Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Begin oktober werd de website www.wenslauerstraat.nl in gebruik genomen. Vijf partijen (waaronder stadsdeel Oud-West, het Amsterdams Steunpunt Wonen en de woningcorporaties) namen het initiatief. Aanleiding is de grootscheepse renovatie van 86 woningen in deze straat in Oud-West. Op de site is actuele informatie te vinden over de toekomstige werkzaamheden en kunnen bewoners meepraten over de ontwikkeling van hun straat. Procesmanager Hanneke van der Ven: “De website is een communicatiemiddel voor alle betrokken partijen.

 • Van bewonersparticipatie naar burgerinitiatieven en opdrachtgeverschap

  In de jaren zestig en zeventig is in tal van maatschappelijke sectoren met acties en demonstraties democratisering afgedwongen. In het daaropvolgende decennium zijn inspraak en participatie ingepast in het juridische en bestuurlijke instrumentarium van de overheid. Iedere zichzelf respecterende gemeente en provincie stelt een inspraak- of participatieverordening vast. Woningcorporaties worden verblijd of opgezadeld met het BBSH, waarin is vastgelegd over welke onderwerpen zij met hun huurders dienen te overleggen.

 • Bewonersparticipatie of loopgravenoorlog?

  Die eerste brief had anders gemoeten”, vindt inmiddels Marieke Top, gebiedsontwikkelaar voor De Dageraad (rayon Oost). “Zo hadden we het proces van bewonersparticipatie niet in moeten gaan.” De drie betrokken corporaties - naast De Dageraad ook Patrimonium en Woonstichting De Key – hadden nog wel zo het beste met de wijk voor. In hun waarneming voldoen de bestaande woningen niet aan hedendaagse kwaliteitsnormen en is de doelgroep te beperkt. Met sloop en nieuwbouw kan tegemoet gekomen worden aan eigentijdser eisen.

Tweede verdieping

Derde verdieping

 • Moeizame huizenverkoop maakt van marketing ineens ‘hot item’

  Wie kwam nu als eerste op het idee op de zandplaat IJburg vast een strandje aan te leggen? Bijna iedereen die de afgelopen jaren ook maar iets met de plek te maken heeft gehad, claimt bedenker van het plan te zijn. Feit is dat het heeft gewerkt. En hoe: IJburg is ineens van een winderige zandvlakte tot nieuwste hangplek voor hip en creatief Amsterdam getransformeerd. Waar vóór de zomer hooguit enkele huizen per maand werden verkocht, gingen er daarna elke maand vele tientallen van de hand, ook in het dure segment.

Kort bestek

 • Op de ergernissen toptien van gemeentelijke plannenmakers scoort de Monumentenwet hoog. Actievoerders zouden die wet als effectieve ‘hinderwet’ hebben ontdekt en nu te pas en onpas voor te slopen panden de monumentstatus aanvragen om nieuwbouwplannen lam te leggen.

 • AWV wil flink deel woningvoorraad bestemmen voor middeninkomens

  De middeninkomens vallen in Amsterdam tussen de wal en het schip. Ze komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl de meeste koopwoningen voor hen onbetaalbaar zijn. Sommige Amsterdamse corporaties zien het inmiddels als hun taak ook deze inkomensgroepen te bedienen.

  "De AWV is er voor iedereen die niet zelfstandig in woonruimte kan voorzien"

Interview

 • Rondetafeldebat over de (on)mogelijkheden van participatie bij stedelijke vernieuwing

  Je moet broedplaatsen aanwijzen om ervan te leren. En misschien leer je dat je het nooit meer zo wilt doen.” Aan het woord is directeur Jacques Thielen van corporatie Far West en daarmee verantwoordelijk is voor een groot deel van de vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden. Met ‘broedplaatsen’ bedoelt hij niet de gesubsidieerde kunstenaarskweekplaatsen, maar plekken in Nieuw-West waar kan worden geëxperimenteerd met nieuwe modellen voor bewonersparticipatie bij de stedelijke vernieuwing.

Woonbarometer

 • Kwantiteit is ook een kwaliteit. NUL20 heeft daarom besloten naast de vele bestaande architectuurprijzen jaarlijks de ‘Gouden Baksteen’ uit te reiken aan de ontwikkelaar die de meeste woningen bouwt. Dat is over 2003 de Stichting Eigen Haard Olympus Wonen. Zij leverde vorig jaar 346 woningen. De meeste daarvan staan in De Aker. Eigen Haard werkt daar samen met Het Oosten. In totaal leverde de combi 495 woningen op.

Als ik ...
 • Vincent Kompier

  Kompier is onderzoeker/adviseur bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.
  Hij is mede-auteur van ‘Wonen in de wolken, handboek woontorens in Amsterdam’, een publicatie van de gemeentelijke diensten OGA en DRO.


Domweg gelukkig

Op stap

 • Amsterdams woonbeleid met tropisch tintje

  De kwaliteit van de Surinaamse woningvoorraad holt achteruit door vergaand achterstallig onderhoud. Een groot deel van de bestaande karakteristieke (koloniale) woningvoorraad staat op instorten, terwijl de begroting niet of nauwelijks ruimte biedt voor nieuwbouw. Elke nieuwe regering belooft duizenden woningen te bouwen, maar uiteindelijk worden alleen plannen in de steigers gezet.

Zoeken op postcode

 • Corporaties moeten de komende jaren vele duizenden woningen verkopen om het eigenwoningbezit in Amsterdam meer naar het Nederlandse gemiddelde te tillen. Ook Tuindorp Buiksloot in Amsterdam-Noord zal er aan moeten geloven. Volgens cijfers van de dienst Onderzoek & Statistiek is het de enige buurt van Amsterdam die nog onversneden corporatiebezit is.

Redactioneel

 • Participatie

  ‘Inspreken’ is voor de meeste betrokkenen – bestuurders, verhuurders, bewoners – een verplicht nummer. Het moet, maar leuk is anders. Want in Amsterdam hebben inspraaktrajecten snel de neiging te verzanden in een loopgravenoorlog. Ook veel bewoners willen pas ‘participeren’ als de plannen heel dichtbij komen. De burger weet trouwens steeds beter dat zelfs als het ‘officiële’ inspreken is afgerond, hem nog allerlei juridische bezwaarprocedures resten.