Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatie

21.03.2012

Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatie

De rechtspositie van bewoners van Amsterdamse corporatiewoningen bij sloop of renovatie wordt verbeterd. Daartoe zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Deze afspraken hebben betrekking op het participatietraject, een geschillenregeling en een huurgewenningsbijdrage.

De betrokken partijen hebben afgesproken dat bewoners altijd in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de sloop of renovatieplannen. Daarnaast zullen bewoners en corporaties bij grote projecten altijd een zogenaamd participatieplan opstellen, waarin de inspraak van huurders tijdens het project is verzekerd.

Als er onenigheid ontstaat tussen bewoners en corporatie, dan hebben beide partijen het recht om de geschillencommissie in te schakelen. Deze commissie bepaalt haar oordeel op basis van de schriftelijke stukken en wat partijen mondeling in een zitting naar voren brengen. De commissie moet binnen zes weken uitspraak doen.

De corporaties hebben bovendien toegezegd huurders een tijdelijke huurgewenningsbijdrage te geven als zij na verhuizing te maken krijgen met een huurverhoging van meer dan € 50,-. Deze regeling is alleen geldig voor een verhuizing binnen de sociale woningvoorraad.

Wethouder Freek Ossel: “Het is voor bewoners heel vervelend om niet te weten wat er gaat gebeuren met hun woning, en wanneer. Nu kunnen ze meepraten over renovatie en sloopplannen en als er klachten zijn kunnen ze naar de geschillencommissie. Hierdoor zullen eventuele problemen ook eerder worden opgelost.”

De overeenkomst is tot stand gekomen in overleg tussen gemeente, corporaties, Amsterdams Steunpunt Wonen en Huurdersvereniging Amsterdam. Ze vormen onderdeel van de zogeheten Kaderafspraken (voor sociale plannenbij sloop en verbetering), behorende bij de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2011 t/m 2014. 

Bron
NUL20