Corporatieplannen voor Oost opgefrist

09.11.09

Corporatieplannen voor Oost opgefrist

Zes corporaties willen een 'frisse doorstart' maken met het nieuwe fusiestadsdeel Oost, waarin Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg worden samengevoegd. Daartoe hebben zij een gezamenlijk aanbod gedaan aan de politiek. Volgens initiator Eric van Kaam, regiodirecteur Oost van Ymere, is dat een Amsterdams unicum. De betrokken corporaties willen de komende vier jaar voor een slordige 1,2 miljard euro investeren in het vernieuwen van de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, 'grootstedelijke opgaven' en maatschappelijk vastgoed in het gebied tussen Amstel en IJmeer.

De plannen zijn niet zozeer nieuw, wel zijn ze concreter, zegt Evert Bartlema, directeur van Rochdale. Alleen al in leefbaarheidsprojecten stoppen de corporaties 27 miljoen. Van Kaam: "Wonen gaat om meer dan woonruimte. Daarom hebben we een gezamenlijke aanpak met alle corporaties en het nieuwe stadsdeel nodig om effectiever te werken aan betere wijken."

De betrokken corporaties zijn Ymere, de Alliantie Amsterdam, Eigen Haard, De Key, Rochdale en Stadgenoot.

Sommige daarvan hebben met name in Oost-Watergraafsmeer te maken gehad met slepende planvorming. Toch richt Bartlema zich op de toekomst: "We willen op een transparante manier bouwen aan onderling vertrouwen." De corporaties zien een voorbeeld in de integrale aanpak zoals de Alliantie, Ymere, Eigen Haard en stadsdeel Zeeburg sinds enkele jaren hanteren in de Indische Buurt, en die in de wijkaanpak van de Transvaalbuurt navolging kreeg. De corporaties pleiten ervoor dat het nieuwe stadsdeel zich organiseert op die integrale benadering, meer aandacht geeft aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte en zorg draagt voor voldoende voorzieningen voor jongeren.

Stadsdeelbestuurder Nico Papineau Salm is positief over het aanbod van de corporaties. Toch verwacht hij nog een stevige politieke discussie over het overnemen van maatschappelijk vastgoed en de rol van corporaties op het gebied van leefbaarheid. Salm zegt nu al moeite te hebben om te investeren in het verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt. Ook de corporaties zullen vanwege de crisis prioriteiten moeten stellen. Transformatie van de woningvoorraad, alleen al goed voor een half miljard euro, krijgt voorrang. Van Kaam: "Waar mensen wonen, moet je toch woningen vernieuwen en die willen we ook verduurzamen. Met nieuwbouw kan je flexibeler omgaan." Volgens Bartlema 'wordt het spannend' in de gebieden Oostpoort en Zeeburgereiland. Over Overamstel zegt hij nu al de ontwikkeling pas over drie jaar te willen starten. "Maar als het nieuwe stadsdeel ons aanbod aanneemt, dan hebben we over vier jaar geen achterstandswijken meer." [JZ]

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.