Overslaan en naar de inhoud gaan

BBB wil minimaal 100.000 woningen bouwen in Oostvaardersplassen

Image

BBB presenteert in zijn verkiezingsprogramma een reeks voorstellen om de bouw van woningen te vereenvoudigen en te versnellen. Daar zitten een fors aantal zeer pragmatische maatregelen bij. Met één grote uitzondering: op het droge gebied van de Oostvaardersplassen wil de partij ruimte scheppen voor de bouw minimaal 100.000 woningen.

De woningnood is een belangrijk thema in het BBB Verkiezingsprogramma. De partij wil die via twee wegen bestrijden. Enerzijds door veel woningen te bouwen en woningen efficiënter te benutten. Anderzijds door de immigratie te beperken.
De partij wil meer regie op de volkshuisvesting en daar weer een volwaardig ministerie voor inrichten. Het rijk moet woningcorporaties ondersteunen om een woningproductie van 30.000 sociale en middeldure huurwoningen per jaar mogelijk te maken. Om investeren in huurwoningen weer aantrekkelijk te maken wil BBB het wetsvoorstel om middeldure huren te reguleren bevriezen; ook moet een recente belastingmaatregel (leegwaarderatio in Box3) weer worden geschrapt. De BBB wil procedures verkorten en een aantal jaren geen nieuwe bouw- en duurzaamheidseisen toevoegen. Ook wil de BBB wil de huidige bouwdip in de koopsector bestrijden met overheidsinterventies: naast een doorbouwgarantie en de startbouwimpuls wil men nog verder gaan door ontwikkelaars een rijksafname-garantie te geven voor een deel van de koopwoningen in een project. En nee, de partij geeft geen financiële verantwoording voor al deze plannen.

Bouwlocaties

De BBB wil op veel meer plekken woningbouw mogelijk maken. Zo zou van Europese milieuwetgeving kunnen worden afgeweken als woningbouw als 'zaak van groot openbaar belang' wordt geduid. Men wil trouwens sowieso af van de stikstofwet: niet de stikstofdepositie maar herstel van de natuur zou centraal moeten staan.
De BBB wil doorbouwen in de steden, maar in elk dorpje moet er ook een straatje bij kunnen; en ook op eigen erf moet het mogelijk worden om een woning toe te voegen voor een familielid. Belemmerende regelgeving om een woning met meer mensen te delen - zoals de kostdelersnorm- moet worden aangepakt. Men wil veel 'moderne bejaardenhuizen' bouwen en vakopleidingen stimuleren

De BBB wil ook ruimere mogelijkheden om agrarische bedrijfspanden te transformeren naar woningen. Mits omliggende agrarische bedrijven daar geen last mee krijgen. Er moet ook gedoogregeling komen voor wonen op een vakantiepark; althans voor 60-plussers. Dat zou zo 35.000 extra woningen opleveren.
En dan heeft de BBB een nieuwe bouwlocatie gevonden: de Oostvaarderplassen. In dit natuurgebied ziet de partij ruimte voor minimaal 100.000 woningen. 

Immigratie

De BBB wil de woningnood ook te lijf door de immigratie te beperken, vooral die van asielzoekers en studenten. De partij wil dat doen door een quotum in te stellen van 15.000 statushouders per jaar en het verdienmodel van het hoger onderwijs aanpassen.
Wat betreft de beteugeling van het aantal arbeidsmigranten is het programma wat ambivalenter. Arbeidsmigratie moet in ieder geval gepaard gaan met fatsoenlijke huisvesting, maar dat moet ook mogelijk zijn bedrijfsterreinen. 

Meer flexhuren

Opvallend is het voorstel om de maximumleeftijd voor een jongerencontract af te schaffen. Elke starter moet hiervoor volgens de BBB in aanmerking kunnen komen. Dat daarmee de tijdelijke contractvorm weer enorm worden uitgebreid blijft ongenoemd in het verkiezingsprogramma. Dit voorjaar heeft juist een grote Kamermeerderheid besloten van het vaste contract weer de norm te maken.