Metropoolregio Amsterdam neemt voortrekkersrol in toepassing houtbouw

21.10.21
Woontoren HAUT - Amstelkwartier
Metropoolregio Amsterdam neemt voortrekkersrol in toepassing houtbouw
Met de ondertekening van het Convenant Houtbouw MRA 2021-2025 op 21 oktober committeert zich een groot aantal partijen aan het realiseren van een schaalsprong in de toepassing van hout - of liever: biobased materialen - in de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam. De convenantpartners bestaan uit een mix van overheden, kennisinstellingen, vastgoedpartijen, woningcorporaties, architecten- en ingenieursbureaus en banken. Doelstelling is het realiseren van 20 procent circulaire houtbouw vanaf 2025. Met de huidige woningproductie van 15.000 nieuwe woningen per jaar in de MRA komt dit overeen met ongeveer 3.000 houtbouwwoningen per jaar. 
 
Dat betekent niet dat de woningen volledig van hout moeten zijn. Een woongebouw telt mee als houtbouw indien het volume van de draagconstructie (excl. fundering) een bepaalde percentage biobased is. Voor grondgebonden woningen is dat minimaal 80 procent, voor gestapelde woningbouw onder tien lagen minimaal 65 procent en voor hoogbouw minimaal 50 procent. Het hout komt bij voorkeur uit Europa en is voor minimaal 70 gecertificeerd hout (FSC en/of PEFC). Naast de duurzaamheidsdoelstelling willen de convenantpartijen met deze route ook industrialisatie en efficiëntie in de bouw stimuleren. Door meer schoon werk in assemblagefabrieken hoopt men daarnaast het werken in de bouw aantrekkelijker te maken.
Wanneer sprake van houtbouw?
 • Grondgebonden woningen:
  80% biobased

   
 • Gestapelde bouw <10 woonlagen: minimaal 65% biobased
   
 • Hoogbouw:
  minimaal 50% biobased

 

Klimaatakkoord

"In hele korte tijd is het bewustzijn bij alle professionele partijen in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling gegroeid," stelt Bob van der Zande, programmaleider Houtbouw MRA, tevreden vast: "Houtbouw op grote schaal is niet meer weg te denken als we de afspraken uit het Parijse klimaatakkoord willen halen."
Er is de komende jaren wel veel huiswerk voor de convenantpartners om deze omslag te realiseren. Van de rijksoverheid wordt gevraagd de CO2-opslag in hout anders te waarderen in de milieuprestatiescore (MPG) en de wetgeving rond brandveiligheid en akoestiek te moderniseren, provincies moeten bosbouw stimuleren, gemeenten en ontwikkelaars moeten locaties en projecten aandragen, en alle partijen en met name de kennisinstellingen moeten de collectief ontwikkelde kennis beschikbaar stellen en deskundigen op elk niveau opleiden.
 
Zorgen over de biodiversiteit van productiebossen en sterk fluctuerende houtprijzen zijn er ook, zegt Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda: "Het hout moet wel uit duurzaam beheerde productiebossen komen, waar constante nieuwe aanplant voorop staat. En die bomen moeten we nu planten, om ons te beschermen tegen toekomstige prijsstijgingen." Niettemin is voor hem houtbouw een 'no-brainer'. Vesteda gaat voor de 20 procent houtbouw in de MRA en zal die projecten in hetzelfde fonds opnemen als de andere typen woningen. "Diversiteit draagt zo bij aan risicoreductie."
Ook de NEPROM (Vereniging van ontwikkelaars) schaart zich bij monde van voorzitter Desirée Uitzetter (BPD) achter het MRA-initiatief. Het is volgens haar goed dat publieke en private partijen gezamenlijk spelregels en voorwaarden ontwikkelen. Houtbouw en industrieel bouwen zijn volgens haar geen doelen op zich, maar een weg om "toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen te realiseren die een gezond en prettig woonmilieu bieden met de kleinst mogelijke negatieve impact op milieu."
 
De citaten zijn afkomstig uit de publicatie De Houtbouw Revolutie (zie onder) 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.