Samenwerkingsafspraken: veel vinkjes maar aantal sociale huurwoningen neemt niet toe

28.09.2021
Image
De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar van een groei van de sociale woningvoorraad is nog niets te merken; ook het plaatsen van zonnepanelen op corporatiedaken blijft achter. Het aanbod aan middeldure huurwoningen nam wel flink toe. De drie partijen hebben afgesproken dat de sociale woningvoorraad weer moet groeien, op zijn minst met 3.000 in vier jaar, oftewel 750 per jaar. Daar is in 2020 nog geen begin mee gemaakt; per saldo nam het aantal zelfs 10 woningen af. De gemeente houdt goede hoop, mede gezien de bouwstart van 2.270 sociale huurwoningen in 2020, dat de bouwambitie nog wordt gerealiseerd. Het aanbod aan middeldure huurwoningen van corporaties nam in 2020 wel toe, met maar liefst 450 woningen. In 2020 is 66 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan regulier woningzoekenden, dus mensen die via WoningNet hun kans afwachten. 355 woningen gingen naar huishoudens met een stedelijke vernieuwings-urgentie. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen kwamen 1.785 woningen beschikbaar, net iets onder de afgesproken limiet van 1.800. Dat aantal blijkt overigens ontoereikend. In nieuwe afspraken is de bovengrens daarom opgetrokken naar 1.950 woningen. In aanvulling op landelijke wetgeving voor 'passend verhuren' wordt in Amsterdam via 'aanbiedingsafspraken' greep gehouden op de hoogte van de aanvangshuren. Uitgangspunt is dat per stadsdeel tenminste 70 procent van de sociale huurwoningen wordt aangeboden onder de zogeheten 'aftoppingsgrenzen'. Dat is gelukt: in 2020 was dat aandeel stadsbreed 80 procent, terwijl het op stadsdeelniveau varieerde van 71 tot 88 procent. De energietransitie komt voorzichtig op gang. In 2020 zijn 580 corporatiewoningen van het aardgas afgehaald. Wat betreft de installatie van zonnepanelen kijken de corporaties na een jaar wel tegen een achterstand aan, hoewel er ten opzichte van eerdere jaren een flinke versnelling is geboekt. Veel beter gaat het met de verduurzaming van woningen. De corporaties hebben vorig jaar veel 'labelstappen' (=verbetering energielabel) gerealiseerd: 15.174 stappen in 2020 (afspraak = 50.000 labelstappen in vier jaar). Lees meer via onderstaande link