Ortec: "regeerakkoord dwingt corporaties te stoppen met nieuwbouw"

10.11.12
Solvabiliteit corporaties bij 100% harmonisatie (bron: ORTEC)
Ortec: "regeerakkoord dwingt corporaties te stoppen met nieuwbouw"

Woningcorporaties hebben na 2012 geen geld meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. En veel corporaties komen ook in grote financiële problemen als zij als hun nieuwbouwplannen schrappen. Dat blijkt uit een doorrekening van het regeerakkoord door Ortec.

Ortec heeft het effect van de verhuurdersheffing doorgerekend. Die nieuwe belasting loopt al in 2017 op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Gelijktijdig mogen de corporaties de huren verhogen, maar volgens Ortec is het zonneklaar dat de baten lang niet tegen de lasten opwegen, zelfs al zij de huren 100 procent harmoniseren.

Corporaties zijn daardoor gedwongen hun nieuwbouwactiviteiten te staken: "Na 2012 zijn er geen financiële mogelijkheden meer voor nieuwbouw van huurwoningen", concluderen Johan Conijn en Wolter Achterveld, de opstellers van het rapport van Ortec. En zelfs in dat scenario komen veel woningcorporaties, met name in de krimpregio’s, in grote problemen. En, zo stelt Ortec, als deze corporaties gesaneerd moeten worden met geld van andere corporaties, ‘ontstaat een neerwaartse spiraal die de stabiliteit van de gehele sector in het geding brengt’.

Regeerakkoord

Momenteel is de Wet verhuurderheffing in behandeling als onderdeel van het Belastingplan 2013. In dit wetsvoorstel bedraagt de verhuurderheffing in 2013 €5 miljoen en in 2014 en latere jaren is een bedrag van € 800 miljoen per jaar aan verhuurderheffing ingerekend. In het regeerakkoord Rutte II is een extra verhuurderheffing opgenomen van €45 miljoen in 2013 oplopend tot €1.190 miljoen in 2017. Bij elkaar komt de totale verhuurderheffing in 2017 daarmee uit op bijna €2 miljard uitkomen. Het grootste deel van dit bedrag komt ten laste van de corporaties.

In samenhang met de heffing geeft het regeerakkoord verhuurders de gelegenheid de huren extra te verhogen boven inflatie: 1,5% extra voor inkomens tot € 33.000, 2,5% extra voor inkomens tussen € 33.000 en € 43.000, en 6,5% extra huurverhoging voor inkomens boven € 43.000. Daarnaast vervalt het maximum huurniveau op basis van het woningwaarderingstelsel. Het maximum huurniveau wordt 4,5% van de woz-waarde van de huurwoning. Bij inkomens boven € 43.000 vormt dit maximum overigens geen plafond; bij deze huishoudens mogen de huren jaarlijks met 6,5% worden verhoogd totdat de huurder is vertrokken of zijn inkomen lager is dan de grens van € 43.000. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.