AEDES NIEUWS

 • 13.12.19

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Onder meer CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA pleitten voor het afschaffen van de verhuurderheffing om de fiscale druk op corporaties iets te verlichten. D66 schaarde zich tijdens het debat achter dit verzoek. Minister Van Veldhoven (BZK) wil ondanks toenemende druk uit de Tweede Kamer de verhuurderheffing nog niet afschaffen.

  Aedes Net
 • 13.12.19

  Woningcorporatie De Kernen veranderde vanaf 2016 van een door managers geleide organisatie naar een netwerkorganisatie. Tijdens deze transformatie is het management geschrapt. De hiërarchie in de organisatie is hierdoor flink afgenomen. Voormalige leiding en medewerkers staan dichter bij elkaar en medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  De kosten voor verduurzaming van huurwoningen zijn veel hoger dan is ingeschat, en de opbrengsten juist veel lager. Dat stelt Aedes in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het AO energiebesparing en energieprestaties dat op 12 december 2020 wordt gehouden.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  Vanwege het vertrek van Marnix Norder zoekt Aedes de branchevereniging van woningcorporaties een inspirerende en verbindende voorzitter. Iemand die staat voor samenwerken aan betaalbare en duurzame huurwoningen in leefbare wijken voor huidige en toekomstige huurders. Het gaat om een functie van 24 tot 32 uur per week waarbij flexibiliteit in beschikbaarheid een voorwaarde is. Los van het aantal contracturen is deze functie in aandacht en tijd een hoofdfunctie.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  ‘Gezinnen met een bescheiden middeninkomen komen in Nederland niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl ze nauwelijks een alternatief hebben. Onze inkomensgrens is in vergelijking met andere Europese landen laag.’ Dat schrijft adviseur Sebastien Garnier, die sociale huisvesting in Europese landen met elkaar vergeleek.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  De Woningwet moet ervoor zorgen dat mensen goed én betaalbaar kunnen wonen, overal in Nederland. Lokale afspraken over woonbeleid maken daarbij het verschil. Woningcorporaties, gemeenten en huurders hebben echter te weinig ruimte voor lokaal maatwerk. De Woningwet bevat te veel knellende landelijke regels. Dat zeggen vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en corporatietoezichthouders.

  Aedes Net
 • 11.12.19

  Met een minder strenge markttoets en flexibele inkomensgrenzen komt de Woningwet steeds meer tegemoet aan de wensen van corporaties. Toch is dit nog niet voldoende, vindt oud-minister Liesbeth Spies, burgemeester én lid van de commissie-Van Bochove. ‘Er moet aan meer knoppen worden gedraaid’, zegt ze in een interview met Aedes-Magazine. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 december 2019 over aanpassing van de Woningwet.

  Aedes Net
 • 11.12.19

  Woningcorporaties bouwden in 2018 niet meer dan 13.000 nieuwe sociale huurwoningen. Veel minder dan ze zelf zouden willen, want er wachten nog veel te veel mensen op een betaalbaar huis. Een gebrek aan bouwlocaties en steeds hogere belastingen voor corporaties zitten nieuwbouw echter in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van branchevereniging Aedes.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Het Innovatielab is een nieuw evenement vol vernieuwing. Sprekers van binnen en buiten de woningcorporaties komen vertellen over vernieuwing en er zijn verschillende workshops, waaronder ook eentje die tot op het laatst een mysterie blijft, speciaal voor durfals.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Met een spendanalyse kunnen woningcorporaties besparen op inkoopkosten, maar het maken ervan kan een dure en ingewikkelde opgave zijn. Om corporaties hierbij te ondersteunen liet Aedes een instrument ontwikkelen. Deze spendanalysetool is voor Aedes-leden gratis te downloaden. Het enige dat u nodig heeft, zijn data van uw financiële afdeling. Zo kunt u eenvoudig een spendanalyse maken.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Woningcorporaties besteden zeventig procent van alle opdrachten uit aan marktpartijen. Goed leveranciersmanagement is daarbij van groot belang. Om woningcorporaties daarbij te ondersteunen lanceert Aedes de Leidraad Leveranciersmanagement.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Aedes hanteert een standaard inkooppakketindeling met verschillende groepen met eenduidige diensten en goederen. De lijst is samengesteld met verschillende inkopers die bij corporaties werken. De duidelijke indeling zorgt ervoor dat woningcorporaties onderling gemakkelijker kunnen samenwerken en als opdrachtgever dezelfde taal spreken.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  ‘Zorg ervoor dat woningcorporaties meer mensen kunnen helpen aan een huis dat bij hen past.’ Die oproep doet Aedes-voorzitter Marnix Norder aan de Tweede Kamer die op donderdag 12 december 2019 de evaluatie van de Woningwet bespreekt. Hij vraagt om meer ruimte voor gemeenten, corporaties en huurders om te doen wat in hun regio nodig is.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Het project Discus van de Amsterdamse woningcorporatie de Alliantie en zorginstellingen Mentrum, Jellinek en HVO-Querido heeft de tweede prijs in de World Habitat Awards. Dat zijn prijzen voor innovatieve, opmerkelijke en soms revolutionaire volkshuisvestingideeën, -projecten en -programma’s van over de hele wereld.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich vanaf maandag 9 december 2019 inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Commissie vindt dat woningcorporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. De Nederlandse overheid en Aedes delen deze conclusie niet.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Uitvoering van het Klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  De toewijzing van sociale huurwoningen aan vooral de lage inkomens vraagt dat sectoren op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten zodat er geen huishoudens buiten de boot vallen. Deze afstemming baart hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer zorgen: ‘Een aantal met de Woningwet samenhangende beleidsmaatregelen biedt grotere kans op segregatie.’ De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 december 2019 over aanpassing van de Woningwet.

  Aedes Net
 • 06.12.19

  De consumentenprogramma’s Kassa en Radar besteden aandacht aan sociale huur en de woningmarkt. Zaterdag 7 december komen in Kassa de nieuwe afspraken over huurverlaging en huurbevriezing aan de orde. Radar onderzoekt in een tweeluik (9 en 16 december) de ‘falende woningmarkt’.

  Aedes Net
 • 05.12.19

  Hoe kunnen we woningen bouwen en renoveren die duurzaam en comfortabel zijn én betaalbaar? - door fabrieken op te zetten die op grote schaal prefab woningen of onderdelen produceren. Daarvoor is het project INDU-ZERO opgezet. Woningcorporatie Domijn is projectpartner.

   

  Aedes Net
 • 04.12.19

  Het kabinet heeft voorstellen gepresenteerd als noodoplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Bouworganisaties, Aedes, Woonbond en NVM vinden het positief dat het kabinet maatregelen treft waarmee op korte termijn de woningbouw weer op gang kan komen. Maar ze dringen wel aan op een snelle structurele oplossing.

  Aedes Net
 • 04.12.19

  De 200 woningcorporaties die bezwaar maken tegen de verhuurderheffing hebben minister Van Veldhoven (BZK) opnieuw om aandacht gevraagd voor hun bezwaarschrift. Zij vragen de minister om uitleg waarom corporaties geld van de huurders aan verhuurderheffing moeten uitgeven.

  Aedes Net
 • 04.12.19

  Sommige huurders van woningcorporaties komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor een lagere huur. Zo willen corporaties financiële problemen voorkomen bij huishoudens die gezien hun inkomen een huur hebben die ze maar moeilijk kunnen betalen.

  Aedes Net
 • 04.12.19

  In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en de Woonbond hebben afspraken gemaakt over de invulling van het specifiek maatwerk en wanneer huurders aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of huurverlaging.

  Aedes Net
 • 02.12.19

  De ISDE-bijdragen (Investeringssubsidie duurzame energie) voor nieuwbouw zijn niet meer nodig, vindt minister Wiebes van EZK. Per 1 januari 2020 zal hij deze stopzetten. Dit heeft gevolgen voor onder andere woningcorporaties. In een brief aan de minister vragen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw dit niet te doen.

   

  Aedes Net
 • 02.12.19

  Aedes lanceert binnenkort de Leidraad Leveranciersmanagement. Samen met de al eerder verschenen Leidraad Aanbesteden (2015), de Leidraad Inkoop (2017) en de Leidraad Contractmanagement (2018) kunt u uw inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

  Aedes Net
 • 02.12.19

  De wijzigingen in de Woningwet uit 2015 liggen nu ter consultatie voor. De aanpassingen komen voort uit de evaluatie van de Woningwet van het ministerie van BZK. Alle woningcorporaties, andere partijen en privépersonen kunnen reageren tot en met vrijdag 17 januari 2020. Aedes stuurt een reactie namens de leden. Uw inbreng hiervoor is welkom. 

  Aedes Net
 • 02.12.19

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening is een stap in de goede richting voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en woningcorporaties. Het biedt een wettelijke basis, waardoor de naleving van de AVG beter geborgd is.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Verhuurders mogen de huurovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter als de openbare orde in het geding is. Aedes heeft eerder verzocht om een uitbreiding van de bevoegdheden van verhuurders. Het wetsvoorstel dat hier invulling aan geeft, ligt nu ter consultatie. Iedereen kan reageren tot zondag 12 januari 2020.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Afwijken van de gebaande paden en alle mogelijkheden open laten. Dat is de gedachte achter Drenthe Woont Circulair, een samenwerkingsverband van de acht woningcorporaties en de provincie Drenthe. Zij daagden de markt uit om met innovatieve plannen te komen voor circulair bouwen.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  We krijgen bij Aedes veel vragen binnen over de reparatie van de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). In dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden. 

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Via Aon krijgen Aedes-leden tot 5 tot 10 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Door te besparen op inkoopkosten kunnen corporaties meer geld overhouden voor onderhoud, huizen, lagere lasten en betere kwaliteit. Maar hoe kunnen corporaties besparen op inkoopkosten? De eerste stap is inzicht in wie, wat en waar inkoopt. Een spendanalyse geeft dat inzicht.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Met duizenden werkzoekenden die maandelijks WerkaanWonen bezoeken, is deze site de plek om je woningcorporatie te profileren en werkzoekenden te bereiken. De vernieuwde website is zo ingericht dat corporaties nog eenvoudiger het juiste talent weten te vinden.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld om sociale huurwoningen duurzamer te maken. Afgelopen jaar kregen meer huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Ketensamenwerking, Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en regisserend opdrachtgeverschap worden veel gebruikt in de corporatiesector. Maar hoe selecteert u de juiste marktpartijen om hieraan, samen met de corporaties, de juiste invulling te geven? Best Value Aanpak (prestatie-inkoop) is een mogelijke oplossing.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  ‘Laten we als woningcorporaties onze verantwoordelijkheid pakken en nu doorzetten. Voor al die mensen die wachten op een huis of dringend een ander huis nodig hebben.’ Met die oproep opende bestuursvoorzitter Marnix Norder het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres, zijn laatste vanwege zijn naderend vertrek. Dat sluit aan bij de inhoud van de Aedes-agenda 2020-2023 die tijdens het congres is vastgesteld. En verder werd voor de zesde keer de Aedes-benchmark gepresenteerd en stonden enkele verenigingszaken op de agenda. Het congres vond plaats op 21 november 2019 in Maarssen.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste vijf jaar steeds. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties.

  Aedes Net

Pagina's