Ook in Noord-Holland minder woningbouw

18.11.11

Ook in Noord-Holland minder woningbouw

De monitor woningbouw van de provincie Noord-Holland bevat weinig positieve signalen. De productie daalde in 2010, het aantal verleende bouwvergunningen nam af, de plancapaciteit daalde en het woningtekort  nam toe. Opvallend is dat het aandeel binnenstedelijke plannen stijgt.
Er zijn  in Noord-Holland 9.895 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De woningvoorraad groeide netto met 8.025 woningen. Daarmee is 2010 het einde van jaren met een hoge woningbouwproductie, de netto groei ligt 30 procent lager dan in 2009. De provincie wijkt hiermee niet af van het landelijk beeld. Een aantal regio’s heeft een forse achterstand op de verstedelijkingsafspraken. De verwachting is dat de achterstanden verder zullen oplopen. Het woningtekort is mede daardoor naar -3,3% (41.000 woningen), de eerste serieuze stijging sinds 2006.

Voorgaande jaren bestond het tekort op provinciaal niveau vooral uit zogeheten 'frictieleegstand' . Dit jaar bestaat het tekort ook uit urgente starters. Het aantal huishoudens dat een woning wenst is hiermee groter dan woningvoorraad. Een oplopend tekort belemmert de doorstroming en maakt voor starters de toetreding op de woningmarkt moeilijker. Bij een lage productie en het doorgaan van de demografische groei zal het tekort in de komende jaren verder oplopen.

Plancapaciteit neemt af

In 2011 is voor het tweede jaar de plancapaciteit afgenomen. De huidige planvoorraad sluit niet altijd aan bij gewenste vraag. De vraag naar huurwoningen ligt in bijna alle regio’s hoger dan het aandeel in het planaanbod. In een aantal regio’s bestaat een scheve verhouding tussen vraag en planaanbod van eengezinswoningen.
De verwachtingen voor de woningbouwproductie in de komende jaren zijn somber. De afgifte van bouwvergunningen is gedaald met 17% en ook de verwachtingen van gemeenten zijn niet positief. Veel plannen zijn doorgeschoven naar een latere periode. Alleen het beeld voor binnenstedelijk bouwen is positief. Het aantal woningen dat gebouwd wordt binnen bestaand stedelijk gebied is gestegen naar boven de 70%. Ook het aandeel binnenstedelijke plannen is toegenomen van 78 in 2010 naar 82 procent in 2011.
 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS