AEDES NIEUWS

 • 20.08.19

  De gemeente Terneuzen wilde de verouderde wijk Lievenspolder aanpakken. Met de sloop van 117 woningen en nieuwbouw van 95 grotere energiezuinige en levensloopbestendige woningen heeft woningcorporatie Clavis de wijk een kwaliteitsverbetering gegeven. 

  Aedes Net
 • 20.08.19

  Aedes verzorgt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in september Kennisbijeenkomsten over Prestatieafspraken. Wij zijn daarvoor nog op zoek naar goede voorbeelden van prestatieafspraken.

  Aedes Net
 • 09.08.19

  Schaf de verhuurderheffing af, en woningcorporaties kunnen weer meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat schrijft Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Finance Ideas, in de Volkskrant.

  Aedes Net
 • 08.08.19

  Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen. 

  Aedes Net
 • 07.08.19

  Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak rond personen met verward gedrag. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 8 oktober 2019 om 14.00 uur.

  Aedes Net
 • 07.08.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 05.08.19

  Het tijdig signaleren van beginnende schulden is belangrijk om grote financiële problemen van huurders te voorkomen. Corporaties en gemeenten kunnen dan op tijd schuldhulpverlening aanbieden. Om uitwisseling van informatie over huurachterstanden een juridische basis te geven gaat staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening wijzigen. Na de zomer stuurt zij haar wetsvoorstel naar de Tweede kamer.

  Aedes Net
 • 02.08.19

  Met de renovatie van hoogbouw kunnen corporaties een flinke verduurzamingsslag maken. De besluitvormingsprocessen met bewoners zijn echter vaak ingewikkelder dan bij andere woningen. De publicatie van Platform31 geeft corporaties achtergrondinformatie en praktische handvatten. De tips kunnen helpen om de benodigde 70 procent van de bewoners makkelijker met de renovatie in te laten stemmen.

  Aedes Net
 • 02.08.19

  De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor een stabiele en professionele ondersteuning van de werkorganisatie. Het betreft ICT, Financiële zaken, Personeelszaken en de gehele Facilitaire ondersteuning.

  Aedes Net
 • 29.07.19

  Hoe maak je van een complex met ouder wordende mensen een prettige woonomgeving? Woonconsulent Wilma Rikkers van de Rotterdamse woningcorporatie Laurens Wonen pleitte voor een vitale woongemeenschap. Het begon met wolkjes vol wensen. Nu zijn er meer activiteiten.

  Aedes Net
 • 24.07.19

  Het kabinet zegt er alles aan te doen om de nieuwbouw te stimuleren. Maar tegelijkertijd handhaaft ze zelf de grootste belemmering bij woningcorporaties, samen de grootste woningbouwer van het land. De belastingen die corporaties jaarlijks betalen nemen nog steeds toe. Aedes doet onderzoek naar de stijgende belastingdruk en komt snel na de zomer met door externen getoetste cijfers.

  Aedes Net
 • 24.07.19

  De Leidraad Contractmanagement krijgt een vervolg. Aedes hield samen met NEVI, Trevian en corporatiemedewerkers een roadshow, met drie verschillende sessies om bekendheid te geven aan de leidraad. Daaruit volgde een uitwerking die tot de nieuwe leidraad als aanvullende bijlage geldt.  

  Aedes Net
 • 24.07.19

  De Leidraad Contractmanagement krijgt een vervolg. Aedes hield samen met NEVI, Trevian en corporatiemedewerkers een roadshow, met drie verschillende sessies om bekendheid te geven aan de leidraad. Daaruit volgde een uitwerking die tot de nieuwe leidraad als aanvullende bijlage geldt.  

  Aedes Net
 • 24.07.19

  Aedes vindt dat nationale en lokale overheden vrijheid moeten hebben om samen met woningcorporaties hun sociale huisvesting in te vullen. ‘Wonen’ is geen beleidsterrein van de Europese Unie (EU), maar Brussel heeft veel invloed op de Nederlandse woningmarkt en woningcorporaties. Dat komt door de effecten van onder andere staatssteunregelgeving, fiscale regels en duurzaamheidregelgeving voor de gebouwde omgeving.

  Aedes Net
 • 23.07.19

  Leefbaarheid van wijken vergelijken? Woonwaarts ontwikkelde de Vitatiteitsscore en vertelde daar tijdens het Kijkje in de Keuken alles over. Vijf inzichten van bezoekers.

  Aedes Net
 • 22.07.19

  In het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 hebben de CAO-partijen afspraken gemaakt over de doorstroom van flexibele arbeidskrachten. In dit artikel leest u de hierover acht veel gestelde vragen met antwoorden en voorbeelden.

  Aedes Net
 • 19.07.19

  Een uitspraak van de Raad van State over de aanpak van stikstof kan ook gevolgen hebben voor woningbouwplannen. Het ministerie van BZK maakte een factsheet met meer informatie. Aedes inventariseert waar corporaties er in de praktijk al mee te maken hebben.

  Aedes Net
 • 17.07.19

  Op zaterdag 12 oktober bundelen we onze krachten tijdens De Dag van het Huren 2019. Door de hashtag #trotsophuren tonen we de (goede) dingen die we doen en de dingen waar we trots op zijn aan een breder publiek. Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid en het positieve beeld over de sector. Doet jouw corporatie ook (weer) mee? Lees verder hoe je mee kan doen.

  Aedes Net
 • 16.07.19

  Ze zijn klein genoeg om elkaar te vinden, maar door hun krachten regionaal te bundelen hebben 7 gemeenten samen voldoende slagkracht om kwetsbare huurders goed te huisvesten. In de Drechtsteden werken gemeenten, corporaties en zorginstellingen intensief samen om kwetsbare huurders een passende huurwoning te bieden en wijken leefbaar te houden.

  Aedes Net
 • 12.07.19

  Woningcorporaties moeten de nieuwe definities voor onderhoud en beheer gebruiken voor de begroting en verantwoording vanaf het verslagjaar 2020. Dat kan voor corporaties administratief nogal wat consequenties hebben. 

  Aedes Net
 • 12.07.19

  ‘Er is vrijwel nooit discussie over de maatschappelijke toegevoegde waarde van kleinere corporaties. Is het dan niet vreemd dat juist dat kleinschalige, lokale en nabije ondernemerschap de dupe dreigt te worden van toenemende regelgeving en administratieve lastendruk?’ Dat zegt Corry Keulen, voorzitter van MKW (Aedesplatform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties).

  Aedes Net
 • 11.07.19

  Het Verantwoordingsorgaan heeft met ingang van 1 augustus 2019 een vacature voor een lid namens de werkgevers. Directeur-bestuurders kunnen tot uiterlijk 20 augustus 2019 reageren door te mailen naar m.vanrosmalen@aedes.nl

  Aedes Net
 • 11.07.19

  De beheercoöperatie is de meest voorkomende variant van de wooncoöperatie. Maar hoe richt u een beheercoöperatie op? Wat is hier allemaal voor nodig? De Handreiking aan de slag met een beheercoöperatie’ helpt u bij het opstarten van een beheercoöperatie. 

  Aedes Net
 • 10.07.19

  De Warmtewet is op 1 juli 2019 gewijzigd. De wet is niet meer van toepassing op verhuurders die onder andere met blokverwarming of een warmte- en koude opslaginstallatie warmte leveren aan hun huurders. In dit artikel staan de gevolgen voor u op een rij.

  Aedes Net
 • 10.07.19

  Huurders van woningcorporatie WBO Wonen uit Oldenzaal kunnen gebruikmaken van De VoorzieningenWijzer. Een medewerker van welzijnsorganisatie Impuls komt langs en bekijkt per situatie de mogelijkheden tot besparing. Winst voor huurders: zo’n 50.000 euro op jaarbasis.

  Aedes Net
 • 10.07.19

  Het programma Langer Thuis om ouderen veilig langer zelfstandig te laten wonen begon een jaar geleden. Aedes werkt samen op het onderdeel Wonen. Wat is er in dat jaar gebeurd? 

  Aedes Net
 • 09.07.19

  Hoe maakt u wijken en buurten leefbaarder? Steeds vaker werken corporaties met data en meetinstrumenten. Hoe werkt dat en waar begint u? Aedes ontwikkelde samen met corporaties de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer. Deze helpt corporatiemedewerkers bij het ontwikkelen en verbeteren van een meetinstrument.

  Aedes Net
 • 09.07.19

  De Sectoradviescommissie Vestia heeft zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd van de problematiek van Vestia zodat zij daarover een advies uit kan brengen, mocht Vestia een tweede saneringsaanvraag indienen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus bracht op 9 juli 2019 een advies uit over zes gemeenten waar Vestia haar bezit wil verkopen. Volgens de SAC kan dat advies bijdragen aan een oplossing voor zowel deze gemeenten als voor de huurders van Vestia.

  Aedes Net
 • 09.07.19

  Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is op 26 september 2019. Medewerkers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom bij de spannende laatste ronde

  Aedes Net
 • 09.07.19

  Het Aedes netwerk Vrouwen & Leiderschap richt zich op vrouwelijke leiderschap binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich ontwikkelt en welke waarde het toevoegt.

  Aedes Net
 • 08.07.19

  Ruim 1.700 woningzoekenden in de regio Amsterdam hebben zich aangemeld voor een proef om slimme verhuisketens te creëren. Op basis van data over onder andere hun woonwensen, hun huidige woning en hun zoekgedrag op WoningNet berekent een computermodel of er opeenvolgende verhuizingen mogelijk zijn. Met deze slimme verhuisketens kunnen meer mensen een passende woning vinden. WoningNet doet de proef samen met woningcorporaties Ymere, de Alliantie en Rochdale.

  Aedes Net
 • 08.07.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 07.07.19

  De afdeling Communicatie verzorgt de in- en externe communicatie, waaronder de Aedes-media. Leden en belangstellenden lezen in Aedes-Magazine over de achtergronden en discussies in de corporatiesector.

  Aedes Net
 • 05.07.19

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 04.07.19

  Aedes leden zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,1 procent van de ondervraagden aan in het onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Twee jaar geleden was dat 97,6 procent. Met deze score is Aedes ook de komende twee jaar een gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan bezoekers van bepaalde bijeenkomsten.

  Aedes Net
 • 04.07.19

  De afgelopen tijd hebben CAO-partijen achter de schermen hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO Woondiensten van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat tijdens de vijfde onderhandelingsronde op donderdag 4 juli 2019. 

  Aedes Net
 • 04.07.19

  Het kernteam Stappenplan Datakwaliteit Woningcorporaties (SDW) is op zoek naar voorbeelden ter inspiratie van het werken aan datakwaliteit op het gebied van ‘tooling’ (gereedschap). Dat kunnen proposities zijn van leveranciers in de markt, maar het kunnen ook best-practices zijn van toepassingen die woningcorporaties al gebruiken in samenwerking met leveranciers in het werken aan datakwaliteit. 

  Aedes Net
 • 02.07.19

  Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp-  en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

  Aedes Net
 • 02.07.19

  De portal van de Aedes-benchmark 2019 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus tegelijk worden aangeleverd.

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Van de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer is inmiddels bekend wie de (nieuwe) woordvoerders Wonen zijn. In dit artikel een overzicht.

  Aedes Net

Pagina's