Bouwen van middenhuurwoningen geen prioriteit van corporaties

22.05.2020
Image

Woningcorporaties willen wel middenhuurwoningen bouwen, maar zijn terughoudend zolang de rijksoverheid dat niet als kerntaak aanmerkt. Bijna 60 procent van de corporaties zegt tot dat moment aan andere ambities voorrang te geven, zoals nieuwe sociale huurwoningen, verduurzaming van hun woningbezit en het betaalbaar houden van de huren. Dat blijkt uit onderzoek van de Stec Groep, dat 61 van de 274 corporaties bevroeg naar hun opvattingen over middenhuurwoningen.

Corporaties blijken zich keurig naar de herziene Woningwet van 2015 te hebben gevoegd. Ze zijn grotendeels gestopt met het bouwen van marktwoningen. Maar nu op veel plekken oplopende tekorten in het middensegment zich aandienen, blijkt dat toch niet zo'n goed idee. De roep om een actievere rol van corporaties op dit terrein wordt allengs groter. De gevolgen van corona versterken dit geluid: onzekerheid op de arbeidsmarkt zorgt naar verwachting voor een grotere vraag naar middenhuurwoningen.
Ook minister Ollongren ziet graag dat corporaties zich weer nadrukkelijker met middenhuur gaan bemoeien. Corporaties willen dat in meerderheid ook graag, in theorie. Circa 58 procent van de corporaties pleit voor uitbreiding van hun kerntaak naar de middenhuur. Omdat met middenhuur middeninkomens worden bediend, dat zorgt voor meer gemixte wijken en dat doorstroming bevordert.
Maar corporaties willen dan wel dat daar een wettelijke basis voor komt, dus dat het bouwen van middeldure huurwoningen wordt opgenomen in het rijtje kerntaken. Dat gaat dus verder dan het vereenvoudigen of afschaffen van de 'markttoets', een eerdere maatregel van minister Ollongren.
Bovendien schort het veel corporaties aan investeringscapaciteit om naast alle ambities op het gebied van toevoegen van sociale huurwoningen, renovatie en verduurzaming veel middeldure huur te bouwen. In Amsterdam reikt de polsstok bijvoorbeeld niet verder dan zo'n 250 woningen per jaar, zo blijkt uit de prestatieafspraken. Pas op termijn zou een extra bijdrage van de afgesplitste commerciële (Niet-DAEB) afdelingen van de corporaties te verwachten zijn. Directeur De Vries van de AFWC schatte dat eerder op ook maximaal 250 middeldure huurwoningen per jaar in.