Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

15.11.19
Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

De bewonerscommissies van woonstichting de Key voelen zich niet meer serieus genomen door hun corporatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 23 bewonerscommissies in opdracht van Huurdersvereniging Arcade. Ook de kwaliteit van de dienstverlening laat volgens hen zwaar te wensen over.

Onderzoekster Judith van Male schetst in het rapport 'Huurders over De Key' een ontluisterend beeld over het niet verhelpen van onderhoudsklachten. Problemen in algemene ruimten, zoals een niet functionerende verlichting of kapotte gevelbeplating worden niet of slechts met grote vertraging verholpen. Ook individuele huurders merken dat de verhuurder gebreken niet oplost. Zo werd bij een huurder om veiligheidsredenen een compleet doorgeroeste badkamerradiator verwijderd, maar krijgt de bewoner geen nieuwe radiator teruggeplaatst. Aan andere klachten, zoals stank-,geluids of klimaatoverlast wordt volgens de commissies over het algemeen niks gedaan. Zo klaagt een bewoner dat de automatische zonwering boven een lichtkoepel al acht jaar niet meer functioneert en het al die tijd niet lukt een en ander gerepareerd te krijgen. De bewonerscommissies beklagen zich daarbij over het feit, dat de Key haar moeilijke financiële positie steevast als argument aanvoert om onderhoudszaken niet of onvoldoende aan te pakken. Vaak is om financiële redenen sprake van uitstel.

Ook klagen bewonerscommissies over de gebrekkige communicatie met hun corporatie. Zo worden onderhoudscontracten door de corporatie opgezegd, maar verzuimt de Key vervolgens om nieuwe contracten af te sluiten. Ook houdt de corporatie er volgens de bewoners niet van om afspraken met de commissies duidelijk vast te leggen. De jongste reorganisatie heeft het er bovendien niet beter op gemaakt. Complex- en gebiedsbeheerders vertonen contactvermijdend gedrag. Of maken vooraf al aan de bewoners duidelijk dat er van hen niet al te veel hoeft te worden verwacht.

Niet op de laatste plaats klagen bewonerscommissies over 'de harde en zakelijke houding' van de corporatie. "Zij hebben de indruk dat de Key van de zittende huurders af wil en de bewonerscommissies liever kwijt dan rijk is", aldus de onderzoekster. Ook wordt de directie de maat genomen. Alle bewonerscommissies lijken met directievoorzitter Leon Bobbe en Lidy van der Schaft, directeur Wonen in de clinch te liggen, concludeert een van de deelnemers aan het onderzoek. Daarbij wordt verwezen naar een harde uitspraak van een van hen in Pakhuis De Zwijger: "De zittende bewoners interesseren me geen moer..."

Ruim twintig bewonerscommissies hebben meegedaan aan het onderzoek. Met zowel oudere, als jongere bewonersgroepen. Helmie Bijleveld, voorzitter van het bestuur van huurdersvereniging Arcade, zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. "Bij ons komen regelmatig klachten binnen van individuele huurders. Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze klachten hebben we onderzoek laten doen. En dan blijkt dat overal dienstverlening en communicatie moeizaam en ingewikkeld verloopt. Wij vinden dat de corporatie onwaardig." Arcade heeft de uitkomst aangeboden aan de directie. Er wordt nog gewacht op een formele reactie.

Ook is de uitkomst van het onderzoek aangekaart bij de Raad van Commissarissen. RvC-voorzitter Hans Amman laat in een schriftelijke reactie weten 'de bevindingen uit het rapport zeer serieus te nemen'. "We hebben in een constructief overleg met Arcade, bestuur en Raad van Commissarissen een aantal acties geformuleerd met betrekking tot de verbeterpunten die in het rapport worden geconstateerd", aldus Amman. De inhoudelijke beoordeling van het rapport is volgens hem een zaak van het bestuur van de Key. Bestuursvoorzitter Leon Bobbe laat weten dat het rapport recent aan hem is overhandigd. "De uitkomsten van dit rapport willen we graag inhoudelijk met Arcade bespreken. De verbeterpunten waar we direct mee aan de slag kunnen, pakken we natuurlijk op”, aldus Bobbe. Volgens Arcade heeft De Key toegezegd om de service en dienstverlening binnen zes maanden substantieel te verbeteren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.