Steeds meer lage inkomens in corporatiewoningen

31.01.18
Steeds meer lage inkomens in corporatiewoningen
In corporatiewoningen wonen steeds meer huurders met een laag inkomen. In 1990 had 12 procent van de huurders een laag inkomen, in 2015 was dat toegenomen 45 procent. Er wonen nog zeer weinig hogere inkomens in sociale huurwoningen, aldus het rapport 'De Sociale Staat van Nederland 2017' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Deze ingrijpende wijziging kan worden geïnterpreteerd als een succes van langdurig overheidsheidsbeleid, mede ingezet om de geldstromen naar de sociale sector terug te brengen. Bij deze ontwikkeling horen instrumenten als de maximum inkomensgrens, het passend toewijzen en de term 'scheefwoner.' 
 
In 'De sociale staat van Nederland' (SSN) beschrijft en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1991 de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking. Dat doen ze aan de hand van kerncijfers over de levensdomeinen onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, huisvesting en woonomgeving. 

Een van de dertien hoofdstukken gaat over wonen. In deze negende editie kan over een periode van 25 jaar worden teruggekeken. Daarin is het aantal woningeigenaren toegenomen. De meest in het oog springende bevinding zijn de dramatische verschuivingen in de sociale huursector. Van oudsher huisvestten woningbouwverenigingen ook middeninkomens. Nu worden woningen alleen nog aan lage inkomens toegewezen en worden hogere inkomens door extra huurverhogingen gestimuleerd te verhuizen.
Critici spreken hun zorg uit over de toenemende concentraties van kwetsbare huurders. Corporaties en anderen wijzen al enige tijd op de gevaren van deze 'residualisering'. De recente introductie van het passend toewijzen versterkt dit risico nog. Volgens het SCP-onderzoek is er sprake van toenemende spanningen tussen huurders. Ruim een op de tien corporatiehuurders zegt vaak last te hebben van de buren. Overigens stelt het SCP ook dat in de krachtwijken (achterstandswijken) de inspanningen van bewoners voor hun buurt zijn toegenomen tussen 2012 en 2015.
 
Zie: 'De sociale staat van Nederland 2017' op de NUL20 boekenpagina  

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS