Amsterdam kan toestroom statushouders niet meer aan

28.01.21
Amsterdam kan toestroom statushouders niet meer aan
De huisvesting van zogeheten 'kwetsbare doelgroepen', waaronder statushouders, loopt spaak in de hoofstad. De 1.800 woningen die de Amsterdamse corporaties jaarlijks beschikbaar stellen voor deze 'urgenten' zijn dit jaar lang niet voldoende om de forse extra toestroom van statushouders te huisvesten. Daarnaast is ook het aantal daklozen én het aantal sociaal medisch urgenten fors gestegen. 
"Wij verwachten dat we het komende jaar slechts de helft van de huishoudens die in aanmerking komen voor huisvesting, daadwerkelijk kunnen huisvesten", waarschuwt wethouder Ivens in een brief aan de raadscommissie Bouwen en Wonen.
De consequenties zijn zeer pijnlijk. De situatie in overvolle azc’s en opvangvoorzieningen zal verder verergeren. De mogelijkheden om er op korte termijn veel aan te doen zijn beperkt, geeft Ivens na een inventarisatie toe. Hij kiest er voor de beschikbare woningen naar rato van de vraag per doelgroep te verdelen. En probeert hij een aantal gezinnen bij regiogemeenten onder te brengen.
 
Het aantal statushouders dat Amsterdam moet onderbrengen verdubbelt dit jaar (+120%). Dat komt enerzijds door de fors toegenomen 'taakstelling' van het Rijk. Maar Amsterdam begint ook aan te lopen tegen de herhuisvesting van statushouders die eerder met vijfjaarscontracten zijn ondergebracht in tijdelijke woonvoorzieningen. De hoofdstad dreigt de provincie in zijn nek te krijgen als het in gebreke blijft zijn wettelijk opgelegde quotum statushouders niet huisvest. Eerder dreigde de provincie al eens met 'indeplaatsstelling'- dus het overnemen van de regie.
Maar dat is niet het enige. Ook het aantal mensen met een sociaal/medische urgentie neemt fors toe (+25%). Tenslotte neemt ook het aantal dak- en thuislozen in Amsterdam nog meer toe dan landelijk. Dat laatste leidt tot steeds meer wachtenden in de ketens van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (MO/BW; +45%).
 

Een oplossing voor deze tekorten is niet in zicht. Ivens gaat opnieuw om tafel met corporaties en huurderskoepels of er niet toch meer dan 1.800 corporatiewoningen beschikbaar kunnen worden gesteld. Gezien de enorme wachtlijsten zit niemand daar op te wachten. Extra tijdelijke locaties ontwikkelen zit er ook op korte termijn niet in. Er zijn geen makkelijk te ontwikkelen locaties of panden meer, meldt Ivens. Iets meer perspectief bieden leegstaande hotels. Ivens voert daar nu gesprekken mee. Zo'n 200 hotelkamers worden nu al gehuurd voor het onderbrengen van economisch daklozen. Maar ook dat lijkt een zeer tijdelijke oplossing, als het al betaalbaar is en hoteliers mee willen werken om ook deze doelgroepen onder te brengen. 
 
Ivens wil ook steun van het Rijk: die zou de problemen niet over de schutting van gemeenten moeten gooien, maar regie moeten voeren op 'landelijke en samenhangende oplossingen'. Ivens: "Het grote tekort aan huizen in Nederland komt op deze manier disproportioneel terecht bij de meest kwetsbaren." Het lukt veel meer gemeenten niet de taakstelling te halen. In Lelystad, Utrecht, Breda, Rotterdam en Heerlen was in 2020 de achterstand het grootst. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.