Verduurzaming corporatiewoningen

06.12.2020

Zes renovatieprojecten van woningcorporaties in het land werden het afgelopen jaar door een expertpanel gewogen op het gebied van verduurzaming. Volgens de samenstellers van de publicatie Verduurzaming corporatiewoningen van Platform31 zijn circulariteit en in mindere mate klimaatadaptatie al redelijk ver doorgedrongen in de mindset van woningcorporaties en bouwbedrijven. Maar in sommige opzichten kan er nog meer en beter aan de weg worden getimmerd, zo blijkt.
Uit een inventarisatie van de zes projecten die voor deze gelegenheid ‘in de etalage’ zijn gezet blijkt bijvoorbeeld dat het vaak ontbreekt aan kennisdeling. Dat bij een aantal ingediende projecten externe expertise werd ingehuurd om circulaire bouwmethoden binnen de organisatie te introduceren vinden de experts een goede ontwikkeling. Het schort echter aan het doorspelen van die opgedane kennis aan collega-organisaties. Grotere corporaties zouden het voortouw moeten nemen in die kennisdeling ten behoeve van kleinere corporaties.

Volgens het expertpanel (Jeroen Kluck (HVA), Guus Mulder (TNO) en Rob Bogaarts (Brabants Wonen) worden er al met al toch mooie resultaten geboekt. Opvallend is wel dat bij bijna geen enkel project zowel circulariteit als klimaatadaptatie samen zijn ingebed in de bedrijfsvoering. ‘De aanpakken zijn divers, gefragmenteerd en lijken allemaal op zichzelf staande ambities. De aandacht voor filosofie, ‘taal’, strategie of een impactanalyse is beperkt.”
Met name maatregelen die ervoor moeten zorgen dat zowel woningen als de directe leefomgeving bestand zijn tegen toenemende neerslagpieken en hittegolven – kortom de klimaatverandering – blijven achterwege. Vooralsnog wordt bij de meeste renovaties uitgegaan van de huidige klimaatsituatie en te weinig gekeken naar toekomstige scenario’s. Volgens het expertpanel wordt dit vooral veroorzaakt door een gebrek aan heldere richtlijnen vanuit de overheid voor klimaatadaptatie.

Na een analyse van de praktijk bij de renovatieprojecten blijkt dat werken met circulair materiaal ook nog in de kinderschoenen staat. Wat daar verandering in kan brengen is het hanteren van een materialenpaspoort menen de experts. Hoe dit precies in zijn werk gaat en hoe de renovatieprojecten die werden uitgelicht zijn uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid is te lezen in deze voor professionals heel leerzame publicatie van Platform31.

Verduurzaming corporatiewoningen; inspirerende projecten in de etalage; publicatie van Platform31. Auteurs Fons Lustenhouwer en Mark Westerhuis; 40 pagina. Gratis te downloaden (zie link)