"Rochdale heeft het vertrouwen van bewoners teruggewonnen"

18.11.2020
Image

Het gaat de goede kant op met Rochdale. Dat is de conclusie van Ecorys, de onafhankelijke visitatiecommissie die de corporatie onder de loep heeft genomen. De rapportcijfers variëren tussen de 6,8 en 7,3. Daarvoor spraken de onderzoekers met bewonerscommissies, gemeentebesturen, ambtenaren, collega-corporaties en andere andere partijen met wie de corporatie samenwerkt.

Rochdale heeft het vertrouwen van bewoners teruggewonnen, zegt de visitatiecommissie. Er is lof voor de sociale focus: "Waar de corporatie in het recente verleden meer financieel gedreven was en zich weinig kon permitteren op het gebied van nieuwbouw en renovatie, heeft Rochdale zich steeds meer ontwikkeld naar een meer sociale corporatie. Dit komt tot uiting in de aandacht voor de integrale problematiek in wijken en buurten en in de wijze waarop bijvoorbeeld wordt omgegaan met huurachterstanden en schuldenproblematiek. Rochdale zet het menselijke aspect voorop."

De commissie zegt zelfs een dergelijke integrale visie ten aanzien van maatschappelijke opgaven niet veel eerder op deze manier ingevuld zien worden. De visitatiecommissie hoopt dat Rochdale deze ontwikkeling kan doortrekken naar de toekomst, want "men is er nog niet". Zeker op gebied van communicatie intern en extern zijn volgens de commissie nog stappen te zetten.
De visitatie geeft ook mee dat randgemeenten van Amsterdam waar Rochdale woningbezit heeft, ervaren dat de corporatie voornamelijk is gericht op de hoofdstad.

Volgens de Woningwet moeten corporaties zich eens in vier jaar laten visiteren. De onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert de visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van de visitaties. Ecorys is het bureau dat Rochdale in 2020 visiteerde. Het onderzoeksrapport over Rochdale beslaat de periode 2016 - 2019.
Rochdale kwam van ver. Wanbeleid en malversaties onder leiding van de vroegere topman brachten de corporatie ruim 10 jaar terug in zwaar weer en financiële problemen. Pas sinds enkele jaren is de corporatie financieel weer solide en ook in staat mee te werken aan de grote nieuwbouwopgave in de regio. De visitatiecommissie constateert ook binnen de visitatieperiode verbeteringen.

Trefwoorden