Hogere inkomensgrens sociale huur voor gezin met laag middeninkomen

25.02.19
Hogere inkomensgrens sociale huur voor gezin met laag middeninkomen

Een gezin met een laag middeninkomen dat nu nog te veel verdient voor een sociale huurwoning moet daarvoor toch in aanmerking kunnen komen. Voor alleenstaanden wordt het juist lastiger om een corporatiewoning te krijgen, zo blijkt uit woningmarktplannen van minister Ollongren.

Ollongren wil voortaan de inkomensgrens voor sociale huur laten afhangen van het grootte van het huishouden. Dat betekent dat bepaalde gezinnen die meer verdienen dan 38.000 euro straks wel in aanmerking komen voor een woning in de gereguleerde sociale sector. Tegelijkertijd wil het kabinet eenpersoonshuishoudens minder makkelijk toegang verlenen tot sociale huur. Voor die groep gaat de inkomensgrens juist omlaag. Over de precieze hoogte van de inkomensgrenzen laat het kabinet zich nog niet uit.

Meer differentiatie in de inkomensgrenzen is eerder voorgesteld door de commissie Van Bochove. Aedes en Woonbond vinden het verlagen van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens een zorgelijke ontwikkeling. Ook omdat deze groep veel problemen heeft bij het vinden van een woning. Anderzijds zouden zij – gelet op de koopkrachtverschillen – ook graag zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen twee-, drie- en meerpersoonshuishoudens. Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), kan de redenering van het kabinet als zodanig wel volgen. “Er kan onderscheid zijn in inkomensgrenzen, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden”, zo zegt De Vries. Maar aan dat onderscheid moet naar zijn mening een objectieve norm ten grondslag liggen. “De Amsterdamse corporaties vinden dat voor betaalbaarheid zoveel mogelijk aansluiting moet worden gevonden bij de normen van het NIBUD. Volgens het NIBUD is het verstandig onderscheid te maken tussen alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen. Dat onderscheid kan ook zijn de inkomensgrens.” Hij vraagt daarbij wel aandacht voor de uitvoerbaarheid van het gebruik van verschillende inkomensnormen.

Het doel dat niet meer Nederlanders een beroep zullen kunnen doen op een woning in de gereguleerde sector, is tegen het zere been van Aedes en Woonbond. "In het voorstel wordt meegewogen dat de doelgroep niet groter mag worden. Dat is wat ons betreft echt de wereld op zijn kop: het woningmarktbeleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen van huishoudens, niet op een papieren werkelijkheid", aldus beide organisaties. De Vries deelt die kritiek. "Kennelijk is het uitgangspunt dat het aantal mensen dat recht heeft op een sociale huurwoning hoe dan ook niet mag toenemen. Daardoor daalt de inkomensgrens voor alleenstaanden, wat die groep in de problemen kan brengen. Sturen op het aantal rechthebbenden kan niet de bedoeling zijn.”

Verder volgt het kabinet de afspraak dat bij woningcorporaties het totaal aan huurstijgingen niet hoger mag zijn dan de inflatie. De begrenzing geldt niet voor aanpassingen van de huurprijs bij een nieuwe verhuring of bij woningverbetering. Ook ondersteunt Ollongren een systeem waarbij de besparing op de energielasten altijd hoger gaat uitvallen dan de doorberekening van verduurzaming in de huurprijs. Voor hogere inkomens in de sociale huursector wordt het mogelijk gemaakt dat zij in snellere sprongen een huur gaan betalen die past bij hun inkomen.

Het kabinet werkt verder aan een 'noodknop' aan om de stijging van middeldure huren te begrenzen. In gemeenten waar zich sterke prijsstijgingen in de vrije sector voordoen wordt de maximum huurprijs gekoppeld aan de WOZ-waarde. Deze maatregel gaat alleen gelden voor nieuwe verhuringen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.