Zoektocht naar goedkopere IJmeerlijn

14.10.10

Zoektocht naar goedkopere IJmeerlijn

Terwijl de aanleg van IJburg II wankelt, roept de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam marktpartijen op een goedkopere openbaar vervoerverbinding tussen Almere en Amsterdam te ontwikkelen. Deze verbinding moet de geplande westelijke uitbreiding van Almere verbinden met Amsterdam. De lijn moet ook bijdragen aan het concept van de dubbelstad Almere-Amsterdam: een verbinding in economisch, sociaal en cultureel opzicht.

IJmeer lijnIn november 2009 heeft het kabinet gekozen voor een primair westelijke ontwikkeling van Almere en de aanleg van een IJmeerverbinding, mits de kosten-batenratio van zo’n verbinding substantieel verbetert. In de Werkmaatschappij werken rijk en regio samen aan deze opdracht. Dit gebeurt door het inschakelen van marktpartijen uit binnen- en buitenland. Die partijen kunnen zich nu dus melden.

In december 2010 worden zes partijen geselecteerd die een visie mogen opstellen, en in februari 2011 worden drie van deze partijen gevraagd hun visie uit te werken in een ontwerp. Deze ontwerpen worden vervolgens gebundeld in één ontwerp, waar het kabinet in 2012 een besluit over zal nemen.

De groei van Almere is onderdeel van de brede, integrale ruimtelijke ordeningsopgave waar de Noordelijke Randstad voor staat. Nederland heeft de ambitie om de economische kracht van deze regio terug te brengen aan de Europese top. In de periode tot 2030 zijn 220.000 nieuwe woningen nodig. Een deel daarvan zal binnen de steden worden gebouwd, in Amsterdam en bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer. Almere kan ruimte bieden aan 60.000 nieuwe woningen en tegelijkertijd een meer complete stad worden, met nieuwe woon- en werkmilieus en een grotere diversiteit in woningtype, bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid.
De zorg voor een goede bereikbaarheid van de nieuwe woongebieden is onlosmakelijk verbonden met woningbouw; mensen moeten zonder files van en naar hun nieuwe huizen kunnen. Dat vraagt om het tijdig ontwerpen van de benodigde infrastructuur, zodat de interne bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad sterk verbetert.

De IJmeerlijn geldt als een belangrijke schakel in de schaalsprong van Almere. Een complicatie voor het project is dat Amsterdam uit geldnood de aanleg van IJburg II op de lange baan schuift. De lijn zou over IJburg II lopen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS