Vestia wordt opgesplitst en draagt renteschulden over aan andere corporaties

15.01.2021
Image

Een klein decennium na het derivatendrama komt er alsnog een einde aan Vestia. De woningcorporatie wil zich in drieën splitsen om de risico's te beperken en via een uitruil van schulden ruim 1 miljard euro aan rentebetalingen overdragen aan andere Nederlandse corporaties. Er wordt ook steun van het Rijk, de toezichthouder en het Waarborgfonds verwacht in het toekomstplan dat Vestia en brancheorganisatie Aedes aan de sector hebben voorgelegd.
Als de leden van Aedes akkoord gaan wordt Vestia in drie zelfstandige delen opgesplitst: voor Den Haag, Rotterdam en Delft en Zoetermeer. Deze opdeling moet er voor zorgen dat de nog altijd zware schuldenlast van Vestia op termijn geen systeemrisico meer vormt voor de corporatiesector. Vestia bezit ondanks eerdere saneringen nog altijd ruim 60.000 woningen. Daarvan staan er 27.000 in Rotterdam.

Eerder hoestten de woningcorporaties gezamenlijk via jarenlange saneringsheffingen al zo'n 675 miljoen euro op om Vestia overeind te houden. Vestia werd daardoor gered van de ondergang. In 2019 bleek dat Vestia de klap van het derivatenschandaal toch niet te boven ging komen. De rentelasten blijven te hoog. Het concern zou 180 miljoen euro tekort komen om afspraken over onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen na te komen. De onfortuinlijke woningcorporatie klopte opnieuw aan voor hulp bij de andere woningcorporaties.

Door haar grote en dure leningenportefeuille zijn de rentelasten van Vestia in vergelijking met collega-corporaties bijna twee keer zo hoog. Vestia kan daardoor haar verplichtingen aan huurders en gemeenten niet waarmaken. Aedes adviseert daarom haar leden in te stemmen met het nieuwe voorstel om aldus ‘verantwoordelijkheid te nemen in het belang van de huurders’. Dit voorstel komt er op neer dat Vestia schulden met een hoge rente met andere corporaties uitruilt tegen schulden met een lage rente. Dat de corporaties daar niet blij mee zijn zal duidelijk zijn. Volgens de berekeningen van Aedes gaat het bij de hulpactie om één euro per woning per maand, veertig jaar lang. Dat gaat de Amsterdamse corporaties zo'n 2,5 miljoen per jaar kosten.

Trefwoorden