Amsterdam maakt inhaalslag met huisvesting voor kwetsbare groepen

20.02.2019
Image

Amsterdam heeft de afgelopen drie jaar een forse inhaalslag gemaakt in het huisvesten van zogeheten 'kwetsbare mensen'. In 2018 heeft 78 procent van de mensen in deze categorie binnen drie maanden een woning gevonden. Dat is de maximale termijn die voor deze groep als doel is gesteld. Met name grote gezinnen en rolstoelafhankelijken moeten vaak nog (veel) langer zoeken naar een geschikte woning. Dat blijkt uit de resultaten van het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, een samenwerking tussen de gemeente, Amsterdamse woningcorporaties en zorgaanbieders. Dit programma werpt zijn vruchten af en wordt dan ook verlengd tot 2022.

Wethouder Laurens Ivens is blij met de resultaten, juist in een tijd met "een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen". Hij wil de ingezette koers samen met de corporaties en zorgaanbieders voortzetten en extra inzetten op preventie van dakloosheid. Ivens: "Zo willen we voorkomen dat huisvestingsproblemen leiden tot ernstigere problemen en de bijbehorende zorgvraag.”

De urgentiecategorie 'kwetsbare groepen' omvat in Amsterdam mensen met sociale of medische problemen, mensen in de maatschappelijke opvang of in een ‘Blijfhuis’, jeugdzorgjongeren en statushouders. Voor die laatste groep krijgt de gemeente elk jaar een taakstelling vanuit de Rijksoverheid. In 2016 had de gemeente hier nog een achterstand van 912 mensen. Die achterstand is ondanks de forse instroom van vluchtelingen teruggelopen naar 506 mensen. Daarvoor hebben de woningcorporaties tal van tijdelijke extra locaties gebouwd waar statushouders gemengd met Amsterdam jongeren wonen.
Ook met de versnelde uitstroom van maatschappelijke opvang en beschermd wonen is een inhaalslag gemaakt. In 2017 en 2018 stelden de corporaties 441 respectievelijk 500 woningen beschikbaar voor deze groep. Zij krijgen naast woonruimte ook begeleiding in de wijk.