Huurdersvereniging Arcade tegen vorming dochteronderneming De Key

15.01.18
Huurdersvereniging Arcade tegen vorming dochteronderneming De Key
Huurdersvereniging Arcade heeft met zeven lokale huurdersorganisaties bij minister Ollongren bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop woningcorporatie De Key zijn 'commerciële vastgoed' onderbrengt in een dochteronderneming. De Key brengt in Lieven de Stad BV het bezit onder "waarvoor nu of in de toekomst geen subsidie beschikbaar is." Dat omvat bij de start ruim duizend woningen in Amsterdam. Het gaat om een scheiding in het kader van de nieuwe Woningwet. Arcade, de vereniging van huurders van De Key, maakt zowel bezwaar tegen de overdracht van zoveel maatschappelijk vermogen naar de besloten vennootschap als de "weinig transparante wijze waarop de scheiding plaatsvindt". Minister Ollongren heeft de scheiding goedgekeurd.
 
De herziene woningwet schreef voor dat corporaties uiterlijk per 1 januari 2018 activiteiten met staatssteun (het bouwen en beheren van sociale huurwoningen) scheiden van activiteiten waarvoor geen staatssteun beschikbaar wordt gesteld zoals parkeerplaatsen, bedrijfspanden en vrije sector huurwoningen.
Het is in vakjargon de scheiding tussen DAEB versus Niet-DAEB, waarbij DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.
De Key heeft net als de meeste woningcorporaties gekozen voor een zogeheten 'hybride scheiding', een combinatie van een juridische en een administratieve scheiding. De huurovereenkomsten met bestaande huurders veranderen niet, afgezien van eventuele praktische wijzigingen zoals een ander banknummer.
Zo'n duizend woningen zijn nu in de BV ondergebracht. Maar De Key geeft aan dat ze op termijn al haar 'niet-gesubsidieerde bezit' juridisch wil afscheiden. Dat is nu nog niet gebeurd omdat beide categorieën woningen door elkaar in complexen zitten. Die woningen zijn alleen 'administratief' gescheiden.
Dat Arcade een bezwaarprocedure bij het ministerie heeft gestart kan niet los worden gezien van de eerder betwistte statutenwijziging bij De Key. De woningcorporatie is daarbij een nieuwe weg ingeslagen waarbij het zich wil specialiseren in het huisvesten van 'woonstarters', studenten en jongeren. Arcade, dat recent een nieuw bestuur heeft gekregen, is daar fel tegenstander van. De belangen van de zittende huurders komen volgens de huurdersvereniging in het gedrang. De oprichting van de dochteronderneming zet volgens Arcade de deur verder open voor andere ingrijpende wijzigingen. Men vreest bijvoorbeeld dat alle grotere gezinswoningen in de toekomst via Friends-constructies met tijdelijke contracten aan jongeren worden verhuurd. Eenmaal ondergebracht in een commerciële dochter heeft de gemeente daar geen invloed meer op. Het protest van Arcade wordt ondersteund door zeven lokale huurdersverenigingen.
 
In het maartnummer van NUL20 meer aandacht voor de Daeb/Niet-Daeb scheiding.
 
Lieven de Stad BV het bezit onder "waarvoor nu of in de toekomst geen subsidie beschikbaar is." Dat omvat bij de start ruim duizend woningen in Amsterdam." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS