Amsterdam en Utrecht vragen maatwerk voor woningmarkt

26.02.14
Wethouders Isabella (Utrecht) en Ossel (Amsterdam)
Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk voor woningmarkt

Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk op hun krappe woningmarkten. Een pilot met flexibele huurcontracten en uitbreiding van de proef met flexibele huren kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de betaalbaarheid en versterking van de doorstroming.
Volgens beide gemeenten willen veel mensen in Amsterdam en Utrecht wonen, maar is de ruimte beperkt. Er wordt weinig verhuisd en een huis naar keuze vinden is lastig. Bovendien gaat de krapte op de woningmarkt ten koste van de betaalbaarheid. De situatie in Utrecht en Amsterdam is anders dan in de rest van het land. De steden willen daarom op hun woningmarkt gerichte oplossingen.
De PvdA-wethouders Freek Ossel en Gilbert Isabella stellen een pakket aan maatregelen voor. Zij zijn voorstander van een pilot met flexibele huurcontracten van vijf jaar (één keer met vijf jaar te verlengen). Daardoor komt er beweging in de woningmarkt en worden mensen na afloop van zo’n contract gestimuleerd te verhuizen naar een meer passende woning. Vooral starters kunnen met een flexibel contract sneller aan een woning komen. Daarnaast willen de wethouders een uitbreiding van de in Amsterdam al lopende pilot met flexibele huren. Flexibele huren zijn vooral bedoeld voor mensen (bijvoorbeeld pas afgestudeerden) die starten met een laag inkomen en na enkele jaren hun inkomen zien stijgen.
Verder willen zij het aanbod voor starters en studenten vergroten door nog meer ruimte te creëren voor transformatie van leegstaande kantoren. Er komen extra maatregelen om de bouw van middeldure huurwoningen (€ 700-900) te bevorderen. Ook kunnen woningen betaalbaar worden gehouden door het corporaties in de steden makkelijker te maken te investeren in duurzaamheid.
"Kwalitatief goede woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen met lage energielasten, daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Daarom heb ik al tijdens de Woontop 2013 gezegd dat Rijk, gemeente én corporaties samen moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen in onze steden. Van de minister vragen we nu ruimte om de huur beter af te stemmen op het inkomen van de huurder, door flexibele huurcontracten. We vragen ook meer mogelijkheden om de corporaties te laten investeren in duurzaamheid. Door het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen zij de netto woonlasten verlagen. En als gemeente kunnen we er voor zorgen dat goedkope woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep met de laagste inkomens en/of betaalbaarheidsproblemen," aldus wethouder Isabella.
Amsterdam en Utrecht vragen een pilot voor een periode van 4 tot 5 jaar die de ruimte biedt om oplossingen te vinden voor de grote marktdruk. Na die periode kan bekeken worden wat de effecten zijn en of de pilot kan worden uitgebouwd. “Door bijvoorbeeld flexibele huurcontracten kunnen starters en nieuwkomers nu veel gemakkelijker een plek vinden. Deze pilot van Amsterdam en Utrecht kan ook betekenis hebben voor andere gebieden in Nederland," zo zegt wethouder Ossel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.