Akkoord over vernieuwing Nieuw-West

18.05.12

Akkoord over vernieuwing Nieuw-West

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West en de corporaties hebben na lang en moeizaam overleg overeenstemming bereikt over de inzet van de resterende financiële middelen voor de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Die worden vooral bestemd voor "meer gefocuste" ingrepen en behoud en herstel van woningvoorraad en openbare ruimte. Het nieuwe akkoord vervangt de  zogeheten 'Parkstaddeal', die door de crisis een dode letter was geworden.

Stadsdeelwethouder Paulus de Wilt: "Het stadsdeel heeft grotendeels de regie over stedelijke vernieuwing weer teruggenomen. We zaten in een houdgreep door afspraken die allang niet meer uitvoerbaar bleken."  

Het akkoord is een afspiegeling van de nieuwe economische realiteit. Partijen houden wel vast aan de ambitie om van Nieuw-West een meer gedifferentieerd gebied te maken, maar de vernieuwing wordt kleinschaliger, over een langere periode uitgespreid en minder ingrijpend.

Het akkoord gaat uitsluitend over de verdeling van de kosten die zijn ontstaan vanwege de vertraging en het uitstel van de vernieuwing. De afspraken gaan dus niet over individuele vernieuwingsprogramma’s, maar over de inzet van de middelen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit fonds verstrekt bijdragen aan zowel gemeente als corporaties om de stedelijke vernieuwing een impuls te geven. Als gevolg van de financiële crisis is een aantal plannen uitgesteld. Voor deze ingrepen was al wel geld gereserveerd in het Stimuleringsfonds. Deze reserveringen zijn nu vrijgevallen, totaal 24 miljoen euro. Dit geld komt nu beschikbaar voor fysieke ingrepen van zowel stadsdeel als corporaties om de negatieve gevolgen van de vertraging op te vangen. Daarbij gaat het om kosten ten behoeve van de openbare ruimte, het interim beheer en het maatschappelijk vastgoed.

Om tot een akkoord te komen is ook een claim gelegd op nog niet bestemde onderdelen van het Stimuleringsfonds. Hierbij gaat het om 40 miljoen. De partijen zijn het erover eens geworden dat extra kosten van stadsdeel, gemeente en corporaties hieruit kunnen worden gefinancierd. Dan gaat het om kosten die ontstaan vanwege het uitstel van vernieuwingsplannen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld om onderhoud van de openbare ruimte, niet geraamde tekorten in de grondexploitatie, woningverbetering en renovaties. 

Einde parkstaddeal

Tot voor kort werkten partijen officieel samen volgens de 'Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad', kortweg Parkstaddeal. Daarbij namen de corporaties vanaf eind 2007 in ruil voor meer vrijheid bij de uitvoering de volledige kosten en risico’s van de fysieke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden voor hun rekening, inclusief die van de openbare ruimte. Die herschikking werd destijds nodig geacht om de voortgang van de stedelijke vernieuwing niet in gevaar te laten komen. De corporaties hadden toen meer financiële armslag dan de gemeente. 

Drie van de vier deelgebieden die onder de Raamovereenkomst vielen, liggen in Geuzenveld-Slotermeer. Het gaat om Slotermeer-Noord en –Zuid en de Noordoever. Het vierde gebied is de Wildemanbuurt in Osdorp.

Lees ook: Een jaar Parkstaddeal (NUL20, november 2008)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.