Blok: 'Huisvesten lage inkomens kerntaak corporaties'

11.04.14
Blok: 'Huisvesten lage inkomens kerntaak corporaties'
update 11 april 2014 16.42 uur

Het taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt en corporaties en gemeenten maken bindende prestatieafspraken over wat er lokaal nodig en mogelijk is. Ook moeten corporaties nadrukkelijker gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor de gegadigde.

Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de uitwerking van een aantal hervormingen op de huurmarkt. De heldere taakafbakening van corporaties voorkomt volgens Blok dat verliezen door projectontwikkeling ten koste gaan van de kerntaak: het huisvesten van lagere inkomens. Verder draagt de focus op de kerntaak bij aan eerlijker concurrentieverhoudingen. Voor beleggers wordt het interessanter om te investeren in middeldure huurwoningen, waar veel vraag naar is. Er blijft onder strikte waarborgen nog wel ruimte om bij noodzakelijke stads- en dorpsvernieuwing ook te investeren in woningen voor hogere inkomens, wanneer dat ten goede komt aan de uitoefening van de kerntaak.

De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt binnen de EU-voorwaarden voor een periode van vijf jaar verruimd. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10 procent van de woningvoorraad aan inkomens boven de 34.000 euro toe te wijzen, komt er nog eens 10 procent extra ruimte voor de categorie tussen 34.000 en 38.000 euro. Daarmee voert het kabinet de motie-Monasch uit.

Het kabinet wil verder dat er meer mogelijkheden komen voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten. Verhuurders zullen daardoor eerder woonruimte aanbieden omdat ze de zekerheid hebben dat een contract eindigt. Vooral bijzondere groepen op de woningmarkt krijgen zo sneller toegang tot een betaalbare woning. Zo komen er tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar en startercontracten van maximaal vijf jaar voor jongeren tot 30 jaar. In aanvulling op de zogeheten campuscontracten en de nog in te voeren promovendi-contracten, wordt het ook mogelijk om woningen tijdelijk te bestemmen voor andere specifieke doelgroepen zoals grote gezinnen. Als de kinderen de deur uit zijn, moeten de ouders verhuizen naar een kleinere woning.

Het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) wordt meer marktconform, waardoor de locatie van een sociale huurwoning beter tot uitdrukking komt in de maximaal toegestane huurprijs. De WOZ-waarde gaat in de berekening voor ongeveer een kwart meetellen. Streven is het nieuwe stelsel medio 2015 in te laten gaan. Daarmee vervallen ook de zogeheten ‘Donnerpunten’ waarmee nu nog in een aantal schaarstegebieden de lokale marktsituatie beperkt kan worden meegewogen.

De liberalisatiegrens die de overgang tussen gereguleerde en vrije huursector markeert, wordt voor drie jaar bevroren op 699,48 euro. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen.

Meer tijdelijke huurcontracten

Gerard Anderiesen, directeur/bestuurder van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot, is blij met de verruiming van het aanbod van tijdelijke contracten. "'Wij hebben ons daar in het verleden nadrukkelijk voorstander van getoond. Wel heb ik twijfel over de uitbreiding naar de groep van grote gezinnen. Uit sociaal oogpunt lijkt het me moeilijk mensen ertoe te dwingen te verhuizen als de kinderen de deur uit zijn. Voor jonge mensen zijn tijdelijke contracten toch wat makkelijker te hanteren." Verder heeft hij gemengde gevoelens over de tijdelijke bevriezing van de liberalisatiegrens en het verruimen van de doelgroep. "Door de keuze meer woningen beschikbaar te stellen voor de groep met een inkomen tussen 34.000 en 38.000 zal de druk op de Amsterdamse woningmarkt nog verder toenemen.  Op zich past een huur van 700 euro beter bij die groep, maar het is ook een wachtlijstverlengende maatregel. Bovendien tast de bevriezing van de liberalisatiegrens de verdiencapaciteit van de corporaties aan. Dat geld hebben we gezien de hoogte van de verhuurderheffing hard nodig."  

Anderiesen krijgt bijval van Aedes-voorzitter Marc Calon. "Doordat de huren jaarlijks wel omhoog gaan, komen door de tijdelijke bevriezing van de liberalisatiegrens woningen uiteindelijk in de vrije sector terecht. En dat terwijl het kabinet tegelijkertijd meer mensen wil toelaten tot de sociale huursector. Onbegrijpelijk. Bovendien tast het de investeringsmogelijkheden van corporaties verder aan."

De Woonbond ziet maar één lichtpuntje in het pakket van Blok. Aanscherping van het toewijzingsbeleid kan voorkomen dat dure woningen worden toegewezen aan huurders met een laag inkomen. De Woonbond ziet niks in verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en vindt dat de minister te weinig doet om woningen daadwerkelijk betaalbaar te houden. Wel steunt de Woonbond de invoering van een huursombenadering, mits die niet leidt tot nog hogere huren.

Politieke steun

PvdA-kamerlid Jacques Monasch is juist verheugd over de kabinetsplannen. "De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat omhoog, de gehate Donnerpunten verdwijnen en er komt een rem op het liberaliseren van sociale huurwoningen. Meer mensen hebben op die manier toegang tot een betaalbare sociale huurwoning," aldus Monasch. 

D66 is tevreden over de verbetering van het woningwaarderingstelsel. "De werkelijke waarde van een woning en de plek waar deze staat worden meegewogen in de maximale huur die voor een woning mag worden gevraagd. Dit zorgt ervoor dat huizen in grote steden een realistische prijs krijgen. Ook dat verbetert de doorstroom." Ook is D66-kamerlid Kees Verhoeven blij met de scheiding tussen kern- en niet-kerntaken. "Buiten die kerntaken - het bouwen van goede woningen in de sociale huursector - mag de huurmarkt niet door corporaties worden verstoord en moet ook privaat initiatief de ruimte krijgen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.