'Solidair met Vestia-huurders'

31.01.2012

'Solidair met de huurders van Vestia’

 Ymere, Eigen Haard en de Alliantie bieden hulp aan woningcorporatie Vestia uit solidariteit met de volkshuisvestingsector. De huurders mogen niet de dupe worden van de grote financiële problemen bij ’s lands grootste woningcorporatie, zo laten de drie weten.

Vestia (89.000 woningen) kampt met een groot geldtekort door tegenvallers met zeer risicovolle derivaten. Afgelopen weekeinde werden Ymere, Eigen Haard en de Alliantie samen met Portaal en Woonstad - na Vestia vormen zij de vijf grootste corporaties - door brancheorganisatie Aedes gevraagd hulp te bieden. Zij hebben dat verzoek uit solidariteit met de sector positief beantwoord, maar om meer dan een intentieverklaring gaat het volgens de drie nog niet. De komende dagen wordt er verder onderhandeld met de sector, Aedes en de minister van Wonen. Dan moet blijken welke vorm de steun krijgt. En of de betrokken partijen hun toezegging gestand doen. Voor Eigen Haard geldt, zo verklaart een woordvoerder, de nadrukkelijke voorwaarde, dat de huurders geen enkel nadeel mogen ondervinden van de steunoperatie.

In het verleden gold Vestia als het toonbeeld van vooruitstrevend financieel management. Directeur-bestuurder Erik Staal liet zich er op voorstaan van minuut op minuut te weten wat er in de financiële wereld speelt. Nu dreigt Staal het slachtoffer te worden van te risicovolle contracten. Doordat de rente heel erg laag ligt, vragen de banken extra onderpand. Naar verluidt zijn de bijstortingen de afgelopen maanden opgelopen tot ruim 2,5 miljard. De corporatie raakte in problemen nadat de eigen reservepositie was uitgeput en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw afgelopen week weigerde een extra lening van 500 miljoen te waarborgen. Eerder stelde het WSW zich wel gerant voor een lening van 1 miljard.

Ook Ymere, de Alliantie en Eigen Haard kopen rentederivaten om renteschommelingen in de leningenportefeuille te verminderen. Al gebeurt dat volgens Eigen Haard maar op heel kleine schaal. Geen van de drie corporaties heeft naar eigen zeggen producten aangeschaft met de verplichting om bij een lage rente te moeten bijstorten. ‘’Daarvan vonden wij het risico te groot”, aldus een woordvoerder van Ymere.

De Nederlandse corporaties hebben op dit moment voor 16 miljard euro aan zogeheten 'renteswaps' - een derivatenovereenkomst - uitstaan. Swaps met een 'credit support annex' zijn risicovol, omdat de corporatie dan onderpand moet storten zodra de marktwaarde van een swap lager is dan een bepaalde drempel. 

Meer informatie:
over swaps, derivaten en roll-over leningen (Aedesnet.nl)

Bron
NUL20

Trefwoorden