Meer studentenwoningen nodig

26.11.09

Meer studentenwoningen nodig

In de volgende collegeperiode wil de gemeente 7500 extra studentenwoningen realiseren. Tot eind 2010 ziet het college nog kansen voor 4500 extra woningen. Dit alles staat in het nieuwe Plan van aanpak studentenhuisvesting dat het college heeft vastgesteld.

Volgens de huidige planning worden er tot eind 2010 maximaal 1327 nieuwe studentenwoningen gebouwd. Daarnaast worden kantoorgebouwen getransformeerd naar 1221 studentenwoningen. Een aantal woningen in de bestaande voorraad worden gelabeld als studentenwoningen. Verder komen er ongeveer 500 tijdelijke studentenwoningen bij. De tijdelijke verhuur en het labelen van huurwoningen zorgen voor nog eens 1460 extra woningen.

Extra studentenwoningen in 2011-2014
Uit onderzoek in opdracht van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit blijkt dat in 2014 ruim 57.000 WO-studenten (in 2007-2008 waren dit er 46.360) aan een van beide universiteiten studeren, van wie bijna 5000 uit het buitenland. Door de huidige economische neergang wordt de komende jaren een extra groei van het aantal studenten verwacht. In deze cijfers zijn de studenten uit het Hoger Onderwijs niet meegeteld.

Om de groei van het aantal (internationale) studenten in Amsterdam op te vangen zouden er 9000 extra studentenwoningen nodig zijn. Het plan van aanpak noemt de volgende mogelijkheden: 

- Nieuwbouw op bijvoorbeeld Roeterseiland, Amstelcampus en het VU-kwartier: 3500.

- Transformatie van kantoren blijft in de praktijk een lastig karwei om te realiseren door hoge kosten en weinig baten; De gemeente hoop dat particuliere beleggers toch nog brood zien in 500 studentenwoningen;

- Tijdelijke huisvesting in nieuwe containerwoningen, bijvoorbeeld in Teleport: 500.

- Tijdelijke verhuur van sloop- of renovatiewoningen in het kader van de Leegstandwet: 2000.

- Labelen van studentenwoningen in de bestaande voorraad in samenspraak met de corporaties: 1000.

Tenslotte merkt de gemeente op dat er ook nog 1500 studentenwoningen vrijkomen dankzij het campuscontract. Dit contract zorgt er voor dat afgestudeerden hun studentenwoning verlaten. Maar het is wat merkwaardig om die bij de extra studentenwoningen te tellen en zo op 9000 uit te komen

Herinvoering huurtoeslag

Om de gestelde ambitie te realiseren is de herinvoering van de huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden van groot belang. Met die huurtoeslag wordt het interessanter voor ontwikkelaars en corporaties om onzelfstandige woonruimten te bouwen. Er kunnen dan meer studenten aan huisvesting geholpen worden. Het college pleit dan ook bij het Rijk (gesteund door de andere gemeenten van de G4 en belangenorganisaties zoals Aedes en de Woonbond) voor de herinvoering van de in 1997 afgeschafte huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimten.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.