Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

07.07.09

Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

De gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars, corporaties en beleggers hebben op 6 juli een lijst met voorrangsprojecten 2009/2010 vastgesteld waarvoor zij zich gezamenlijk willen inspannen. Amsterdam kiest voor projecten die strategisch belangrijk zijn voor de (ontwikkeling van de) stad. Door het maken van keuzes en het bundelen van investeringskracht hopen ze de bouwproductie op gang te houden.

Volgens wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) dreigt de bouw als gevolg van de crisis volledig stil te vallen als er niet wordt ingegrepen: “Door het aanbrengen van een focus kan een hoger aantal woningen en ander vastgoed worden gerealiseerd. Door keuzes te maken en de krachten te bundelen houden we de boel op gang.”
Bij de keuze hebben vier factoren het zwaarst gewogen. Allereerst de maatschappelijke waarde van projecten, zoals die in het kader van stedelijke vernieuwing en wijkaanpak. Ook wordt verwacht dat deze projecten aansluiten bij de nog bestaande vraag (woningmarktwaarde). De projecten zijn allemaal van groot belang voor de waardeontwikkeling van het gebied of de gebieden eromheen (ruimtelijk-economische waarde). Tot slot zijn projecten aangemerkt waarbij stagnatie zou leiden tot kapitaalvernietiging of het mislopen van cofinanciering (financiële waarde).

Marktpartijen
Per plangebied zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken marktpartijen. Hierdoor heeft de gemeente veel informatie gekregen over de afzetbaarheid van de projecten in de neergaande markt en over de schade die ontstaat bij stagnatie. Bovendien is er nu een beeld van de concrete investeringsbereidheid van de betrokken marktpartijen.
Voor de geselecteerde projecten zal de gemeente een maximale inspanning leveren om deze projecten daadwerkelijk te doen starten. Daartoe worden de instrumenten uit het actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ ingezet. Er is € 16 miljoen uit het Vereveningsfonds gereserveerd voor het omzetten van koop naar huur. Er komt een uitgestelde betalingsregeling van erfpachtkoopsommen voor woningcorporaties. Er is € 7,5 miljoen uit het Amsterdamse Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting om de herstructureringsprojecten in Nieuw West en Noord vlot te trekken. Bovendien worden de vastgoedpremies vervroegd uitbetaald aan de woningcorporaties. Daarmee is een bedrag van minimaal € 12 miljoen gemoeid.

Herstel
De gemeente gaat door met het juridisch en bestuurlijk bouwrijp maken van plannen om genoeg locaties beschikbaar te hebben als de markt weer aantrekt. Bestemmingsplanprocedures worden doorgezet. Bij grote investeringsbeslissingen (civiele werken, bodemsanering e.d.) zal worden gekeken naar de te verwachten opbrengsten.
In de eerste helft van 2009 werden 1150 woningen in aanbouw genomen. Van Poelgeest hoopt dat er nog 1500 bijkomen. In 2010 wordt volgens de nieuwe plannen gestart met de bouw van 2500 woningen begonnen. Bij de start van de collegeperiode werd nog ingezet op 5000 woningen per jaar.

PRIORITEITENLIJST:

DOORGAAN met herstructureringsprojecten / stedelijke vernieuwing:
- Vernieuwing Bijlmermeer Kralenbeek (toren), Stramanweg (studentenhuisvesting)
- Nieuw West * Bakemabuurt, Jan de Loutercomplex, Reimerswaalbuurt, ZW Kwadrant, Lelylaan, Laan van Spartaan, Kolenkitbuurt, Confusiusbuurt, Een-drachtsparkbuurt 2e fase, De Punt, Overtoomse Veld Noord
- Noord / De Banne ** Schepenlaan, Kadoelerbreek, Bezaanjachtplein
- Noord / Nieuwendam ** Weerenscheg, Waterlandplein

AFMAKEN van vergevorderde binnenstedelijke gebiedsontwikkeling:
- OHG / Sporenburg Fountainhead
- IJ-oevers / Oosterdok Kavel 3ab en kavel 2bd (incl. commercieel vastgoed)
- IJ-oevers / Westerdok IJ-Dock (Kantoren, Justitie, KLPD en hotel)
- Noordwaarts / Overhoeks Zeven Provinciën, Halve Maan (inclusief Filmmuseum)
- Sciencepark KEA, Spoorkavel (studentenhuisvesting)
- Oostpoort Westelijk deel + Huis voor de Dans

GOEDE START MAKEN met nieuwe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling:
- Noordwaarts / CZAN Stationsgebied middenwest (inclusief parkeergarage)
- Zuidas / Gershwin Milesbuilding (versteviging woonfunctie Zuidas)
- Zeeburgereiland Studentenhuisvesting, MGE-woningen, particulier opdrachtgeverschap, Annie M.G. Schmidt huis
- Oud-west / De Hallen Cultuurprogramma
- Westerpark / Houthavens Spaarndammertunnel
- Zuidoost / Centrumgebied Getz

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.