Amsterdam kan toestroom statushouders niet meer aan

28.01.21
Amsterdam kan toestroom statushouders niet meer aan
De huisvesting van zogeheten 'kwetsbare doelgroepen', waaronder statushouders, loopt spaak in de hoofstad. De 1.800 woningen die de Amsterdamse corporaties jaarlijks beschikbaar stellen voor deze 'urgenten' zijn dit jaar lang niet voldoende om de forse extra toestroom van statushouders te huisvesten. Daarnaast is ook het aantal daklozen én het aantal sociaal medisch urgenten fors gestegen. 
"Wij verwachten dat we het komende jaar slechts de helft van de huishoudens die in aanmerking komen voor huisvesting, daadwerkelijk kunnen huisvesten", waarschuwt wethouder Ivens in een brief aan de raadscommissie Bouwen en Wonen.
De consequenties zijn zeer pijnlijk. De situatie in overvolle azc’s en opvangvoorzieningen zal verder verergeren. De mogelijkheden om er op korte termijn veel aan te doen zijn beperkt, geeft Ivens na een inventarisatie toe. Hij kiest er voor de beschikbare woningen naar rato van de vraag per doelgroep te verdelen. En probeert hij een aantal gezinnen bij regiogemeenten onder te brengen.
 
Het aantal statushouders dat Amsterdam moet onderbrengen verdubbelt dit jaar (+120%). Dat komt enerzijds door de fors toegenomen 'taakstelling' van het Rijk. Maar Amsterdam begint ook aan te lopen tegen de herhuisvesting van statushouders die eerder met vijfjaarscontracten zijn ondergebracht in tijdelijke woonvoorzieningen. De hoofdstad dreigt de provincie in zijn nek te krijgen als het in gebreke blijft zijn wettelijk opgelegde quotum statushouders niet huisvest. Eerder dreigde de provincie al eens met 'indeplaatsstelling'- dus het overnemen van de regie.
Maar dat is niet het enige. Ook het aantal mensen met een sociaal/medische urgentie neemt fors toe (+25%). Tenslotte neemt ook het aantal dak- en thuislozen in Amsterdam nog meer toe dan landelijk. Dat laatste leidt tot steeds meer wachtenden in de ketens van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (MO/BW; +45%).
 

Een oplossing voor deze tekorten is niet in zicht. Ivens gaat opnieuw om tafel met corporaties en huurderskoepels of er niet toch meer dan 1.800 corporatiewoningen beschikbaar kunnen worden gesteld. Gezien de enorme wachtlijsten zit niemand daar op te wachten. Extra tijdelijke locaties ontwikkelen zit er ook op korte termijn niet in. Er zijn geen makkelijk te ontwikkelen locaties of panden meer, meldt Ivens. Iets meer perspectief bieden leegstaande hotels. Ivens voert daar nu gesprekken mee. Zo'n 200 hotelkamers worden nu al gehuurd voor het onderbrengen van economisch daklozen. Maar ook dat lijkt een zeer tijdelijke oplossing, als het al betaalbaar is en hoteliers mee willen werken om ook deze doelgroepen onder te brengen. 
 
Ivens wil ook steun van het Rijk: die zou de problemen niet over de schutting van gemeenten moeten gooien, maar regie moeten voeren op 'landelijke en samenhangende oplossingen'. Ivens: "Het grote tekort aan huizen in Nederland komt op deze manier disproportioneel terecht bij de meest kwetsbaren." Het lukt veel meer gemeenten niet de taakstelling te halen. In Lelystad, Utrecht, Breda, Rotterdam en Heerlen was in 2020 de achterstand het grootst. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.