Hervorming woonruimte-verdeling krijgt politieke steun

09.09.11

Hervorming woonruimteverdeling krijgt politieke steun

De Amsterdamse raad stemt naar verwachting in met de herziening van het woonruimteverdelingsysteem. Dat valt op te maken uit de behandeling van de wijzigingsvoorstellen in de raadscommissie. Er was waardering voor de plannen van wethouder Freek Ossel, die 2,7 miljoen euro bezuinigt door te schrappen in regels en handhaving. 

Bij de herziening wordt de bemoeienis van de gemeente flink beperkt. Regels worden vervangen door afspraken; de reikwijdte van de huisvestingsvergunning wordt verkleind en de wethouder schrapt in het aantal urgentiecategorieën en op handhavingscapaciteit. Ten slotte komt er een nieuw verdeelmodel met onder andere ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. De gemeente verwacht dat de voorstellen de doorstroming zullen bevorderen.

Veel moet nog worden uitgewerkt, en bij dit onderwerp zit de duivel in de details. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe verdeelmodel dat verschillende typen woningzoekenden moet gaan bedienen en ook loting faciliteren.
Een gevoelig punt zal ook de afschaffing van het woonduurbeginsel gaan worden. Dat zal nog flink gemor geven onder huurders. Omdat zij zich nooit opnieuw hebben aangemeld als woningzoekende zal er voor hen op zijn minst een overgangsregime moeten komen. De Huurdersvereninging Amsterdam kondigde al aan daar een groot punt van te gaan maken.

Vertegenwoordigers van diverse doelgroepen (ouderen, grote gezinnen, studenten) hebben al eerder aangegeven, verontrust te zijn dat ze hun speciale status in het verdeelsysteem kwijtraken. Particuliere verhuurders hangen hogere kosten boven het hoofd als ze hun huurders bij een renovatie straks niet meer via een urgentieverklaring (tijdelijk) kunnen uitplaatsen.

Zorgen zijn er ook over de toekomstige effectiviteit van de handhaving, nu Ossel daar flink op gaat bezuinigen. En tot welke huurgrens blijft een huisvestingsvergunning nodig? Die grens is in het voorstel gesteld op 121 punten, diverse partijen betoogden die grens op te trekken naar de liberaliseringsgrens (142 punten). In dat geval ligt het in de rede ook de inkomensgrens mee te schuiven om de lage middeninkomens uit te sluiten.

Naar verwachting wordt het plan in hoofdlijnen op 21 september geaccepteerd. Na de gemeenteraad moet ook de stadsregio akkoord gaan.

Een bespreking van het volledige plan staat in het  komende nummer NUL20 (22 september). Onderstaand de belangrijkste punten uit het voorstel.

De nieuwe Amsterdamse woonruimteverdeling in het kort

Beperking huisvestingvergunning 

1.De vergunningplicht wordt vervangen door afspraken. Dit geldt niet alleen voor corporaties maar ook voor particulieren die bereid zijn om afspraken te maken.

2.De criteria voor toelating en toewijzing worden vereenvoudigd. Er komt één huurgrens en eisen voor een passende woning en binding met de stad komen te vervallen. Wat blijft is een inkomensgrens: huurwoningen tot 554 euro mogen worden gehuurd door huishoudens met een inkomen van maximaal 38.150 euro. Voor de particuliere markt zijn er momenteel twee huurgrenzen: die van 554 euro (121 punten) voor de overige passendheidscriteria, en die van 418 euro (93 punten) voor de inkomensgrens.

Minder doelgroepen/urgentiecategorieën

3. Studenten, ouderen, onderwijzers, grote gezinnen, verpleegsters en agenten vallen straks niet meer onder een voorrangsregeling. Het college beperkt de voorrangsregeling tot wat wettelijk is vastgelegd: calamiteitenopvang, verblijfsgerechtigden, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Bovendien wordt de (tijdelijke) herhuisvesting van stadsvernieuwingsurgenten een verantwoordelijkheid van de verhuurders zelf! Dat moet het aanbod voor reguliere woningzoekenden laten stijgen van zestig naar zeventig procent.

Ander verdeelsysteem

4. Er komt een nieuw verdeelmodel met ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. Spoedzoekers kunnen gaan loten voor een woning, maar vervolgens maar een beperkt aantal keren weigeren. Het huidige systeem op basis van inschrijfduur blijft bestaan voor degenen die willen doorstromen naar een betere woning. Huurders bouwen na verhuizing niet meer automatisch woonduur op. Zij moeten zich opnieuw inschrijven bij WoningNet.

Minder handhaving

5. De handhavingscapaciteit wordt teruggebracht en op een andere leest geschoeid. De focus komt te liggen op bestrijding van excessen, de aanpak van leegstaande woningen en op gebieden waar misstanden worden vermoed. Bureau Zoeklicht blijft bestaan.

 

Meer info: www.amsterdam.nl/woonruimteverdeling

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.