Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam wil B&B-verhuur verder aan banden leggen

Image

Het Amsterdamse college wil verdere toename van het aantal Bed & Breakfasts tegengaan. Op dit moment zijn er ruim tweeduizend vergunningen afgegeven. Binnen de huidige quota-regeling is er in veel wijken nog ruimte voor groei. Wethouder Zita Pels wil het huidige quotum met 30 procent verlagen. Dat kan niet zomaar want het huidige vergunningstelsel geldt tot 1 juli 2028. Maar de wethouder meent dat met een onderbouwd beroep op de woningnood toch kan worden voldaan aan de Europese Dienstenrichtlijn. Die stelt dat een dienst als het verhuren van woonruimte alleen mag worden beperkt als die maatregel niet discriminerend is en tevens gerechtvaardigd (noodzakelijk) en evenredig (proportioneel) is.

43 wijken op slot

Omdat de huidige quota lang niet zijn opgevuld, lijkt het voorstel om het maximaal aantal vergunningen met 30 procent te verlagen op stadsdeelniveau maar een beperkt effect te hebben. Alleen stadsdeel Centrum zou op slot gaan (zie tabel). Daar is nu 40 procent van alle vergunde B&B's gevestigd.


B&B-verhuur - vergelijking huidige situatie (2023) en na wijziging (2024)

  Quotum 2023 Vergund
1-2-2023
% Vrije ruimte 2023 Quotum 2024 % Vrije ruimte 2024
Centrum 1058 860 19% 860 0%
West 469 314 33% 349 10%
Zuid 459 288 37% 341 16%
Oost 421 283 33% 312 9%
Noord 339 209 38% 252 17%
Nieuw-West 283 128 55% 204 37%
Zuidoost 109 49 55% 84 42%
Totaal 3138 2131 32% 2402 11%

Maar de quotum-regeling werkt op wijkniveau. Dan blijkt dat het terugbrengen van de quota met 30 procent per wijk grote delen van de stad raakt. Behalve in Centrum kunnen bewoners evenmin in veel wijken elders in de stad nog een B&B starten.
In 43 wijken zouden geen nieuwe vergunningen B&B meer kunnen worden verleend, tenzij er in die wijken ruimte vrijvalt door het intrekken van bestaande vergunningen; in 41 andere wijken is nog ruimte voor maximaal vijf nieuwe B&B’s. Amsterdam heeft 110 wijken. Weesp wordt buiten beschouwing gelaten; daar is dit jaar nog een nieuw quotum vastgesteld.

Image
B&B Quota en vrije ruimte vergunningen 2023 en 2024
Vergelijking vergunningsruimte per wijk huidige regeling en vanaf 2024 

In wijken waar de beperking zou leiden tot een lager quotum dan het aantal reeds verleende en nog in aanvraag zijnde vergunningen, wordt het quotum volgens het voorstel vastgesteld op het aantal verleende en nog in aanvraag zijnde vergunningen.
Als het voorstel wordt aangenomen gelden de nieuwe quota vanaf 2024. 

Trefwoorden