Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Begrippenlijst
Duurzaamheidsjargon

Duurzaam wonen, duurzaam bouwen

 • CO2-neutraal
  Zelfde als klimaatneutraal. Voorzien in energiebehoefte zonder CO2-uitstoot uit fossiele brandstof. Doorgaans door alternatieve energie-opwekking. Maar het kan ook door compensatie van CO2-uitstoot elders.
 • Energie-index
  Sinds 2015 de officiële benaming van het energielabelsysteem voor woningen van corporaties en beleggers. Zie energielabel.
 • Energielabel
  Van zeer energiezuinig (label A++) tot zeer verkwistend (label G). Ingevoerd voor woningen in 2008, met vanaf 2015 een sterk vereenvoudigde procedure voor vaststelling. Voor woningen van corporaties en beleggers is het oude systeem echter gehandhaafd onder de naam ‘Energie-index’.
 • Energieneutraal
  Energieneutrale of NOM-woningen (Nul-op-de-meterwoningen) zijn energiezuinige woningen uitgerust met energieopwekkende voorzieningen, bijvoorbeeld zonnepanelen, -boilers en/of warmtepompen. De woningen produceren op jaarbasis minstens evenveel energie als ze verbruiken.
 • EPC
  De energieprestatiecoëfficiënt drukt de energetische prestatie van een woning uit, waarbij een EPC van 1 de prestatie van een gemiddelde woning in 1990 is. De energieprestatie-eis bij nieuwbouw is sinds 1994 verscherpt van 1,4 naar 0,4 in 2015. Een lage EPC kan worden bereikt met isolatie, betere installaties en/of alternatieve energie.
 • EPV
  Energieprestatievergoeding. Verhuurders kunnen deze sinds mei 2016 met huurders afspreken voor zogenoemde nul-op-de-meter-woningen (NOM), of woningen die dat bijna zijn. De huurder betaalt de EPV in plaats van energielasten.
 • ESCo
  Energy Service Company, zie www.esconetwerk.nl.
 • Klimaatneutraal - Zelfde als CO2-neutraal.
 • NOM-woningen - Zie energieneutraal.
 • Postcoderoos
  Mogelijkheid voor afzonderlijke huishoudens om samen in een coöperatie fiscaal aantrekkelijk duurzame energie op te wekken. Huishoudens en installaties moeten binnen één postcodegebied of in aangrenzende postcodegebieden liggen.
 • Step
  Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector. Rijkssubsidie van 1.500 tot 9.500 euro per woning voor verbetering van de energieprestatie van gereguleerde huurwoningen. Er moeten minimaal twee verbeterstappen worden gemaakt. Aanvragen kan tot 31 december 2018. Voor de regeling is 395 miljoen euro beschikbaar, waarvan op 1 augustus 2017 bijna 191 miljoen was verleend. Zie rvo.nl.
 • Trias energetica
  Drie stappen op weg naar klimaatneutraliteit, in 1996 bedacht door toenmalig agentschap Novem: 1. energiegebruik terugdringen; 2. duurzame energie gebruiken; 3. CO2-compensatie

Akkoorden en voornemens

 • Energieakkoord (2013)
  Landelijk akkoord waarin de corporatiesector zich heeft vastgelegd op gemiddeld energielabel B in 2020.
 • Stroomversnelling
  Voornemen om in Nederland voor 2020 111.000 woningen met renovaties zeer energiezuinig te maken. Onderdeel Energieakkoord.
 • Duurzaam Amsterdam (2015)
  Amsterdamse agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en klimaatbestendige stad. Doelstelling is onder meer 75 procent energieneutrale nieuwbouw tot 2020 en 100 procent daarna.
 • Akkoord van Parijs (2015)
  Door 174 landen ondertekend verdrag waarin is vastgelegd dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden mag stijgen, gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graad. De ondertekenaars doen hun best doen de CO2-uitstoot terug te dringen.
 • City Deal (2016)
  Overeenkomst die moet leiden tot een aardgasloos Amsterdam in 2050. Ondertekend door de gemeente, Alliander, Liander, Nuon, Westpoort Warmte, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de corporaties Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale en Ymere. Een onderdeel is dat nog dit jaar 10.000 corporatiewoningen worden aangewezen die op afzienbare termijn gasloos worden gemaakt. Dat staat overigens ook in de Samenwerkingsafspraken (2016) tussen gemeente, huurders en corporaties.
Bert Pots