Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Corporaties: geen luxe-artikel waarop in tijden van crisis beknibbeld kan worden

  Om in de sociale huursector de wensen en behoeften van ‘de klant’ in het vizier te houden is bewonersparticipatie een belangrijk middel. Kosten en opbrengsten daarvan blijken lastig in cijfers te vatten, maar de corporaties zien participatie niet als een luxe waarop vanwege de crisis beknibbeld kan worden. “Het is van belang dat we scherp naar onze klanten blijven luisteren”.

 • Deregulering pakte verkeerd uit in overspannen markt

  Vijf jaar lang waren balkons en dakterrassen geen verplicht onderdeel meer van het landelijk Bouwbesluit. In die periode kreeg Amsterdam er ruim vijfduizend appartementen zonder buitenruimte bij. Stedenbouwers geven ontwikkelaars daarvan de schuld. Zij zouden zich blind staren op kosten die ze niet terug kunnen verdienen. Woningbouwers verwijten ontwerpers een obsessie voor strakke gevels die balkons onmogelijk maken. Uiteindelijk lijkt vooral de marktsituatie te bepalen wat er wordt gebouwd

 • Crisis noopt tot fundamentele heroriëntatie op koperswensen

  Het romantische bouwen zit in Nederland in de lift. Overal zijn wijkjes verschenen met historische gevels en een vertrouwd knus stratenpatroon. Overal, maar nauwelijks in Amsterdam. De stedenbouwkundigen en supervisoren die hier de dienst uitmaken lijken weinig op te hebben met dit ‘getrut’. Maar moet het taboe op romantisch bouwen niet van tafel, nu ook in Amsterdam elke nieuwbouwkoper moet worden binnengehengeld? Deel 1 van de serie Vraaggestuurd Bouwen.

Tweede verdieping

 • Werk in uitvoering: de transformatie van een ‘prachtwijk’

  De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat op de schop. Er lopen al programma’s om deze Vogelaarwijk schoner, veiliger en economisch sterker te maken. Hoe de fysieke vernieuwing gaat verlopen is nog onzeker. Dat hangt af van technisch onderzoek naar de staat van de woningen. Bewoners zijn niet gerust op de ontwikkelingen. Het bewonerscomité verdenkt corporatie Ymere er zelfs van de huidige bewoners moedwillig weg te jagen uit hun ‘prachtwijk’. Stedelijke vernieuwing in uitvoering.

Derde verdieping

 • En toen waren er nog maar zeven...

  In mei is het dan zover. Een aantal kleinere stadsdelen fuseert waardoor er nog zeven deelgemeenten overblijven in Amsterdam. Doel is de slagkracht te vergroten en de bestuurlijke drukte in de hoofdstad te verminderen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid in de stad? Een vooruitblik.

Kort bestek

 • Substantieel effect op de huren pas vanaf 2012

  Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning. Dat kan leiden tot flinke huuraanpassingen, maar tot 2012 alleen voor nieuwe verhuringen.

 • Brussels akkoord over staatssteun verkleint kansen middeninkomens

  De Nederlandse woonsector haalde half december opgelucht adem. Van Brussel mag de staat woningcorporaties financieel blijven ondersteunen. Corporaties kunnen doorgaan met het verzorgen van woonruimte voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, met het verbeteren van de leefbaarheid en het bouwen van maatschappelijk vastgoed. Maar middeninkomens krijgen minder kans op een corporatiewoning.

 • Corporaties schrikken terug voor hoge kosten gebouwd parkeren

  Parkeerruimte is in steden een schaars goed. In Amsterdam wordt dat probleem tegemoetgetreden met hoge parkeertarieven – die in het centrum horen tot de hoogste ter wereld -, bouw van parkeergarages en de verplichting om bij nieuwbouwprojecten de parkeervoorziening op de eigen kavel te realiseren. Op deze wijze zijn het Oostelijk Havengebied, IJburg en de Zuidelijke IJ-oever ontworpen. In deze dichtbebouwde nieuwbouwwijken staat daarom opvallend weinig blik op straat. Bewoners, politici en ontwikkelaars zijn het er roerend over eens dat dit de leefbaarheid van buurten bevordert.

 • Veel migranten willen laatste jaren het liefst in eigen kring doorbrengen

  Eind februari opende Far West de eerste Marokkaanse ouderenwoongroep van Amsterdam. ‘Andalus’ is een cluster van negentien woningen voor 50-plussers in Slotervaart. Een feestje was op zijn plaats, want aan de realisatie gingen vijf jaar overleg en begeleiding vooraf. In twee talen.

 • Kleine huurwoningen kunnen met energiemaatregelen naar vrije sector

  Per 1 juli 2010 wordt het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht. Dan worden extra punten voor een groener energielabel toegekend. Verhuurders kunnen dan met energiebesparende maatregelen kleinere woningen naar de vrije sector tillen. Vooral in woningmarktgebieden zoals Amsterdam zit daar een groot gat in de markt, betoogt Thijs Luijkx van Rigo.

Interview

 • Hans Gerson vs. Hans van Harten over sanering Vereveningsfonds

  De economische crisis raakt het huishoudboekje van de gemeente. Drastische maatregelen zijn nodig om het Vereveningsfonds weer gezond te maken. Hans Gerson pleit na een wethouderschap van 337 dagen voor verandering en bezuinigingen, maar wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen met concrete voorstellen. AFWC-directeur Hans van Harten ziet echter geen ruimte voor het doorschuiven van de rekening naar de corporaties. Praktisch alle opties uit de nota ‘Meer ruimte winnen. Naar een gezond Vereveningsfonds’ hebben volgens hem enorme consequenties voor de Amsterdamse nieuwbouwproductie.

De leeskamer

Woonbarometer

 • Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (WWS of ‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning.

  Wat er precies gaat veranderen en wat de consequenties voor de huren zijn, wordt in deze Nul20 beschreven. Maar hoe zit het eigenlijk met die energielabels?