Amsterdamse huurders en corporaties spreken zorg uit over regeerakkoord

27.11.12
Amsterdamse huurders en corporaties spreken zorg uit over regeerakkoord

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) maken zich ernstige zorgen over de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Deze zorgen hebben met name betrekking op het huurbeleid en de betaalbaarheid, maar ook op het scherp dalen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, woningverbetering, wijkaanpak en duurzaamheid. Oorzaken zijn de verhuurderheffing die Rutte II wil opleggen, die oploopt tot circa € 2 miljard per jaar in 2017, en de onevenredige huurstijgingen. Berekeningen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting maken duidelijk dat zelfs als corporaties de huren maximaal verhogen – hetgeen onmogelijk is – deze bij lange na niet opwegen tegen de heffing. Huurders en corporaties willen een verantwoord huurbeleid en investeringsafspraken in plaats van enorme lastenverzwaringen.

Het regeerakkoord zet de hoofdlijnen neer voor een nieuw huurbeleid; huurprijs op basis van de WOZ-waarde en inkomensafhankelijke huurverhoging. Zonder de precieze uitwerking te kennen is duidelijk dat in schaarstegebieden zoals Amsterdam de WOZ-normering tot forse huurverhogingen leiden. Dat geldt vooral in Amsterdam binnen de ring. Onverkort toepassen van de 4,5% WOZ-normering leidt voor Amsterdam tot stijging van de gemiddelde huur met meer dan € 300,-. Binnen de ring gaan de huren naar een niveau tussen de € 800 en 900 per maand. Huurders met een laag of middeninkomen worden dan aangewezen op de wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Corporaties en huurders vinden zo’n ontwikkeling ongewenst en strijdig met het streven naar gemengde en levensvatbare wijken en buurten: de ongedeelde stad.

Naast ongewenste segregatie leidt deze huurstijging tot veel hogere woonlasten. Beide partijen wijzen erop dat hoewel het regeerakkoord benadrukt dat de huurtoeslag niet zal worden gekort, de praktijk is dat stijgende huren maar ten dele door de huurtoeslag worden gecompenseerd. Daarbij hebben huurders met een huishoudinkomens boven de € 29.000 bruto al geen recht meer op huurtoeslag. De maatregelen leiden volgens corporaties en huurders tot ingrijpende koopkrachteffecten.

Daarnaast ondermijnt de verhuurderheffing de financiële positie van de corporaties: "Zelfs bij het maximaal inzetten van de ruimte die het regeerakkoord lijkt te bieden voor huurverhoging, kan maar een beperkt deel van deze heffing worden opgevangen. Bij zo’n maximaal scenario wordt echter volledig voorbij gegaan aan betaalbaarheid van het huren in Amsterdam. Kort en goed zijn huurverhogingen, reorganisaties en zelfs het snijden in leefbaarheidsuitgaven en onderhoud onvoldoende om de extra belasting van de verhuurderheffing op te vangen. De directe gevolgen zijn het schrappen van nieuwbouwplannen, het verminderen van renovaties, het onderhoud en woningisolatie en ook het beperken van activiteiten in de wijkaanpak, zoals het tegengaan van illegale onderhuur, aanpak van schuldenproblematiek en overlast."
De woningcorporaties verzorgen momenteel ruim de helft van de Nederlandse nieuwbouw. De maatregelen uit het regeerakkoord zouden dit onmogelijk maken. "Het effect hiervan op de bouwsector, en daarmee op de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, is groot."

Amsterdamse huurders en corporaties kondigen aan graag mee te denken over een alternatief voor de verhuurderheffing waarbij "geld weer kan worden geïnvesteerd in de stad." Ze betogen dat zulke investeringen door afdracht van belastingen ook geld in het laatje van de schatkist."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.