Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02.10

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

Op 28 januari presenteerden Almere en woningcorporatie Ymere hun ontwikkelingsplan voor Almere Hout Noord. Centraal in dit plan staat volgens beide partijen het stimuleren van initiatieven van onderop; ideeën en gedachten van de mensen zelf: ‘De wijk voor initiatieven’. De ambities zijn hoog. De nieuwe wijk moet niet alleen ‘sociaal duurzaam’ worden, maar ook ‘economisch en ecologisch toekomstbestendig’. Het plan is om begin 2012 te starten met de bouw. Er komen ongeveer 4.300 woningen in een ‘dynamisch stadsdorp’ met vooral grondgebonden woningen (78 procent).

In maart 2008 daagde de gemeente Almere woningcorporaties uit te komen met een definitie van een sociaal duurzame wijk en in een essay te beschrijven hoe Almere Hout Noord kan worden ontwikkeld tot een wijk waar níet het marktdenken centraal staat, maar waar het gaat om de mensen die in de wijk wonen en werken. In twee rondes werd uiteindelijk Ymere uitverkoren de plannen verder uit te werken. Ymere, zo beargumenteerde de beoordelingscommissie, zou het beste in staat zijn toekomstige bewoners bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de wijk te betrekken.
Het ontwikkelingsplan van de wijk voorziet in 70 procent vrijesector woningen, 30 procent sociale huur/koop en ook 30 procent particulier opdrachtgeverschap. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een mix van wonen en werken.
Toekomstige bewoners, ondernemers en instellingen worden uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Buurtschuren, Ontmoetingsroutes, Kanspanden en Talenthuizen moeten hen helpen ideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Met name in de Noorderhoutlaan, de hoofdstraat die als een rode draad door de wijk loopt, is sprake van een mix van woningen, detailhandel en ondernemingen, horeca en voorzieningen. Er wordt aangezet tot een Participatie Onderneming, die initiatieven uit de wijk aanjaagt, mogelijk maakt en beloont.

Almere Hout Noord moet een economisch en ecologisch duurzame wijk worden. Economische duurzaamheid vertaalt zich met name in het dichten van het ‘gat tussen zolder en bedrijventerrein’; er komen talloze mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven, van de zolderkamer tot het geplande regionale bedrijventerrein A6-park.
Hout Noord moet een energieonafhankelijke en klimaatneutrale wijk worden. Er liggen plannen op het gebied van bijvoorbeeld warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen, het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van eigen windenergie.

Begin 2012 moet de bouw van Almere Hout Noord starten. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2010 en 2011 vertaald in een bestemmingsplan, de eerste fase in het verkaveling- en inrichtingsplan wordt uitgewerkt, de hoofdinfrastructuur en energie-infrastructuur worden uitgediept, er worden voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken en de Participatie Onderneming wordt verder ingevuld. Almere en Ymere moeten nog definitieve afspraken maken over samenwerkingsmodel.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.