Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen

01.02.21
Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen
update: negatieve reactie AFWC - waarschuwing Johan Conijn
Amsterdam doet onderzoek naar de aankoop van corporatiewoningen. Zo heeft wethouder Laurens Ivens van Wonen aan de gemeenteraad laten weten. Onduidelijk is of het plan haalbaar is. Mocht een komend kabinet afzien van de Verhuurdersheffing, dan zal de gemeente de opkoopregeling achterwege laten. Volgens de corporaties ligt een opkoopregeling niet voor de hand.
 
Een opkoopregeling is naar de mening van wethouder Ivens noodzakelijk om de gereguleerde huurwoningvoorraad op peil te houden. Volgens de Samenwerkingsafspraken bouwen Amsterdamse corporaties jaarlijks 2.500 nieuwe sociale huurwoningen. Vorig jaar begon de bouw van bijna 2.300 woningen, maar om die bouwstroom te financieren mogen corporaties bestaande huurwoningen verkopen. Vorig jaar werden bijna duizend woningen verkocht. SP-wethouder Ivens vindt dat aantal te hoog, ook omdat zoveel mensen lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Bovendien ondervindt Amsterdam grote problemen bij de huisvesting van bijzondere groepen, zoals statushouders.
 
“Corporaties zijn in het leven geroepen om de sociale huursector te verzorgen. Als dat niet lukt, dan zullen we bereid moeten zijn moeilijke stappen te zetten”, aldus de wethouder. Een eenvoudige maatregel is het niet. Hoeveel woningen de gemeente mogelijk gaat kopen, weet de wethouder nog niet. Mocht de gemeente zelf alle te verkopen corporatiewoningen willen opkopen, dan vraagt dat een investering van meer dan driehonderd miljoen per jaar. En groeit de schuldenlast van de gemeente aanzienlijk. Ook vreest Ivens voor lastige discussies over ongeoorloofde staatssteun en rolverwarring tussen gemeente en corporaties. Hij wil dat corporaties verantwoordelijk blijven voor verhuur en onderhoud van de gemeentewoningen. Een deel van de woningen kan in het middensegment worden verhuurd.
 
Ivens kijkt nadrukkelijk naar het kabinet. Mocht een volgend kabinet de Verhuurdersheffing afschaffen, veruit de makkelijkste manier om de investeringsruimte van corporaties flink te vergroten, dan gaat dit voorstel weer van tafel.

Kritiek

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) klinkt het opkopen van corporatiewoningen sympathiek, maar ligt het niet erg voor de hand. De huidige afspraken werken naar de mening van de federatie goed, ook om de woningportefeuille te diversifiëren en wijken gemengder te maken. Ivens krijgt het advies meer werk te maken van het schrappen van extra eisen en regels. Dan kunnen de Amsterdamse corporaties sneller en eenvoudiger woningen bouwen.
 
Johan Conijn, emeritus-hoogleraar Woningmarkt, raadt het de gemeente dringend af een dergelijke weg te bewandelen. Het opkopen van woningen leidt volgens hem gegarandeerd tot grote verliezen. Bovendien roept hij het verleden in herinnering. De woningen van het toenmalige Gemeentelijk Woningbedrijf kenmerkten zich door verwaarlozing en achterstallig onderhoud. "Het afschaffen van de Verhuurdersheffing is een veel betere maatregel om de sociale voorraad uit te breiden", aldus Conijn.

Sinds de start van het eerste convenant verkoop zijn er in Amsterdam ruim 31.000 sociale huurwoningen van corporaties verkocht. De meeste woningen zijn verkocht in stadsdeel Noord. Het precieze verkooptotaal over 2020 is nog niet bekend.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.