De rek is er uit; groei Amsterdam loopt tegen grenzen aan

26.06.19
De rek is er uit; groei Amsterdam loopt tegen grenzen aan

Amsterdam bouwt zo veel woningen en groeit zo snel dat voorzieningen onder druk staan en de technische infrastructuur tegen zijn grenzen aan loopt. De rek is er uit. Het huidige stroomnetwerk is niet meer toereikend om in de aanzwellende vraag te voorzien; voor onderwijs, groen en sport wordt onvoldoende ruimte gereserveerd. Deze opvallend scherpe kanttekeningen bij de huidige groeiambities staan in de voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Stad. Expliciete keuzes zijn onontkoombaar volgens het rapport.

"Wat voor buurten maken we als we de noodzakelijke ruimte voor sport, maatschappelijke voorzieningen, culturele voorzieningen, onderwijs, en groen niet geregeld krijgen en we in deze wijken de noodzakelijke duurzaamheidsinnovaties niet krijgen gerealiseerd?" Deze prangende vragen staan prominent in de voortgangsrapportage Ruimte voor de Stad.
Dat programma gaat vooral over bouwen. In 2014 sprak het college de ambitie uit om in tien jaar tijd 50.000 woningen in Amsterdam te bouwen. Met Koers 2025 werden daarvoor de lijnen uitgezet. Inmiddels zijn sinds 2014 ruim 35.000 woningen in aanbouw genomen. Voor de komende jaren lijkt de verhoogde woningbouwambitie van 7.500 woningen per jaar - althans vanuit de planvoorraad - haalbaar. De woningbouwopgave uit Koers 2025 wordt wellicht al in 2020 gerealiseerd. En ook als dat wat later het geval, blijven een aantal urgente vragen uit de voortgangsrapportage actueel.
Zo dreigt het energiesysteem in Amsterdam vast te lopen omdat het stroomgebruik snel toeneemt als gevolg van woningbouw, economische groei (vooral datacenters) en toename van elektrisch vervoer. Ook het gasloos maken van de stad leidt tot meer stroomgebruik (warmtepompen, elektrisch koken enz).

Andere knelpunten worden gesignaleerd op het gebied van bereikbaarheid (mobiliteit), sportaccommodaties en groeninvesteringen.
Als gevolg van de groei van het aantal inwoners en van de werkgelegenheid gaat het aantal verplaatsingen in de stad en tussen stad en regio nog sterk toenemen. Dit vraagt om grote investeringen in infrastructuur, investeringen die veel verder gaan dan het bereikbaar maken van nieuwe woon/werkgebieden.
Het lukt ook slecht om in de nieuwbouwgebieden voldoende ruimte te reserveren voor sport, groen en onderwijs, ondanks het feit dat daarvoor normen zijn ontwikkeld en investeringsruimte is vastgesteld. In de voortgangsrapportage wordt vastgesteld dat in een flink aantal projecten de normen die de gemeente zelf heeft geformuleerd niet gehaald dreigen te worden. ”Vooral de opgave voor buitensportvoorzieningen en groen wordt doorgeschoven buiten de projectgrenzen. Maar ook hier is de ruimte beperkt.“

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.