Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

03.03.10

Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd

Op 18 februari heeft de Almeerse gemeenteraad het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (IAK) vastgesteld. Dit contract tussen rijk en Almere bevat 38 werkafspraken over de groei van de stad, op het gebied van woningbouw, infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, onderwijs, sport en financiën. In het verlengde van het IAK stelde de raad ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast, als een richtinggevend beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen. Met deze besluiten wordt de toekomstvisie structureel verankerd, en kan worden gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold, zodat eind 2012 drie operationele plannen kunnen worden opgeleverd.Het contract werd op 29 januari door ministers Jacqueline Cramer (VROM), Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat), wethouder Adri Duivesteijn (gemeente Almere) en gedeputeerde Anne Bliek (Provincie Flevoland) getekend, onder voorbehoud van goedkeuring van de Almeerse gemeenteraad. Die goedkeuring kwam gisteren; met uitzondering van GroenLinks, stemde de gemeenteraad in met het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0. Ook de Provinciale Staten van de provincie Flevoland stemden vóór het IAK. Voor het eerst sinds lange tijd is een groot aantal samenhangende afspraken over de groei van Almere vastgelegd, en kan de stad op volle kracht vooruit.Dit betekent dat kan worden gestart met de uitwerking van Almere 2.0. In de komende jaren zullen de 38 werkafspraken - die Almere stuk voor stuk ten goede zullen komen - worden verzilverd, en wordt toegewerkt naar 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Zo wordt nog deze kabinetsperiode begonnen met de verdubbeling van de A6/A1/A9, en wordt de Flevolijn gedeeltelijk viersporig. Met de verdubbeling van de A6 wordt het centrumgebied op unieke wijze ontwikkeld; het Weerwater wordt het centrale centrum, met een levendig stadshart aan de ene zijde, en een goed bereikbare, regionale centrumlocatie - direct aan de A6 - aan de andere zijde van het water. Het centrum van Almere zal daarmee ook een regionale functie vervullen. Almere krijgt een eigen Hogeschool. En om te garanderen dat de bestaande stad gelijk oploopt met de nieuwe gebieden, wordt een ‘Almere Tafel’ opgericht, die de kwalitatieve ontwikkeling van de bestaande stad in overleg met de minister van Wonen, Wijken en Integratie nauwlettend in de gaten houdt. De komende jaren zullen nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt op verschillende gebieden, zoals op het terrein van economie, het provincie- en gemeentefonds en de groenblauwe-structuur.Het IAK voorziet daarnaast in de oprichting van een drietal werkmaatschappijen (Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold), die de drie gebiedsontwikkelingen zullen operationaliseren. De werkmaatschappij Almere-Amsterdam richt zich - met het oog op een betere bereikbaarheid - specifiek op de optimalisatie van de westelijke ontwikkeling; de IJmeerlijn, de gebiedsontwikkelingen aan Amsterdamse en Almeerse zijde en natuurontwikkeling. Dit moet resulteren in drie ‘grootse’ plannen, die eind 2012 gereed zullen zijn. Op dat moment besluit het kabinet over deze plannen - inclusief de IJmeerverbinding -, en daarmee over de verdere ontwikkeling van de stad.

Concept Structuurvisie Almere 2.0

In het verlengde van het Integraal Afspraken Kader, stelde de gemeenteraad gisteren ook de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vast. Daarmee onderschrijft de raad de in de Structuurvisie voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsrichting. Tegelijkertijd wordt een inhoudelijke basis gelegd voor ecologische, sociale, culturele en economische ontwikkelingen.In het Randstad Urgent contract is vastgelegd dat de thema’s duurzaamheid en ecologie als leidende en richtinggevende principes in de stedelijke ontwikkeling van Almere worden gehanteerd. In 2008 zijn daarom de Almere Principles opgesteld, zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere, die aan de basis van de Structuurvisie liggen. Met name het Principle ‘koester diversiteit’ was van groot belang; een toename van de diversiteit is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de stad. In de Structuurvisie is dan ook gekozen voor sterk contrasterende woon- en werkmilieus, geschakeerd langs de Schaalsprongas. De as start letterlijk ín de metropoolregio Amsterdam, om vervolgens via de IJmeerlijn de stap te maken naar Almere. In Almere IJland en Almere Pampus worden stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Een verrijking voor Almere, dat nu grotendeels uit grondgebonden woningen bestaat. Almere Centrum krijgt vorm rondom het Weerwater. Langs de lijn van organische stedenbouw, wordt in Almere Oosterwold een breed scala aan landelijke woon- en werkmilieus gerealiseerd; niet alleen als logische tegenhanger van de stedelijke westzijde van de stad, maar ook in aansluiting op de kwaliteiten van de Gooi- en Vechtstreek.De Concept Structuurvisie Almere 2.0 geeft richting aan de ontwikkeling van Almere - op termijn de op vijf na grootste stad van Nederland - maar is geen blauwdruk. Er is geen sprake van een gefixeerd eindbeeld. Almere kán zich ontwikkelen volgens de Structuurvisie, maar dat hoeft niet. De Structuurvisie is feitelijk een ‘kansenkaart’; een strategie die er toe leidt dat voortdurend kan worden ingespeeld op kansen die zich op dat moment voordoen.De Structuurvisie kwam tot stand in intensief overleg met de regio, de Almeerse gemeenteraad, maatschappelijke partijen en bewoners. Het Stadsmanifest Almere 2.0, dat het Almeerse maatschappelijk middenveld in 2009 heeft opgesteld en aan minister Jacqueline Cramer heeft uitgereikt, illustreert het brede draagvlak.De gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen om deze Structuurvisie ook vast te laten stellen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarmee vormt het tevens een toetsingskader voor de op te stellen nieuwe bestemmingsplannen van de stad.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.