Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel

03.05.19
Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel
Bestuurder Jan Kok van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat wethouder Ivens in een brief volledig afstand neemt van gedane beschuldigingen van fraude en malversaties aan het adres van het bestuur van 2016. Voormalig interim-directeur Winnie Terra heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen oud-bestuursleden van de HA.
 
Juni 2017 legden voorzitter Hein van Haastert, Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Gronthoud hun bestuursfunctie bij de HA neer. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is", meldde Van Haastert in een brief aan zijn leden. Daarin staat ook dat de aftredende bestuursleden bij het opstellen van het Jaarverslag over 2016 tot 'verbijsterende bevindingen' waren gekomen over de staat van de financiële administratie. De genoemde penningmeester was Jan Kok, de interim-directeur Winnie Terra.
Deze actie bespoedigde het einde van de HA, die overigens al geruime tijd werd verscheurd door 'ruzies en reorganisaties', aldus de huurderskoepels. Die trokken zich vervolgens terug uit de HA.
 
Het definitieve weerwoord van Jan Kok, nu het nog enig overgebleven bestuurslid van de nog altijd als rechtspersoon bestaande HA, komt een kleine twee jaar later nadat voor hem relevante documenten boven tafel zijn gehaald. Kok heeft in zijn brief, ondersteund door vele bijlagen, de gemeenteraad op de hoogte gebracht van zijn visie op de gang van zaken. De documenten maken volgens Kok duidelijk dat er geen fraude, malversaties en integriteitskwesties hebben gespeeld.
In zijn besluit in november 2017 om de subsidierelatie te beëindigen stelde Ivens juist dat hij ‘op basis van eigen informatie, de verstrekte informatie door HA, en het rapport van Deloitte’ de meeste bevindingen van het afgetreden HA-bestuur onderschreef. "Echter de term malversaties vindt het college niet passen. Wel blijft er een onduidelijk beeld bestaan van de vergoedingen en is de financiële administratie niet op orde."
Op basis daarvan kun je volgens Kok nog altijd ten onrechte concluderen dat er onrechtmatigheden zijn begaan, terwijl het boekenonderzoek van Deloitte de HA vrijpleit.
 
Terra heeft inmiddels aangifte gedaan van smaad en laster tegen de in juni 2017 opgestapte HA-bestuursleden, nadat zij de afgelopen anderhalf jaar via procedures, rechtszaken, vragen en wederhoor bij Van Haastert en Ivens, en WOB-verzoeken geen documenten heeft ontvangen die de beschuldigingen onderbouwen. Vanaf het moment dat de bestuursleden - na overleg met de gemeente Amsterdam -  besloten de brief met de redenen van hun aftreden breed publiekelijk te verspreiden was de positie van de HA volgens Kok en Terra kansloos.
 
De kwestie is mede weer actueel omdat toen afgetreden bestuursleden betrokken zijn bij het op te richten Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA), een initiatief van !WOON en de Woonbond. Ook Terra en Kok hebben namens de HA een subsidieverzoek voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiging ingediend. Beide voorstellen zijn - samen met een subsidieverzoek van de huurderskoepels - in eerste ronde op formele gronden afgewezen. Momenteel lopen er beroepsprocedures tegen de afwijzingen van alle drie partijen. 
 
Relevante links:
Leven na de HA (NUL20, 20-12-2018)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.