Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

07.07.09

Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

De gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars, corporaties en beleggers hebben op 6 juli een lijst met voorrangsprojecten 2009/2010 vastgesteld waarvoor zij zich gezamenlijk willen inspannen. Amsterdam kiest voor projecten die strategisch belangrijk zijn voor de (ontwikkeling van de) stad. Door het maken van keuzes en het bundelen van investeringskracht hopen ze de bouwproductie op gang te houden.

Volgens wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) dreigt de bouw als gevolg van de crisis volledig stil te vallen als er niet wordt ingegrepen: “Door het aanbrengen van een focus kan een hoger aantal woningen en ander vastgoed worden gerealiseerd. Door keuzes te maken en de krachten te bundelen houden we de boel op gang.”
Bij de keuze hebben vier factoren het zwaarst gewogen. Allereerst de maatschappelijke waarde van projecten, zoals die in het kader van stedelijke vernieuwing en wijkaanpak. Ook wordt verwacht dat deze projecten aansluiten bij de nog bestaande vraag (woningmarktwaarde). De projecten zijn allemaal van groot belang voor de waardeontwikkeling van het gebied of de gebieden eromheen (ruimtelijk-economische waarde). Tot slot zijn projecten aangemerkt waarbij stagnatie zou leiden tot kapitaalvernietiging of het mislopen van cofinanciering (financiële waarde).

Marktpartijen
Per plangebied zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken marktpartijen. Hierdoor heeft de gemeente veel informatie gekregen over de afzetbaarheid van de projecten in de neergaande markt en over de schade die ontstaat bij stagnatie. Bovendien is er nu een beeld van de concrete investeringsbereidheid van de betrokken marktpartijen.
Voor de geselecteerde projecten zal de gemeente een maximale inspanning leveren om deze projecten daadwerkelijk te doen starten. Daartoe worden de instrumenten uit het actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ ingezet. Er is € 16 miljoen uit het Vereveningsfonds gereserveerd voor het omzetten van koop naar huur. Er komt een uitgestelde betalingsregeling van erfpachtkoopsommen voor woningcorporaties. Er is € 7,5 miljoen uit het Amsterdamse Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting om de herstructureringsprojecten in Nieuw West en Noord vlot te trekken. Bovendien worden de vastgoedpremies vervroegd uitbetaald aan de woningcorporaties. Daarmee is een bedrag van minimaal € 12 miljoen gemoeid.

Herstel
De gemeente gaat door met het juridisch en bestuurlijk bouwrijp maken van plannen om genoeg locaties beschikbaar te hebben als de markt weer aantrekt. Bestemmingsplanprocedures worden doorgezet. Bij grote investeringsbeslissingen (civiele werken, bodemsanering e.d.) zal worden gekeken naar de te verwachten opbrengsten.
In de eerste helft van 2009 werden 1150 woningen in aanbouw genomen. Van Poelgeest hoopt dat er nog 1500 bijkomen. In 2010 wordt volgens de nieuwe plannen gestart met de bouw van 2500 woningen begonnen. Bij de start van de collegeperiode werd nog ingezet op 5000 woningen per jaar.

PRIORITEITENLIJST:

DOORGAAN met herstructureringsprojecten / stedelijke vernieuwing:
- Vernieuwing Bijlmermeer Kralenbeek (toren), Stramanweg (studentenhuisvesting)
- Nieuw West * Bakemabuurt, Jan de Loutercomplex, Reimerswaalbuurt, ZW Kwadrant, Lelylaan, Laan van Spartaan, Kolenkitbuurt, Confusiusbuurt, Een-drachtsparkbuurt 2e fase, De Punt, Overtoomse Veld Noord
- Noord / De Banne ** Schepenlaan, Kadoelerbreek, Bezaanjachtplein
- Noord / Nieuwendam ** Weerenscheg, Waterlandplein

AFMAKEN van vergevorderde binnenstedelijke gebiedsontwikkeling:
- OHG / Sporenburg Fountainhead
- IJ-oevers / Oosterdok Kavel 3ab en kavel 2bd (incl. commercieel vastgoed)
- IJ-oevers / Westerdok IJ-Dock (Kantoren, Justitie, KLPD en hotel)
- Noordwaarts / Overhoeks Zeven Provinciën, Halve Maan (inclusief Filmmuseum)
- Sciencepark KEA, Spoorkavel (studentenhuisvesting)
- Oostpoort Westelijk deel + Huis voor de Dans

GOEDE START MAKEN met nieuwe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling:
- Noordwaarts / CZAN Stationsgebied middenwest (inclusief parkeergarage)
- Zuidas / Gershwin Milesbuilding (versteviging woonfunctie Zuidas)
- Zeeburgereiland Studentenhuisvesting, MGE-woningen, particulier opdrachtgeverschap, Annie M.G. Schmidt huis
- Oud-west / De Hallen Cultuurprogramma
- Westerpark / Houthavens Spaarndammertunnel
- Zuidoost / Centrumgebied Getz

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.