Amsterdam vreest voor groot woningtekort

19.04.2012

Amsterdam vreest voor groot woningtekort

De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een groot woningtekort. Zo blijkt uit de Quickscan Woningbouw. Er is tot 2040 een vraag naar 270.000 extra woningen. Maar de komende acht jaar alleen al ontstaat een productieachterstand van bijna honderdduizend woningen.

Uitbreiding van de woningvoorraad is volgens de onderzoekers om vier redenen noodzakelijk. Gezinsverdunning vraagt een kleine 50.000 woningen extra. De trek van het platteland naar de stad en de komst van buitenlandse kennismigranten zorgt voor een vraag van 95.000 woningen. En er wordt vanwege meer geboorten en stijgende levensverwachting gerekend op natuurlijke aanwas. Goed voor een vraag van 125.000 woningen.  

Tegelijkertijd is door de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam becijferd dat een dergelijke productie schier onmogelijk is. Vanwege de huidige crisis loopt het tekort in 2020 al op tot 93.000 woningen. Een inhaalslag, waarbij de regionale woningproductie groeit naar 12.500 woningen per jaar, wordt vervolgens voor praktisch onmogelijk gehouden. Eerder is sprake van een verder oplopend tekort. Zo kunnen bij sterke groei van Schiphol zestigduizend voorgenomen woningen vanwege toenemende geluidhinder niet worden gerealiseerd.  

De regio vreest bij het uitblijven van voldoende woningbouw voor allerlei problemen. Jongeren moeten noodgedwongen (veel) langer bij hun ouders blijven wonen. Studenten en buitenlandse kennismigranten zullen Amsterdam vanwege het ontbreken van woonruimte mijden.  En schaarste zal de prijs van de bestaande woningen zodanig opdrijven, dat starters hun woonwensen niet  kunnen realiseren. Maar bovenal wordt gevreesd voor economische schade. De economie groeide de afgelopen vijftien jaar met bijna drie procent per jaar door de aanwezigheid van voldoende hoogopgeleiden. Maar de Zaanse wethouder Robert Linnekamp, voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijking Metropoolregio Amsterdam, voorziet dat die brandstof dan opraakt. “Als hoogopgeleiden geen passende woonruimte kunnen vinden, dan kiezen zij voor vestiging elders in Europa.”