Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

04.03.10

Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

Amsterdamse universiteiten en hbo-instellingen pleiten gezamenlijk voor meer studentenhuisvesting. Ze wijzen erop dat de studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De verwachting is dat het aantal voltijdstudenten de komende vijf jaar nog met zo’n 22.000 toeneemt. Dat betekent dat dan ook de vraag naar huisvesting toeneemt. Dus als Amsterdam als ‘Topstad’ wil blijven concurreren met andere wereldsteden, moet het wel wat aan de huisvesting doen, is de boodschap.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben daarom de handen ineengeslagen met de Amsterdamse hbo-instellingen en het visiedocument Studeren in de Topstad opgesteld. Het document is een analyse van de huisvestingsvraag voor de collegeperiode 2010-2014 en tegelijk een oproep aan alle betrokkenen. Op vrijdag 12 maart wordt het visiedocument officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar onderwijsinstellingen, studenten, politici en huisvesters elkaar ontmoeten.

Al in 2006 is voor de collegeperiode 2006-2010 vastgesteld dat er een toename van circa 7.600 huisvestingseenheden voor studenten nodig is. Van deze ambitie moeten nog 4.200 eenheden gerealiseerd worden. Door stijgende studentenaantallen in de periode 2010-2014 ontstaat er een aanvullende behoefte aan studentenhuisvesting. De Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen verwachten dat het aantal voltijdstudenten kan oplopen van circa 87.100 in het studiejaar 2008-2009 tot 109.000 studenten in het studiejaar 2014-2015: een toename van zo’n 22.000 studenten. Dit vertaalt zich naar een huisvestingsbehoefte van minimaal 9.900 extra huisvestingseenheden in 2014. Hiervan zijn 3.200 eenheden nodig voor de opvang van internationale studenten. Wat betreft buitenlandse promovendi is de verwachting dat tot en met 2014 zo’n 240 extra wooneenheden nodig zijn. Zonder deze extra inspanningen loopt Amsterdam (internationaal) toptalent mis. Alle ramingen zijn gevalideerd door RIGO Research en Advies.

Gezamenlijke inspanning

Het visiedocument is geïnitieerd door de UvA en de VU, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Gerrit Rietveld Academie en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarin wordt betoogd dat studentenhuisvesting een gemeenschappelijk belang is van vele partijen die bij het wel en wee van de stad betrokken zijn. Het vergt een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat ook toekomstige lichtingen nationaal en internationaal talent in de stad terecht kunnen. In aanloop naar het visiedocument hebben de instellingen dan ook intensief gesproken met woningbouwcorporaties, de Amsterdamse stadsdelen, de gemeenten Amsterdam, Diemen en Amstelveen, vertegenwoordigers van politieke partijen, studentenraden en -vakbonden en andere stakeholders. De gemeente Amsterdam is een actieve gesprekspartner geweest in het hele traject en is naar aanleiding van de bevindingen van de Amsterdamse onderwijsinstellingen met een Plan van Aanpak Studentenhuisvesting 2009-2014 gekomen. Wethouder Gerson nam het visiedocument op dinsdag 16 februari jl. in ontvangst.

In het visiedocument wordt niet alleen ingegaan op te verwachten studentenaantallen en de daarmee samenhangende huisvestingsvraag voor de periode 2010-2014; ook komt de vraag waarom de student zijn huisvesting waard is uitgebreid aan de orde. De conclusie is dat studenten een significante bijdrage leveren aan de regionale economie. Deze bijdrage zou door TNO becijferd zijn op maar liefst 25.000 euro per student per jaar. 

Zie hier het visiedocument.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.