AEDES NIEUWS

 • 17.09.19

  Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2019? Aedes maakte onderstand overzicht. 

  Aedes Net
 • 17.09.19

  ‘Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. ‘Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.’

  Aedes Net
 • 17.09.19

  De wervingscampagne voor de twaalfde editie van het traineeprogramma Talent in Huis 12 is gestart. Er is plaats voor twintig trainees. Kandidaten kunnen solliciteren tot 31 oktober 2019. Corporaties kunnen zelf de vacature ook onder de aandacht brengen van afstudeerders.

   

  Aedes Net
 • 17.09.19

  Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Om u in één uur alles uit te leggen wat u over de BENG-eisen moet weten, organiseert Bouwend Nederland op woensdag 25 september een webinar.

  Aedes Net
 • 13.09.19

  De brochure Aan de slag met circulaire woningbouw van het LenteAkkoord biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden. Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.

  Aedes Net
 • 12.09.19

  Softwareleveranciers Cegeka-dsa en Aareon zijn officieel RGS Ready. CTAC volgt hopelijk eind september 2019. Wat betekent RGS Ready eigenlijk? En welk voordeel heeft dit voor uw woningcorporatie?

  Aedes Net
 • 12.09.19

  Het Aedes-bestuur heeft drie nieuwe leden benoemd in de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Door het vertrek van drie leden waren er vacatures ontstaan. 

  Aedes Net
 • 11.09.19

  Woningcorporaties betalen veel meer belasting dan het kabinet bij de invoering van de nieuwe belasting ATAD voorspelde. Niet alleen de verhuurderheffing maar ook hogere vennootschapsbelasting en ATAD zorgen ervoor dat corporaties minder woningen kunnen bouwen en verduurzamen. 

  Aedes Net
 • 11.09.19

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 05.09.19

  Hoe kunnen woningcorporaties toewijzing gebruiken om de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren? De Vernieuwde Stad onderzocht welke middelen corporaties hiervoor hebben en publiceerde deze in de Stadspaper-2 Sturen op Draagkracht en Leefbaarheid.

  Aedes Net
 • 03.09.19

  De acht Brabantse corporaties uit het samenwerkingsverband Lente zijn op zoek naar duurzame oplossingen voor de vervanging van individuele CV-ketels. Dat doen ze met een uitdaging: De WarmteWissel. Marktpartijen die goede alternatieven hebben met significant lagere CO2-uitstoot en minder of geen aardgasgebruik kunnen meedoen. De samenwerkende corporaties roepen collega’s op mee te doen met de uitdaging. 

  Aedes Net
 • 03.09.19

  Mensen in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen gaan in Emmen sneller een betaalbare woning vinden met passende zorg en begeleiding. Dat volgt uit deelname aan het actieprogramma Weer Thuis! van de gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen. Zij werken daarin actief samen om uitstroom uit zorginstellingen te bevorderen.

  Aedes Net
 • 03.09.19

  Het zou goed zijn als een onafhankelijke commissie in beeld brengt welke maatschappelijke opgaven voor woningcorporaties de komende jaren haalbaar zijn. Aedes uit al lange tijd haar zorgen over de financiële positie van corporaties. Inmiddels loopt er samen met ministeries een onderzoek naar enerzijds de opgaven van corporaties en anderzijds het geld dat zij daarvoor beschikbaar hebben. Aedes vindt dat er een commissie moet komen die aanbevelingen doet op basis van de resultaten uit dat onderzoek.

  Aedes Net
 • 30.08.19

  Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers.
   

  Aedes Net
 • 29.08.19

  Het model huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimten is aangepast. Aedes heeft samen met VBTM Advocaten de versie van april 2018 geactualiseerd. Aanleiding is de wijziging van de Warmtewet per 1 juli 2019. Ook is de recente rechtspraak over het hebben van hoofdverblijf in de woning verwerkt en zijn de bepalingen aangevuld naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

  Aedes Net
 • 26.08.19

  De leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen, luidde de conclusie uit onderzoek dat Aedes liet doen. Woningcorporaties zijn daar na de zomer in 2018 direct mee aan de slag gegaan. De resultaten presenteren zij op 26 september 2019 tijdens het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. U bent van harte welkom. 

  Aedes Net
 • 26.08.19

  Woningcorporaties zetten zich in voor een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg van Aedes in een interview met zorgsite Skipr

  Aedes Net
 • 20.08.19

  De gemeente Terneuzen wilde de verouderde wijk Lievenspolder aanpakken. Met de sloop van 117 woningen en nieuwbouw van 95 grotere energiezuinige en levensloopbestendige woningen heeft woningcorporatie Clavis de wijk een kwaliteitsverbetering gegeven. 

  Aedes Net
 • 20.08.19

  Aedes verzorgt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in september Kennisbijeenkomsten over Prestatieafspraken. Wij zijn daarvoor nog op zoek naar goede voorbeelden van prestatieafspraken.

  Aedes Net
 • 09.08.19

  Schaf de verhuurderheffing af, en woningcorporaties kunnen weer meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat schrijft Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Finance Ideas, in de Volkskrant.

  Aedes Net
 • 08.08.19

  Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen. 

  Aedes Net
 • 07.08.19

  Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak rond personen met verward gedrag. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 8 oktober 2019 om 14.00 uur.

  Aedes Net
 • 07.08.19

  Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak rond personen met verward gedrag. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 8 oktober 2019 om 14.00 uur.

  Aedes Net
 • 07.08.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 05.08.19

  Het tijdig signaleren van beginnende schulden is belangrijk om grote financiële problemen van huurders te voorkomen. Corporaties en gemeenten kunnen dan op tijd schuldhulpverlening aanbieden. Om uitwisseling van informatie over huurachterstanden een juridische basis te geven gaat staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening wijzigen. Na de zomer stuurt zij haar wetsvoorstel naar de Tweede kamer.

  Aedes Net
 • 02.08.19

  Met de renovatie van hoogbouw kunnen corporaties een flinke verduurzamingsslag maken. De besluitvormingsprocessen met bewoners zijn echter vaak ingewikkelder dan bij andere woningen. De publicatie van Platform31 geeft corporaties achtergrondinformatie en praktische handvatten. De tips kunnen helpen om de benodigde 70 procent van de bewoners makkelijker met de renovatie in te laten stemmen.

  Aedes Net
 • 02.08.19

  De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor een stabiele en professionele ondersteuning van de werkorganisatie. Het betreft ICT, Financiële zaken, Personeelszaken en de gehele Facilitaire ondersteuning.

  Aedes Net
 • 29.07.19

  Hoe maak je van een complex met ouder wordende mensen een prettige woonomgeving? Woonconsulent Wilma Rikkers van de Rotterdamse woningcorporatie Laurens Wonen pleitte voor een vitale woongemeenschap. Het begon met wolkjes vol wensen. Nu zijn er meer activiteiten.

  Aedes Net

Pagina's