AEDES NIEUWS

 • 01.12.20

  De thema’s die de komende jaren prioriteit krijgen in de volkshuisvesting, zijn bekend. Minister Ollongren (BZK) heeft die vastgesteld na overleg met de Woonbond, de VNG en Aedes. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.


   

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Conceptueel bouwen: veel corporaties hebben er ervaring mee, anderen nog niet. Om woningcorporaties kennis te laten maken met het proces van conceptueel bouwen én de samenwerking tussen corporaties en de markt te stimuleren, organiseerde Aedes dit najaar virtuele fabriekstours.

  Aedes Net
 • 01.12.20

  De Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verduurzaming van ongeveer 3.000 woningen. Hierbij werkt NHDC samen met De Renovatieversneller.

   

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. Om woningcorporaties hierbij te helpen zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart. Op donderdag 14 januari 2021 lanceert Aedes het eerste deel van het Processenboek in een online bijeenkomst. 

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bouwen die boven de sociale huurgrens vallen. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarmee de markttoets tijdelijk wordt afgeschaft voor een huur tot 1.000 euro. Aedes is blij met dit besluit.

   

  Aedes Net
 • 30.11.20

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 november 2020 met ruime meerderheid twee moties aangenomen over herziening van het asbeststelsel. Aedes dringt al langer aan op herziening.

  Aedes Net
 • 26.11.20

  Vanaf 1 januari 2021 geldt de NTA8800 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Heeft uw corporatie eigen energieadviseurs die energielabels afgeven (EPA-adviseurs)? Dan moeten zij bijscholing volgen en opnieuw examen doen.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  Met geld uit het Europees Coronafonds kan Nederland de isolatie van gebouwen voortvarend aanpakken. Via een motie is de regering opgeroepen hiervan gebruik te maken. Aedes heeft, samen met andere partijen, de fractievoorzitters en de commissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in een brief opgeroepen deze motie te steunen.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  De vraag naar passende woonvormen voor ouderen is urgent, door vergrijzing, zorg aan huis en veranderende woonbehoeften. Een goed en passend aanbod vraagt om samenwerking tussen diverse partijen. Aedes presenteert vandaag in een interactief rapport handvatten voor een gezamenlijke aanpak.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  ‘Geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.’ Dit dringende beroep doen veertig woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aan Den Haag. ‘Onze regio heeft te maken met eigen uitdagingen, die vragen om andere oplossingen dan het landelijke beleid dat is gericht op bouwen, bouwen, bouwen.’

  Aedes Net
 • 25.11.20

  Sanering van asbesthoudende borstweringspanelen kan veel tijd en geld kosten, terwijl het eenvoudiger kan, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Aedes heeft daarom met een aantal corporaties onderzocht of deze saneringswerkzaamheden kunnen worden afgeschaald naar risicoklasse 1. Het verzoek voor deze afschaling ligt nu ter beoordeling bij het nieuwe Validatie- en Innovatiepunt (VIP).

  Aedes Net
 • 23.11.20

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 20.11.20

  In Amsterdam betrekken de eerste woningzoekenden die ‘economisch dakloos’ zijn een tijdelijke huurwoning. Met een flexibele aanpak kunnen corporaties en gemeenten samen veel betekenen voor deze mensen die tussen wal en schip belanden.

   

  Aedes Net
 • 20.11.20

  Wat is er nodig om jouw functie goed te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst? 689 corporatiemedewerkers hebben in een enquête van FLOW antwoord gegeven op die vraag. Het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties heeft voor ieder vakgebied in kaart gebracht wat de behoeften zijn om nieuwe dingen te leren. De resultaten zijn gepubliceerd in een interactieve pdf.

  Aedes Net
 • 20.11.20

  Het huurbeleid in 2021 is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd, want de Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met een aantal wetsvoorstellen. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van het huurbeleid, voor zover die nu bekend zijn. Zodra meer duidelijk wordt informeren wij u via updates.

  Aedes Net
 • 20.11.20

  In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  ‘Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Maar het getij zit mee, er is grote consensus dat er veel moet gebeuren voor het wonen in Nederland’, zei Aedes-voorzitter Martin van Rijn bij de opening van het halfjaarlijkse verenigingscongres. ‘Er ligt een kans om op te trekken met andere partijen. Laten we samen bekijken wat we kunnen betekenen voor woningzoekenden, huurders en kopers.’

  Aedes Net
 • 19.11.20

  In het Aedes-bestuur zijn twee nieuwe leden benoemd: Esther Lamers, bestuurder van Woonwaarts in Nijmegen en Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros in Utrecht. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het online verenigingscongres op 19 november 2020 vanuit InnStyle in Maarssen.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Voor het tweede opeenvolgende jaar geven huurders de dienstverlening van hun woningcorporatie een 7,6. Ondanks aangepaste dienstverlening in coronatijd is dat een evenaring van de hoogste waardering van huurders sinds de eerste peiling in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes en KWH onder 382.000 huurders.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Het algemeen bestuur is door de leden gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Al 6 jaar publiceert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Heeft u behoefte aan uitleg over de Aedes-benchmark bij uw woningcorporatie? Dat is mogelijk, want Aedes biedt weer in-company benchlearningsessies aan. Dit jaar in een vernieuwd online jasje. Tijdens deze sessie komen de resultaten van uw corporatie uitgebreid aan bod.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Met de Aedes-benchmark kunt u de cijfers van uw corporatie vergelijken met die van andere corporaties. Dit biedt inzicht om uw prestaties te verbeteren. Om u op weg te helpen organiseert Aedes vanaf januari 2021 een uitgebreid digitaal benchlearningprogramma. Hierbij gaat het vooral over ‘het verhaal achter de cijfers’.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  De tweede aflevering van 'Meer dan een huis' gaat over de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen die in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij moeten zijn. Dit is niet alleen een gigantisch getal, het is ook een gigantische opgave. Voor corporaties betekent het dat ze voor al hun woningen moeten bedenken hoe ze die gaan verduurzamen. In elk van die woningen moeten bouwvakkers aan de slag. En alle huurders moeten overtuigd zijn van de voordelen.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Door het coronavirus werken we dit jaar voor langere periodes vanuit huis, als dat kan. Bij veel woningcorporaties bestaat de behoefte om daarover beleidsafspraken te maken in hun organisatie, ook voor de periode na corona. Dat blijkt uit de vele vragen die het team werkgeverszaken van Aedes daarover op het moment krijgt. Daarom is er nu een notitie beschikbaar met bouwstenen voor de ontwikkeling van een thuiswerkbeleid voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Deze maand ontvangen woningcorporaties een uitnodiging van adviesbureau Companen om een online vragenlijst in te vullen over het aantal standplaatsen voor woonwagens. Deze vragenlijst inventariseert hoe het gaat met de ontwikkeling van het aantal standplaatsen in Nederland en wat mogelijke obstakels zijn. Aedes roept corporaties op om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2021 ten hoogste 209.000 euro verdienen. In 2020 was de maximumbeloning 201.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 16 november 2020 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

  Aedes Net
 • 17.11.20

  Veel corporaties hebben te maken met asbesthoudende tegellijm in natte ruimten, zoals badkamers. Veilige sanering kan in veel gevallen waarschijnlijk eenvoudiger dan nu gebeurt. Woningcorporaties en enkele inventarisatiebedrijven zijn een project gestart om van kleine  en grote onderhouds- of saneringswerkzaamheden data te verzamelen over blootstelling aan asbest. Voor deze inventarisatie zijn proeflocaties nodig.

  Aedes Net
 • 13.11.20

  Woningcorporaties krijgen vanaf 1 januari 2021 te maken met NTA 8800, de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit betekent onder andere dat energielabels volgens een andere systematiek worden vastgesteld. De regelgeving hiervoor is nu openbaar.

  Aedes Net
 • 12.11.20

  Een jonge vrouw woont alleen met haar kat. De gemeente sluit haar huis na een inval van de politie waarbij veel harddrugs en een wapen zijn gevonden. Zij kreeg wekelijks begeleiding aan huis van een zorginstelling. De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale wist hier niets van. Volgens de zorginstelling heeft een criminele bende ernstig misbruik van haar gemaakt.  

  Aedes Net
 • 12.11.20

  Het kabinet stelt volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor ouderen. Deze middelen zijn bedoeld om geplande projecten naar voren te halen of een laatste zetje te geven. Corporaties zetten zich al jaren in voor passende woonvormen voor ouderen. Het extra geld komt hierbij goed van pas.

  Aedes Net
 • 11.11.20

  De bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen gaat in 2020 en 2021 versneld van start. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 50 miljoen euro extra in 123 concrete projecten. Dat betekent snel goede huisvesting voor dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers.

  Aedes Net
 • 11.11.20

  De Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft plek voor een nieuw commissielid. De onafhankelijke commissie toetst - op verzoek van belanghebbenden - het gedrag van corporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezichthouden. Aedes en VTW nodigen kandidaten met bestuurlijke ervaring in het lokale of provinciale bestuur uit om te solliciteren. Dat kan met een motivatiebrief en CV tot uiterlijk zondag 6 december 2020.

  Aedes Net

Pagina's