Veel kanttekeningen bij conceptnovelle

11.03.14
Veel kanttekeningen bij conceptnovelle

De consultatieronde op de conceptnovelle van minister Blok heeft een stortvloed aan tegenstrijdige reacties opgeleverd. De hoofdlijnen worden niet meer betwist, de uitwerking daarvan des te meer. In het voorstel worden taken en werkgebied van corporaties strak afgebakend, krijgen gemeenten een belangrijker stem en wordt het toezicht verstevigd.

Corporaties dienen zich primair te richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. Andere activiteiten zijn alleen toegestaan als zij bijdragen aan de uitvoering van de kerntaak, zoals bij herstructurering in stads- en dorpsvernieuwing. Corporaties mogen alleen marktwoningen bouwen als marktpartijen het laten afweten.

Volgens AFWC-directeur Hans van Harten stelt de minister zoveel beperkende voorwaarden dat het voor corporaties zeer onaantrekkelijk wordt om vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen te bouwen. Zeer breed uiten gemeenten en corporaties de vrees dat gemengd bouwen in achterstandswijken en krimpgebieden nagenoeg onmogelijk wordt. Ook Maxime Verhagen van Bouwend Nederland roept de minister op corporaties in krimp- en herstructureringsgebieden meer beleidsruimte te geven. Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, vindt echter dat corporaties nog steeds aan kruisbestuiving kunnen doen, waardoor een ongelijk speelveld blijft bestaan.

Er is veel en tegenstrijdige kritiek op de wijze waarop de minister de maatschappelijke taken van corporaties van de overige activiteiten wil scheiden. Corporaties kunnen zich administratief of juridisch opsplitsen in twee bedrijfsonderdelen. Een tak voor de zogeheten diensten van algemeen economisch belang (DAEB). En een tweede tak voor de overige activiteiten, waaronder het beheer en verhuur van vrije sector huurwoningen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) wil uitsluitend een juridische scheiding, omdat anders het financieel toezicht te complex wordt, terwijl het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) juist fel ageert tegen juridische scheidingen. Veel partijen waarschuwen de minister voor de bureaucratie die hij wil optuigen. Volgens het WSW komt de minister met een stapeling van maatregelen die grotendeels onnodig zijn om de gestelde doelen te bereiken: "Deze stapeling veroorzaakt voor het borgstelsel grote risico’s en leidt (...) onvermijdelijk tot beperking van de mogelijkheid om borg te verstrekken." De Woonbond waarschuwt voor een grootscheepse liberalisatie van huurwoningen. Vanwege de verhuurderheffing zou er een perverse prikkel zijn om zoveel mogelijk huurwoningen bij de 'commerciële' (niet-DAEB) tak onder te brengen. De heffing geldt immers alleen voor sociale huurwoningen.

WSW en Aedes hebben ten slotte grote bezwaren tegen het onderbrengen van het financieel toezicht (nu CFV) bij een rijksdienst onder ministeriële verantwoordelijkheid. Toezicht zou onafhankelijk moeten blijven van beleidsinvloeden.
Een overzicht van de reacties staat HIER 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.