Aanbod goedkope huurwoningen loopt terug

22.01.16
Aanbod goedkope huurwoningen loopt terug

Het aanbod aan sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam staat onder druk. Dat geldt vooral voor het aandeel goedkope huurwoningen. Dat staat in de Monitor Betaalbare Voorraad 2015 van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR).

In de gemeente Amsterdam zelf zijn er theoretisch nog voldoende sociale huurwoningen, maar in de regio ten noorden en ten zuiden is het aandeel sociale huurwoningen nu al iets kleiner dan het aandeel huishoudens dat er wat inkomen betreft op aangewezen is. Daarbij komt dat de voorraad nooit geheel passend wordt bewoond: volgens de monitor heeft ongeveer een kwart van de huidige huurders van gereguleerde corporatiewoningen een inkomen boven de nu geldende EU-norm. Ongeveer de helft daarvan heeft overigens een inkomen onder de 43.786 euro.

Iedereen die bij WoningNet staat ingeschreven, weet dat niet het aantal maar het aanbod aan sociale huurwoningen bepalend is voor de slaagkans. Dat aanbod is gezakt van ruim zestienduizend in 2005 naar ruim tienduizend in 2014 (excl. 1470 verhuringen via directe bemiddeling). Klein lichtpunt is dat het aantal verhuringen in 2014 weer iets steeg, ondanks het feit dat in dat jaar ongeveer één op de vier vrijkomende sociale huurwoningen van corporaties verdween uit het sociale segment, en in Amsterdam zelfs een op de drie. Deze woningen werden gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. Een flink deel van deze woningen werd daarmee overigens bereikbaar voor huishoudens met een (laag) middeninkomen.

Volgens de prognoses is in 2015 het aantal verhuringen van reguliere sociale huurwoningen in de noordelijke Stadsregio toegenomen, in Amsterdam gestabiliseerd en in Zuid iets verder afgenomen.

Het aandeel ‘goedkope’ sociale huurwoningen (= tot aftoppingsgrens) in de voorraad is ongeveer even groot als het aandeel huishoudens dat daar qua inkomen op is aangewezen. Maar in het aanbod is dat een stuk lager. Het gaat om 80 procent in de voorraad versus 64 procent in het aanbod. Dat betekent dat vooral nieuwe huurders een hogere huurprijs betalen, terwijl een groot deel (78%) van de woningzoekenden in het sociale huursegment behoort tot de laagste inkomensklasse.

 

 

De monitor is binnenkort te downloaden van de sites van de AFWC en de Stadsregio

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.