op korte termijn bericht van RVO.nl om een afweging te maken voor een melding RVV Verduurzaming.

  Aedes Net
 • 10.12.18

  Het Housing Partnership, waar Aedes lid van is, heeft op 3 december 2018 in Wenen haar actieplan gepresenteerd. Het partnerschap is onderdeel van de Urban Agenda voor de Europese Unie.

   

  Aedes Net
 • 07.12.18

  Zo’n anderhalf jaar geleden startte het actieprogramma Weer Thuis!. Acht corporaties, gemeenten en opvanginstellingen gingen aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De resultaten werden vrijdag 7 december gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst in Ede.

  Aedes Net
 • 07.12.18

  Een brede meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er snel wat moet verbeteren in zowel de kwaliteit van de bouw als in het toezicht. Minister Ollongren (BZK) is het daarmee eens en wil de wet die dat moet regelen snel opnieuw bespreken in de Eerste Kamer. De wet kan dan op 1 januari 2021 ingaan, tegelijk met de Omgevingswet.

  Aedes Net
 • 07.12.18

  Aedes krijgt van woningcorporaties veel vragen over de voorwaarden voor de subsidieregeling SDE+. Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie kunnen organisaties en instellingen subsidie krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Dit geldt voor energie uit biomassa, geothermie, zon, water en wind. Corporaties doen vooral een beroep op de regeling voor het plaatsen van zonnepanelen. In welke situaties mag een corporatie energie opwekken met zonnepanelen en wanneer kan zij hiervoor SDE+-subsidie aanvragen?

  Aedes Net
 • 04.12.18

  ‘Stel er komt iemand aan je balkon en die vraagt of je een pakketje wil bezorgen voor een paar honderd euro. Dan ga je echt niet als vakkenvuller bij Albert Heijn werken’, stelt een jonge bewoner uit één van de aandachtsbuurten van Rochdale. Dit is één van de redenen waarom Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Rochdale, meedoet aan de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten 2018-2019. In een aantal buurten ontstaat een soort schaduwwereld, met eigen normen en waarden, waarbij de toekomst van jongeren die daar opgroeien op de tocht staat.

  Aedes Net
 • 04.12.18

  We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2019 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering. Lees meer over huurdersonderzoek voor deze twee prestatievelden.

  Aedes Net
 • 03.12.18

  De CO2-monitor biedt lessen en aanbevelingen om de Routekaart CO2-neutraal 2050 te koppelen aan opdrachtgeverschap. De publicatie is een product van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken. Bestuurslid Remy van der Vlies legt uit hoe deze monitor corporaties kan helpen richting te geven aan hun verduurzamingsopgave.

  Aedes Net
 • 30.11.18

  De ‘geadviseerde nieuwe grenswaarden’ voor de BENG-eisen hebben vooral op social media voor onrust gezorgd onder de koplopers van energieneutrale woningen. Het ministerie van BZK maakte de voorgenomen eisen bekend op het NEN-congres. De nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen is op het congres ook verder uitgelegd: de NTA 8800. Aedes onderzoekt wat de precieze gevolgen van de nieuwe BENG-eisen zijn.

  Aedes Net
 • 30.11.18

  De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het realiseren van de nieuwbouwplannen en vindt onder meer dat er onvoldoende plancapaciteit is voor nieuwbouw. Dat bleek tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 november 2018 met minister Ollongren over de bouwopgave. De minister deelt deze zorgen niet. Volgens de minister zullen haar ‘woondeals’ met de vijf meest gespannen woningmarktregio’s al op korte termijn oplossingen bieden. Aedes vindt dat de minister gemeenten moet aanspreken om voldoende bouwlocaties te creëren.

  Aedes Net
 • 29.11.18

  ‘Dit was een goede zomer om het wonen in een nieuw nul-op-de-meter-appartement te testen’, zegt Mario Theunissen. ‘En het bevalt prima.’ Hij woont in de Willem, een van de twee vijflaagse flats van Woonstichting ‘thuis in Best. De Willem en de Zwijger zijn de winnaar van de Cobouw Award 2018 voor het meest duurzame project van Nederland.

  Aedes Net
 • 29.11.18

  Via Aon krijgen Aedes-leden tot 15 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Aevitae met VGZ als risicodrager en bij Zilveren Kruis.

  Aedes Net
 • 28.11.18

  De wijziging van de Warmtewet treedt waarschijnlijk pas op 1 juli 2019 in werking en niet zoals eerder gepland al op 1 januari 2019. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken aan Aedes laten weten.

  Aedes Net
 • 28.11.18

  Er circuleert een modelbrief waarin woningcorporaties door huurders aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij hebben geleden door het betalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen. De modelbrief is opgesteld door de Woonbond. In deze brief staat het verzoek de huurprijsverhogingen terug te draaien. Aedes adviseert daar niet op in te gaan.  

  Aedes Net
 • 28.11.18

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 27.11.18

  Vernieuwing is van alle tijden en met stilstand bereik je niets. Maar nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen, ziet Moniek van Balen, directeur-bestuurder bij woningcorporatie UWOON uit Harderwijk en vraageigenaar van team 2 in de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019. ‘Na jaren vooral focus op cijfers vanwege de nieuwe wetgeving is het nu tijd om echt met leefbaarheid aan de gang te gaan.’ 

  Aedes Net
 • 23.11.18

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 23.11.18

  'De grootste verduurzamingsuitdaging is de vraag hoe wij onze woningen de komende jaren gaan verwarmen’, zegt Wim de Vries van Thús Wonen. ‘De warmtevisies voor de verschillende wijken bepalen grotendeels welke ingrepen en maatregelen zinvol zijn. Dat onderzoeken we samen met onder meer de partijen van de prestatieafspraken, de provincie en netbeheerders.’ Tip voor andere corporaties: ‘Neem zelf het inititatief.’

  Aedes Net
 • 23.11.18

  Bob Kempink, directeur KCA Holding Gorssel, heeft twee prijzen gekregen voor zijn bijzondere verdiensten in de corporatiewereld: een award en een erespeld. Ruim 27 jaar was hij voorzitter van het samenwerkingsverband Europäische Tisch

  Aedes Net
 • 23.11.18

  Peter van der Hout is directeur-bestuurder van de Almelose woningcorporatie Beter Wonen. Een jaar lang is hij bovendien een van de twee vraageigenaren van team 3 in de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten 2018-2019 . ‘Ik wil meer pionieren, dan gebeurt er vast iets meer dan als we achter de tafel blijven zitten.’ 

  Aedes Net
 • 22.11.18

  Op woensdag 20 november vond de Aedes-collegetour plaats. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst stond veranderkracht centraal. Hoe kunt u de veranderkracht van een organisatie versterken? En hoe brengt u verandering verder? Veranderkundige Jaap Peters en woningcorporatie Domijn kwamen met inzicht en tips.

  Aedes Net
 • 22.11.18

  Al 5 jaar publiceert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties.

  Aedes Net
 • 22.11.18

  ‘We vergelijken nu vijf jaar onze prestaties. En dat loont, want corporaties werken steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van onze huurders is tevreden over hun thuis. Dat is waarvoor we er zijn en voor wie we het doen’, aldus voorzitter Marnix Norder over het jaarlijkse benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes.

  Aedes Net
 • 22.11.18

  Het algemeen bestuur is door de leden gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

  Aedes Net
 • 22.11.18

  Janneke Klijn, bestuurder van Wold & Waard in Leek en Ger Peeters bestuurder van Wonen Limburg in Roermond zijn benoemd tot nieuwe leden van het algemeen bestuur van Aedes. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het verenigingscongres op 22 november 2018 in Baarn.

  Aedes Net
 • 21.11.18

  De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties voor staan. De vier coalitiepartners hadden een motie ingediend of corporaties wel voldoende geld hebben voor nieuwbouw en verduurzamen en andere taken. Deze is op 20 november 2018 aangenomen met een grote meerderheid. Alleen Forum voor Democratie en PVV stemden tegen. Indiener van de motie, Erik Ronnes, (CDA) is blij met deze uitkomst.

  Aedes Net
 • 21.11.18

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In een stuurgroep en in werkgroepen hebben Aedes en corporaties meegekeken en getoetst.

  Aedes Net
 • 20.11.18

  De Europese Commissie mocht Nederland vragen om de doelgroep voor sociale huurwoningen te begrenzen. Europa moet namelijk kunnen toetsen of die ten goede komen aan ‘sociaal achtergestelde groepen’. Volgens de rechter stelde Nederland vervolgens zelf de huidige inkomensgrens voor. Dat oordeelde het Europees Gerecht op 15 november 2018 in de zaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. 

  Aedes Net
 • 19.11.18

  ‘De commissie-Van Bochove slaat de spijker op zijn kop dat de Woningwet woningcorporaties moet helpen om te werken aan maatschappelijke opgaven’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in een eerste reactie op de conclusies van de commissie. ‘Mensen helpen goed te wonen, daar moet het om gaan. De wet moet meer ruimte geven om de huidige problemen op de woningmarkt aan te pakken: middeninkomens een woning bieden, leefbaarheid in wijken bewaken.’

  Aedes Net
 • 19.11.18

  De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten, zoals de bedoeling was. Maar de wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Terwijl vooral gemeenten, huurders en corporaties het woonbeleid vormgegeven. Dat stelt de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde.

  Aedes Net
 • 19.11.18

  Op woensdag 19 december 2018 starten Aedes en de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen.nl en De Unie de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2019. De werkgeversdelegatie die de onderhandelingen gaat voeren, is inmiddels door het Aedes-bestuur benoemd.

  Aedes Net
 • 16.11.18

  Er moeten woningen bijgebouwd worden. Huizen moeten verduurzaamd worden. Er is behoefte aan woningen voor ouderen, jongeren, studenten en andere doelgroepen. Taken waar woningcorporaties veel aan bij kunnen dragen, maar hebben ze daar wel voldoende geld voor? De vier Tweede Kamer-fracties van de coalitie hebben die vraag in een motie voorgelegd aan het Kabinet.

  Aedes Net
 • 16.11.18

  Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren de huren verder gematigd. Daarnaast investeren ze steeds meer in duurzaamheid. Door de toenemende lastendruk moeten corporaties wel keuzes maken en daardoor komt de nieuwbouw steeds verder onder druk te staan. Dit zijn de belangrijkste bevindingen over de sociale huursector in de Staat van de Woningmarkt 2018. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

  Aedes Net
 • 13.11.18

  Hoe toekomstbestendig is het woonruimteverdeelsysteem? Steeds vaker krijgen wij deze vraag van corporaties en andere organisaties. De corporatiesector kent ook vele varianten. Graag verkennen wij samen met u of het systeem professioneler kan. Wilt u met ons meedenken? Kom dan naar de bijeenkomst voor directeur-bestuurders op 22 november 2018, meteen na afloop van het verenigingscongres.

  Aedes Net
 • 13.11.18

  Op donderdag 22 november 2018 organiseert Aedes het verenigingscongres in het Bomencentrum Nederland in Baarn. Daar bespreken we met directeur-bestuurders een aantal belangrijke, actuele onderwerpen: het Klimaatakkoord, het Sociaal Huurakkoord en de evaluaties van de sectoradviescommissie saneringen en van de Woningwet. Ook presenteren we de resultaten van de vijfde Aedes-benchmark. Directeur-bestuurders kunnen zich nog aanmelden.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Samen met een aannemer en twee installateurs onderzoekt Woonwaard alternatieve, betaalbare, innovatieve alternatieven voor nul-op-de-meter-renovaties. Bijvoorbeeld voor rijtjeswoningen die nog ten minste 40 jaar meegaan.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid geven minder te gaan werken, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor instroom van jongeren in de branche. Dit is het Generatiepact Woondiensten in een notendop. Het generatiepact maakt onderdeel uit van de CAO Woondiensten 2017-2018 en is inmiddels door CAO-partijen uitgewerkt in een reglement. Deze ligt nu ter goedkeuring bij de Belastingdienst.

  Aedes Net
 • 12.11.18

  Ilse Hontelé is zonder twijfel een van de actiefste bewoners in de Bredase wijk Kesteren Muizenberg. Via het project Wonen+ kreeg ze voorrang op een woning. In ruil daarvoor doet ze vrijwilligerswerk in de wijk en heeft ze een maatjesproject voor 65-plussers opgezet. ‘Het is een heel mooie manier om nieuwe contacten op te doen in de wijk.’

  Aedes Net

Pagina's