Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsbeleid Landelijk

 • "Om het enorme woningtekort in te lopen, zijn regie en forse investeringen van de rijksoverheid nodig', aldus een oproep van een brede coalitie van partijen tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag. Om de gewenste jaarproductie van 100.000 woningen - waarvan tweederde in het lagere en middensegment - te realiseren, is het nodig dat het Rijk jaarlijks bijspringt met drie tot vijf miljard euro.
  Nieuwsartikel

 • Het aantal woningeigenaren met lagere inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van het Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen, blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. De gunstigere leenvoorwaarden lijken de drijvende kracht achter deze ontwikkeling te zijn.
  Nieuwsartikel

 • De huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge zijn onder druk van beleggers dermate aangepast dat alleen kleine nieuwbouwappartementen nog onder de gereguleerde middenhuur vallen. Dat stelt de Woonbond op basis van eigen doorrekeningen van de ‘Wet Betaalbare Huur’. De Bond pleit voor aanscherping van de uitgangspunten.
  Nieuwsartikel

 • Voor woningcorporaties zijn de afspraken over de bouwopgave tot en met 2030 niet haalbaar op dit moment. Dit constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de ‘Staat van de corporatiesector’. De Aw pleit bij het Rijk voor meer betaalbare bouwgrond en vraagt om meer aandacht voor het huurprijsbeleid.
  Nieuwsartikel

 • Mochten particuliere beleggers nog hun hoop hebben gevestigd op het nieuwe rechtse blok om het wetsvoorstel Betaalbare Huur controversieel te verklaren, dan bleek die hoop ijdel. Alleen VVD en BBB kozen daarvoor. Een ruime meerderheid, inclusief PVV en NSC, koos voor behandeling van het wetsvoorstel dat minister De Jonge deze week indiende. De behandeling start bovendien al eind deze maand met een schriftelijke ronde.
  Nieuwsartikel

 • Minister De Jonge zond op 6 februari zijn lang verwachte huurwet naar de Tweede Kamer. De reacties uit de sector zijn redelijk voorspelbaar. Huurdersorganisaties vinden dat minister De Jonge teveel tegemoet is gekomen aan wensen van beleggers. Investeerders in huurwoningen vinden juist verdere aanpassingen nodig om de bouw van huurwoningen voor middeninkomens aantrekkelijk te maken. Wat eigenlijk niemand wil is verder uitstel. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders… meer
  Nieuwsartikel

 • De kogel is door de kerk. Demissionair minister Hugo de Jonge van BZK heeft vandaag het wetsvoorstel Betaalbare huur naar de Tweede Kamer gezonden. De Jonge wil daarmee de hoge huren in het vrije huursector aan banden leggen en de positie van huurders versterken. Om te voorkomen dat de nieuwbouw stagneert en zich te verzekeren van politieke steun heeft hij het eerdere wetsvoorstel op enkele punten aangepast. Die wijzigingen werden al eerder bekend.
  Nieuwsartikel

 • Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar behoort binnenkort tot het verleden. Maar de lijst met uitzonderingen daarop is gegroeid, zo blijkt uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die demissionair minister Hugo de Jonge naar beide Kamers heeft gestuurd. Zowel de wet Vaste Huurcontracten als de nu bekendgemaakte AMvB worden naar verwachting op 1 juli 2024 van kracht.  Daarmee krijgen huurders weer dezelfde zekerheden als voor 2015, de invoering van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De plancapaciteit voor heel Nederland bedraagt 1.075.000 woningen van 2022 tot en met 2030. Dat zijn 25.000 meer woningen dan een jaar geleden. Er is voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Nieuwsartikel

 • Het maatschappelijke verlangen om de bestaande corporatievoorraad te beschermen heeft het afgelegd tegen de politieke wens zoveel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo concludeerden leden van de PvdA donderdag tijdens een debatavond over de eerder deze week gepubliceerde Prestatieafspraken. Zij zijn op zijn allerzachtst gezegd niet blij met de mogelijke verkoop van ruim drieduizend corporatiewoningen de komende vier jaar.
  Nieuwsartikel

 • Het lukt Amsterdam steeds minder om aan de groeiende landelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen. Als enige grote gemeente kampt Amsterdam met een forse - en oplopende - achterstand. De hoofdstad had in 2023 volgens de taakstelling 1.360 statushouders meer moeten huisvesten. Nederlandse gemeenten hebben in 2023 weer meer statushouders gehuisvest dan het jaar ervoor, in totaal meer dan 30.000 tegenover zo'n 29.000 in 2022. Maar het aantal statushouders in… meer
  Nieuwsartikel

 • Met ingang van het nieuwe jaar worden regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Daarbij hebben een aantal ingrijpende wetsvoorstellen van minister Hugo de Jonge de eindstreep nog niet gehaald.
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten in de MRA ontvangen bijna 50 miljoen euro subsidie uit de Startbouwimpuls (SBI), waarvan ruim 18 miljoen voor Amsterdam en bijna 11 miljoen naar Zaanstad. Het Rijk had in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten die door de verslechterende marktomstandigheden zijn vastgelopen, een zetje geven. De gehonoreerde projecten moeten in 2024 of 2025 starten. 
  Nieuwsartikel

 • Op werkbezoek bij Stichting !WOON liet demissionair minister Hugo de Jonge, en in zijn gevolg een aantal ambtenaren, zich bijpraten over de werkzaamheden van !WOON en de situatie op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De revue passeerden wooncoöperaties, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, de situatie bij Change= en de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap. 
  Nieuwsartikel

 • De Wet Betaalbare Huur wordt een half jaar uitgesteld en aangepast. De beoogde invoeringsdatum verschuift van 1 januari naar 1 juli 2024. Het kabinet blijft van plan om middenhuur te reguleren, maar het effect van de zogeheten WOZ-cap wordt verzwakt. Het aangepaste wetsvoorstel moet het voor investeerders ook aantrekkelijker maken om te blijven investeren in middenhuurwoningen. Om de nieuwbouw te stimuleren wordt de aangekondigde 'opslag' op de maximale huur voor nieuwbouwwoningen… meer
  Nieuwsartikel

 • Er is een jaarlijkse overheidsbijdrage nodig van tussen de 3 en 5 miljard euro om de grote huisvestingsopgave in Nederland te realiseren. Dat schrijft Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TUDelft, in een essay dat hij op verzoek van Pieter Omtzigt heeft geschreven. Daarin geeft hij zijn visie op de achtergronden en  oplossingen voor de wooncrisis. Hij benadrukt dat er geen simpele oplossingen voor handen zijn en dat de politiek een langjarig consistent beleid moet… meer
  Nieuwsartikel

 • Van een 'isolatieoffensief' tot het bouwen van een stad in de Oostvaardersplassen. Van een kooprecht voor sociale huurders tot een planbatenheffing voor projectontwikkelaars. NUL20 las de verkiezingsprogramma's en zette een aantal standpunten over bouwen en wonen op een rij. Op 1 november is er de verkiezingsbijeenkomst Kies voor Volkshuisvesting in Pakhuis de Zwijger.
  Achtergrondartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van de zogeheten 'marktverkenning' bij de nieuwbouw van middenhuur. Dit maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 
  Nieuwsartikel

 • De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie ligt volgend jaar op 435.000 euro, zo schrijft demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer. De stijging bedraagt 30.000 euro. In 2023 is de NHG-grens nog 405.000 euro. Volgens de minister wordt zo het bereik van de NHG groter en zijn er met name voor starters meer kansen om een eigen woning te verwerven.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties moeten de komende zeven jaar ten minste 350.000 nieuwe woningen bouwen. En locaties die bestemd zijn voor sociale huurwoningen hebben altijd een sociale grondprijs. Eventueel wordt daar een subsidie voor verstrekt, zo schrijft Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma Tijd voor herstel. Ook krijgen woningcorporaties van NSC de ruimte om onder dezelfde financiële voorwaarden als in het sociale segment, geborgd door het WSW, lage middenhuurwoningen te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam doet met 64 woningbouwprojecten een beroep op de Startbouwimpuls bij het Rijk. Daarmee is 112 miljoen euro gemoeid. Hiermee zouden volgend jaar 10.500 woningen, waarvan 82 procent in het betaalbare segment, gebouwd kunnen worden waarvan anders de bouwstart vanwege verslechterde marktomstandigheden zeer ongewis is. Van die 112 miljoen zal overigens vermoedelijk maar een klein deel worden gehonoreerd, want het fonds van 300 miljoen euro groot is vele malen overtekend.
  Nieuwsartikel

 • Provincies moeten meer ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw aan randen van dorpen en steden, zo meent het EIB. Uit een praktijktoets onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland blijkt volgens de onderzoekers dat ook bij strikte ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. 
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk moet meer doen voor de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan de Tweede Kamer. Dertig gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben behoefte aan structurele financiële ondersteuning. De huidige Woningbouwimpuls en Startbouwimpuls zijn effectief, maar bieden uiteindelijk onvoldoende soelaas.
  Nieuwsartikel

 • In de Rijksbegroting voor 2024 zit een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Een van de maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag met ruim 34 euro per maand. Het budget voor de Startbouwimpuls die vanaf 2024 wordt uitgekeerd om woningbouwprojecten vlot te trekken wordt verhoogd met 50 miljoen naar 300 miljoen euro. Op het gebied van nieuwbouw staan er verder vooral maatregelen die al in uitvoering zijn of eerder zijn aangekondigd.
  Nieuwsartikel

 • BBB presenteert in zijn verkiezingsprogramma een reeks voorstellen om de bouw van woningen te vereenvoudigen en te versnellen. Daar zitten een fors aantal zeer pragmatische maatregelen bij. Met één grote uitzondering: op het droge gebied van de Oostvaardersplassen wil de partij ruimte scheppen voor de bouw minimaal 100.000 woningen.
  Nieuwsartikel