Hervorming woonruimte-verdeling krijgt politieke steun

09.09.2011

Hervorming woonruimteverdeling krijgt politieke steun

De Amsterdamse raad stemt naar verwachting in met de herziening van het woonruimteverdelingsysteem. Dat valt op te maken uit de behandeling van de wijzigingsvoorstellen in de raadscommissie. Er was waardering voor de plannen van wethouder Freek Ossel, die 2,7 miljoen euro bezuinigt door te schrappen in regels en handhaving. 

Bij de herziening wordt de bemoeienis van de gemeente flink beperkt. Regels worden vervangen door afspraken; de reikwijdte van de huisvestingsvergunning wordt verkleind en de wethouder schrapt in het aantal urgentiecategorieën en op handhavingscapaciteit. Ten slotte komt er een nieuw verdeelmodel met onder andere ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. De gemeente verwacht dat de voorstellen de doorstroming zullen bevorderen.

Veel moet nog worden uitgewerkt, en bij dit onderwerp zit de duivel in de details. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe verdeelmodel dat verschillende typen woningzoekenden moet gaan bedienen en ook loting faciliteren.
Een gevoelig punt zal ook de afschaffing van het woonduurbeginsel gaan worden. Dat zal nog flink gemor geven onder huurders. Omdat zij zich nooit opnieuw hebben aangemeld als woningzoekende zal er voor hen op zijn minst een overgangsregime moeten komen. De Huurdersvereninging Amsterdam kondigde al aan daar een groot punt van te gaan maken.

Vertegenwoordigers van diverse doelgroepen (ouderen, grote gezinnen, studenten) hebben al eerder aangegeven, verontrust te zijn dat ze hun speciale status in het verdeelsysteem kwijtraken. Particuliere verhuurders hangen hogere kosten boven het hoofd als ze hun huurders bij een renovatie straks niet meer via een urgentieverklaring (tijdelijk) kunnen uitplaatsen.

Zorgen zijn er ook over de toekomstige effectiviteit van de handhaving, nu Ossel daar flink op gaat bezuinigen. En tot welke huurgrens blijft een huisvestingsvergunning nodig? Die grens is in het voorstel gesteld op 121 punten, diverse partijen betoogden die grens op te trekken naar de liberaliseringsgrens (142 punten). In dat geval ligt het in de rede ook de inkomensgrens mee te schuiven om de lage middeninkomens uit te sluiten.

Naar verwachting wordt het plan in hoofdlijnen op 21 september geaccepteerd. Na de gemeenteraad moet ook de stadsregio akkoord gaan.

Een bespreking van het volledige plan staat in het  komende nummer NUL20 (22 september). Onderstaand de belangrijkste punten uit het voorstel.

De nieuwe Amsterdamse woonruimteverdeling in het kort

Beperking huisvestingvergunning 

1.De vergunningplicht wordt vervangen door afspraken. Dit geldt niet alleen voor corporaties maar ook voor particulieren die bereid zijn om afspraken te maken.

2.De criteria voor toelating en toewijzing worden vereenvoudigd. Er komt één huurgrens en eisen voor een passende woning en binding met de stad komen te vervallen. Wat blijft is een inkomensgrens: huurwoningen tot 554 euro mogen worden gehuurd door huishoudens met een inkomen van maximaal 38.150 euro. Voor de particuliere markt zijn er momenteel twee huurgrenzen: die van 554 euro (121 punten) voor de overige passendheidscriteria, en die van 418 euro (93 punten) voor de inkomensgrens.

Minder doelgroepen/urgentiecategorieën

3. Studenten, ouderen, onderwijzers, grote gezinnen, verpleegsters en agenten vallen straks niet meer onder een voorrangsregeling. Het college beperkt de voorrangsregeling tot wat wettelijk is vastgelegd: calamiteitenopvang, verblijfsgerechtigden, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Bovendien wordt de (tijdelijke) herhuisvesting van stadsvernieuwingsurgenten een verantwoordelijkheid van de verhuurders zelf! Dat moet het aanbod voor reguliere woningzoekenden laten stijgen van zestig naar zeventig procent.

Ander verdeelsysteem

4. Er komt een nieuw verdeelmodel met ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. Spoedzoekers kunnen gaan loten voor een woning, maar vervolgens maar een beperkt aantal keren weigeren. Het huidige systeem op basis van inschrijfduur blijft bestaan voor degenen die willen doorstromen naar een betere woning. Huurders bouwen na verhuizing niet meer automatisch woonduur op. Zij moeten zich opnieuw inschrijven bij WoningNet.

Minder handhaving

5. De handhavingscapaciteit wordt teruggebracht en op een andere leest geschoeid. De focus komt te liggen op bestrijding van excessen, de aanpak van leegstaande woningen en op gebieden waar misstanden worden vermoed. Bureau Zoeklicht blijft bestaan.

 

Meer info: www.amsterdam.nl/woonruimteverdeling