Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

17.06.16
Ondertekening raamovereenkomst
Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

Zaanstad houdt de komende vier jaar ruim 25.000 sociale huurwoningen. Daarover hebben de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Wormer Wonen en Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties vrijdag een overeenkomst getekend.
Deze overeenkomst is de basis voor de prestatieafspraken die de gemeente elk jaar met de plaatselijke woningcorporaties zal maken. Deze prestatieafspraken gaan over nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit en de huisvesting van specifieke doelgroepen. De Zaanse corporaties bouwen de komende jaren gemiddeld 180 woningen, maar ze verkopen en slopen ook woningen. Niet alle Zaanse corporaties hebben evenveel investeringsmogelijkheden. Bedoeling is dat zij gezamenlijk een bod doen aan de gemeente.
Om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen optimaal worden benut, zorgen de corporaties ervoor dat woningen kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld door jongeren of statushouders. Ook komen er tijdelijke huurcontracten voor jongeren en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daarnaast wordt de behoefte aan zorg- en ouderenwoningen goed in kaart gebracht.
Wethouder Jeroen Olthof (PvdA) is tevreden over de afspraken. ‘We houden de voorraad op peil en betaalbaar en we kijken naar manieren om de voorraad voor zo veel mogelijk mensen in de doelgroep beschikbaar te hebben.’ De Huurdersorganisatie Zaanstreek is blij met de goede samenwerking, zegt voorzitter Ron Kiburg. ‘Waar bij de een de middelen ontbreken om nieuwbouw te realiseren, vult de ander dat aan.’
Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale, reageert eveneens erg tevreden: 'We zijn dit op een prettige manier met elkaar overeengekomen, en het mooie is dat alle partijen hetzelfde doel hebben: voldoende betaalbare woningen in Zaanstad met aandacht voor de huurder. Dit past natuurlijk helemaal in de vernieuwde koers van Rochdale.' Ook directeur-bestuurder Cees van Boven van woningcorporatie Parteon is positief over de overeenkomst. ‘We gaan er alles aan doen om de afspraken waar te maken: voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in de Zaanstreek.
In de raamovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over duurzaamheid. De corporaties zorgen ervoor dat in 2020 de helft van het aantal huurwoningen een energielabel A of B heeft. Op lange termijn moet de volledige woningvoorraad energieneutraal worden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.