Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsbeleid Landelijk

 • In de Rijksbegroting voor 2024 zit een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Een van de maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag met ruim 34 euro per maand. Het budget voor de Startbouwimpuls die vanaf 2024 wordt uitgekeerd om woningbouwprojecten vlot te trekken wordt verhoogd met 50 miljoen naar 300 miljoen euro. Op het gebied van nieuwbouw staan er verder vooral maatregelen die al in uitvoering zijn of eerder zijn aangekondigd.
  Nieuwsartikel

 • BBB presenteert in zijn verkiezingsprogramma een reeks voorstellen om de bouw van woningen te vereenvoudigen en te versnellen. Daar zitten een fors aantal zeer pragmatische maatregelen bij. Met één grote uitzondering: op het droge gebied van de Oostvaardersplassen wil de partij ruimte scheppen voor de bouw minimaal 100.000 woningen.
  Nieuwsartikel

 • De invoering van de Omgevingswet per 1 januari gaat de woningproductie alleen maar verder vertragen. Dat stelt hoogleraar Peter Boelhouwer in een podcast van Cobouw. Hij is om die reden ook geen voorstander van de Wet betaalbare huur. 
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk wil het verduurzamen van woningen door Vereniging van Eigenaren (VvE's) gemakkelijker maken. De invloed van tegenstemmers of niet-stemmers wordt ingeperkt. Ook wordt het subsidiepakket uitgebreid. Demissionair minister De Jonge hoopt zo dat meer VvE's werk gaan maken van het isoleren van woningen. De verduurzaming van woningen in VvE-beheer loopt namelijk achter, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo raakt het doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 voor de gebouwde… meer
  Nieuwsartikel

 • De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond het overgrote deel van de agendapunten niet controversieel verklaard. Wat betekent dat Kamerdebatten en -besluiten ondanks de val van het kabinet kunnen plaatsvinden. Dat geldt daarmee ook voor alle woningbouwplannen van demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Het blijft overigens de vraag of twee belangrijke wetsvoorstellen uit zijn koker nog voor de verkiezingen worden behandeld. Dat zijn de wet Versterking regie… meer
  Nieuwsartikel

 • Een Woningbouwfonds, een Nationale Grondbank, een uitbreiding van het Volkshuisvestingsfonds, woningcorporaties die ook voor middeninkomens bouwen, huurregulering in alle prijsklassen en sociale koopwoningen op erfpacht. De volkshuisvesting is een publieke taak. Dat is de boodschap van het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks.
  Nieuwsartikel

 • Volt ruimt in het uitgebreide concept verkiezingsprogramma ook veel plaats in voor wonen. Een flink aantal standpunten is in lijn met het door minister De Jonge ingezette woonbeleid. Maar er zijn ook enkele op zijn minst originele en radicale voorstellen, zoals het uitbreiden van de WSW-dekking naar middensegmentwoningen ook als marktpartijen die bouwen, het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor 2030 en het instellen van een maximale winstmarge voor verhuurders.
  Nieuwsartikel

 • Het CDA maakte in het vorige verkiezingsprogramma al de omzwaai van woningmarkt naar volkshuisvesting. In het nieuwe ontwerp verkiezingsprogramma wordt in grote lijnen de agenda van minister Hugo de Jonge omarmd. Dus een bouwambitie van een miljoen woningen tot 2030 waarvan tweede betaalbaar. De focus van het woonbeleid dient te zijn gericht op starters, gezinnen en ouderen. Met een grote rol van woningcorporaties, ook in het middensegment.
  Nieuwsartikel

 • "We werken aan een Kooprechtwet. Elke huurder van een sociale huurwoning krijgt een wettelijk recht om de eigen huurwoning te kopen." Dit is de eerste zin uit de woonparagraaf van het concept VVD-verkiezingsprogramma. Beperkingen worden daarbij niet genoemd. Zoals het beperken van het kooprecht in appartementencomplexen. In grote lijnen wijkt de woonparagraaf niet veel af van het huidige beleid van minister De Jonge. Maar 'Iedereen een eigen huis' blijft het ideaalbeeld van de liberalen.
  Nieuwsartikel

 • Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zo schrijft Aedes aan de Eerste en Tweede Kamer. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en specifieke wetgeving op gebied van de warmtetransitie, moet volgens de belangenbehartiger van de woningcorporaties onverwijld… meer
  Nieuwsartikel

 • Bouwers, ontwikkelaars en gemeenten zeggen de komende twee jaar meer dan drie miljard euro tekort te komen om te kunnen beginnen met reeds geplande bouwprojecten. Dat is veel meer dan demissionair minister De Jonge aan subsidie beschikbaar heeft. Het beschikbare budget voor de zogeheten startbouwimpuls bedraagt slechts 250 miljoen euro.   Afgelopen zomer konden gemeenten en ontwikkelaars projecten voor de startbouwimpuls aanmelden. Dat hebben zij en masse gedaan: er zijn ruim tweeduizend… meer
  Nieuwsartikel

 • Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’
  Nieuwsartikel

 • De val van het Kabinet Rutte IV schaadt de belangen van 900.000 woningzoekenden en vele huishoudens die momenteel moeilijk kunnen rondkomen. Dat stelt Aedes. De koepelorganisatie van woningcorporaties heeft er bij de fracties van de Tweede Kamer op aangedrongen te borgen dat de opgaven van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) niet stil komen te liggen.
  Nieuwsartikel

 • De energietoeslag komt ook in 2023 uit op maximaal 1.300 euro voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs krijgen 400 euro. Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid: "De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan eerst". Het kabinet heeft eerder 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor deze aanvullende tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Dat bedrag werd vorig jaar… meer
  Nieuwsartikel

 • Vanaf 1 juli is er de Wet goed verhuurderschap. Gaat dat veel helpen om malafide verhuurders aan te pakken? Dat moet nog blijken. De reikwijdte hangt ook af van de Wet betaalbare huur, die nog door beide Kamers moet. Pas dan kan de gemeente ook zonder vergunningstelsel op de huurprijs gaan handhaven.
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam ziet af van de invoering van een verhuurgunning. Dat meldt wethouder Zita Pels. De hoofdstad maakt dus geen gebruik van deze mogelijkheid uit de nieuwe wet Goed Verhuurderschap die per 1 juli in werking treedt. Volgens Pels kan Amsterdam ook zonder vergunningstelsel huurders prima beschermen tegen slecht verhuurgedrag door te handhaven op de algemene regels uit de nieuwe wet en handhaving op de al wettelijk vereiste woningkwaliteit. Een vergunningstelsel zorgt alleen maar voor… meer
  Nieuwsartikel

 • VVD en D66 willen het wetsvoorstel afzwakken dat gemeenten de mogelijkheid geeft eigen inwoners voorrang te geven op de helft van de vrijkomende koop- en huurwoningen. Hun standpunt: lokale voorrang op huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen is akkoord, maar niet op bestaande koopwoningen. In het wetsvoorstel gaat het overigens alleen om goedkope koopwoningen, tot 355.000 euro. Minister De Jonge wil met het voorstel starters meer kans geven op een huis in de eigen woonplaats.
  Nieuwsartikel

 • Deze maand valt weer de brief met de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Dit jaar is de inflatie niet langer de grondslag maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Dat brengt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent en die van de vrije sectorwoningen op maximaal 4,1 procent. Huurders met een lager inkomen en een hoge huurprijs hebben in 2023 en 2024 recht op een eenmalige huurverlaging. De maximale huursomstijging per corporatie is begrensd op 2,6 procent (CAO-loonstijging… meer
  Nieuwsartikel

 • Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur. De maatregel is opgenomen in de voorjaarsnota. Aedes en de Woonbond hopen met hun gezamenlijke opstelling de Tweede Kamer te bewegen de invoering te blokkeren.
  Nieuwsartikel

 • Ga in de strijd tegen de woningnood creatiever om met de bestaande bebouwing, zo schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Het beter benutten van de bestaande bebouwing kan volgens hem op verschillende manieren. Door meer woningen op bestaande woonruimte te realiseren, door het delen van een woning makkelijker te maken en door de doorstroming tussen woningen te bevorderen.
  Nieuwsartikel

 • Wie gaat samenwonen, mag het eigen huis onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. Als de nieuwe relatie slaagt en het huis alsnog wordt verkocht, kan de huur worden opgezegd. Met deze uitbreiding van de bestaande 'diplomatenclausule' lijkt alsnog een meerderheid voor de nieuwe huurwet binnen handbereik. Een tweede uitzondering lijkt in de maak voor woningeigenaren die hun huis tijdelijk willen verhuren totdat er eerstegraads bloedverwanten (kinderen of ouders) in trekken.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningmarkt zit vast: ouderen kunnen geen passend huis vinden en jonge gezinnen trekken noodgedwongen nog massaler de stad uit dan in de jaren zeventig. BouwWoonLeef zoomt in deze documentaire in op deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan. De vertrek van zoveel gezinnen is ook bedreigend voor de sociale cohesie in buurten. En waar die Amsterdamse gezinnen naar toe? De meeste gezinnen zoeken in eerste instantie in de directe regio, met een hoger inkomen vooral in Haarlem,… meer
  Video

 • Het kabinet reserveert een kwart miljoen euro om stagnerende woningbouwprojecten op gang te helpen. Ook komt er verdeeld over de komende vier jaar 300 miljoen beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren. 'We proberen alles op alles te zetten om de woningbouw aan de gang te houden en de dip in de woningbouw te beperken', aldus minister Hugo de Jonge. "Maar de overheid kan dit niet alleen. Dit vergt van alle partijen een gezamenlijke aanpak, met oog voor de huidige omstandigheden.'
  Nieuwsartikel

 • De politieke controverse over de rechten van de huurder is zodanig opgelaaid dat de Tweede Kamer het debat daarover heropent. De op 18 april geplande stemming over de initiatiefwet van Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) is opgeschort vanwege een onverwachte last-minute actie van CDA en VVD. Vermoedelijk vindt een vervolgdebat en de stemming over de nieuwe huurwet nu na het meireces plaats.
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten om bestaande gebouwen aardgasvrij te maken. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni worden aangevraagd  en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’).
  Nieuwsartikel