Neuzen Rijk en regio Amsterdam dezelfde kant op: woondeal voor meer betaalbare woningen

05.07.19
Neuzen Rijk en regio Amsterdam dezelfde kant op: woondeal voor meer betaalbare woningen

Rijk, provincie en 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid van wijken te vergroten en excessen aan te pakken. Dat spraken ze af in de ‘Woondeal’ die de partijen 5 juli ondertekenden. Daarbij gaat het overigens meer om een ‘samenwerkingsagenda’ dan een echte deal. Concrete financiële toezeggingen vanuit het Rijk zijn er nauwelijks en ook andere toezeggingen zijn omzichtig geformuleerd. Het belang van de deal is niettemin dat de verschillende bestuurslagen tot een gezamenlijke visie zijn gekomen op de opgaven in de regionale Amsterdamse woningmarkt. Dat is wel eens anders geweest. Zo erkent 'Den Haag' nu dat er een betaalbaarheidsproblematiek is rond wonen in de regio en dat de investeringscapaciteit van de regionale woningcorporaties onvoldoende is. Burgemeester Halsema en minister Ollongren tekenden de overeenkomst in de voormalige Bijlmerbajes, nu het ontwikkelgebied Bijlmerkwartier.

Het is na de woondeals met andere stedelijke regio’s de vijfde en laatste die minister Ollongren afsluit. De MRA woondeal bevat een overzicht van bestaande afspraken over de gewenste woningproductie tot 2025 - zo’n 15.000 woningen per jaar -, een lijst met versnellingslocaties en een toekomstbeeld. Daarbij wordt benadrukt dat deze toevoegingen hand in hand moeten gaan met investeringen in mobiliteit, maar financiële invulling daarvan ontbreekt. Wel draagt de minister 2 miljoen euro bij aan woningbouw en gebiedsontwikkeling in stationsgebieden langs de Hoornse Lijn in Purmerend en Zaanstad. Ook ondersteunt de minister een Amsterdamse pilot rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij met 500.000 euro. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing.

Noodknop al weer uitgesteld

De winst voor de MRA is er in gelegen dat gemeenten, provincie en Rijk in gezamenlijkheid knelpunten hebben benoemd en afspraken hebben gemaakt over het te voeren beleid. Zo wordt vastgesteld dat er moet worden ingezet op extra woningen voor lage en middeninkomens en op het tegengaan van ruimtelijke segregatie. Burgemeester Halsema: "De woondeal opent de deur naar nieuwe maatregelen op het gebied van huurregulering en rond de investeringscapaciteit van corporaties." Ollongren erkent de problematiek van de betaalbaarheid. In de woondeal kondigt ze aan met maatregelen te komen om excessieve huurstijgingen in de vrije huursector tegen te gaan. Ze zegt nogmaals toe met een ‘noodknop’  te komen waarmee gemeenten excessief hoge huren kunnen tegengaan en te kijken naar aanpassingen van het puntenstelsel(WWS). Een dag voor de ondertekening liet ze overigens in een Kamerbrief weten voorstellen daartoe uit te stellen tot het najaar, terwijl in de Woondeal nog wordt gesproken over 'deze zomer'. 
Volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens streeft zij tevergeefs naar overeenstemming met de vastgoedsector. "Het is goed dat zij praat met ontwikkelaars en beleggers, maar marktpartijden willen gewoon geen regulering van huurprijzen. Wij kunnen de huurprijzen reguleren voor de nieuwbouw, maar alleen de minister kan iets doen aan het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad. Wij zijn nu al drie jaar over dit onderwerp in gesprek, eerst bij de tafel van Van Gijzel."
In de woondeal worden twee maatregelen genoemd: een noodknop om excessieve huurverhogingen tegen te gaan. Voor huren gaat daarbij een plafond gelden gebaseerd op de WOZ-waarde. Tevens overweegt de minister het puntenstelsel(WWS) aan te passen, omdat de WOZ in de regio Amsterdam daarin een veel te bepalende rol heeft gekregen. De minister ‘overweegt’ het aandeel van WOZ te maximeren op een derde van het totaal aantal punten van een woning, om zodoende meer woningen betaalbaar te houden.

Investeringscapaciteit corporaties

De belangrijkste winst van de Woondeal op korte termijn vindt Ivens de vrijstelling van de verhuurderheffing voor nieuwe tijdelijke woningen. "Daarmee erkent Den Haag bovendien voor het eerst dat de investeringscapaciteit van corporaties onvoldoende is."

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, sluit zich daar bij aan: "Wij zijn ongelooflijk blij met de Woondeal. Wij zien dit vooral als het begin van iets. Alle partijen onderschrijven de analyse van het Waarborgfonds dat de investeringscapaciteit van de corporaties onvoldoende is om aan alle opgaven te voldoen. De corporaties moeten 5.000 woningen per jaar bouwen in de MRA én verduurzamen. We kunnen nog twee jaar op de huidige voet verder, maar daarna voldoen we niet meer aan de wettelijke financiële normen."

Wethouder Ivens hoopt en verwacht dat het kabinet op Prinsjesdag met aanvullende financiering komt voor de verduurzaming van corporatiewoningen.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.