Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

04.03.10

Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

Amsterdamse universiteiten en hbo-instellingen pleiten gezamenlijk voor meer studentenhuisvesting. Ze wijzen erop dat de studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De verwachting is dat het aantal voltijdstudenten de komende vijf jaar nog met zo’n 22.000 toeneemt. Dat betekent dat dan ook de vraag naar huisvesting toeneemt. Dus als Amsterdam als ‘Topstad’ wil blijven concurreren met andere wereldsteden, moet het wel wat aan de huisvesting doen, is de boodschap.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben daarom de handen ineengeslagen met de Amsterdamse hbo-instellingen en het visiedocument Studeren in de Topstad opgesteld. Het document is een analyse van de huisvestingsvraag voor de collegeperiode 2010-2014 en tegelijk een oproep aan alle betrokkenen. Op vrijdag 12 maart wordt het visiedocument officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar onderwijsinstellingen, studenten, politici en huisvesters elkaar ontmoeten.

Al in 2006 is voor de collegeperiode 2006-2010 vastgesteld dat er een toename van circa 7.600 huisvestingseenheden voor studenten nodig is. Van deze ambitie moeten nog 4.200 eenheden gerealiseerd worden. Door stijgende studentenaantallen in de periode 2010-2014 ontstaat er een aanvullende behoefte aan studentenhuisvesting. De Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen verwachten dat het aantal voltijdstudenten kan oplopen van circa 87.100 in het studiejaar 2008-2009 tot 109.000 studenten in het studiejaar 2014-2015: een toename van zo’n 22.000 studenten. Dit vertaalt zich naar een huisvestingsbehoefte van minimaal 9.900 extra huisvestingseenheden in 2014. Hiervan zijn 3.200 eenheden nodig voor de opvang van internationale studenten. Wat betreft buitenlandse promovendi is de verwachting dat tot en met 2014 zo’n 240 extra wooneenheden nodig zijn. Zonder deze extra inspanningen loopt Amsterdam (internationaal) toptalent mis. Alle ramingen zijn gevalideerd door RIGO Research en Advies.

Gezamenlijke inspanning

Het visiedocument is geïnitieerd door de UvA en de VU, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Gerrit Rietveld Academie en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarin wordt betoogd dat studentenhuisvesting een gemeenschappelijk belang is van vele partijen die bij het wel en wee van de stad betrokken zijn. Het vergt een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat ook toekomstige lichtingen nationaal en internationaal talent in de stad terecht kunnen. In aanloop naar het visiedocument hebben de instellingen dan ook intensief gesproken met woningbouwcorporaties, de Amsterdamse stadsdelen, de gemeenten Amsterdam, Diemen en Amstelveen, vertegenwoordigers van politieke partijen, studentenraden en -vakbonden en andere stakeholders. De gemeente Amsterdam is een actieve gesprekspartner geweest in het hele traject en is naar aanleiding van de bevindingen van de Amsterdamse onderwijsinstellingen met een Plan van Aanpak Studentenhuisvesting 2009-2014 gekomen. Wethouder Gerson nam het visiedocument op dinsdag 16 februari jl. in ontvangst.

In het visiedocument wordt niet alleen ingegaan op te verwachten studentenaantallen en de daarmee samenhangende huisvestingsvraag voor de periode 2010-2014; ook komt de vraag waarom de student zijn huisvesting waard is uitgebreid aan de orde. De conclusie is dat studenten een significante bijdrage leveren aan de regionale economie. Deze bijdrage zou door TNO becijferd zijn op maar liefst 25.000 euro per student per jaar. 

Zie hier het visiedocument.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS