Johan Conijn: "Den Haag ziet niet wat ze aanricht in corporatiesector"

21.12.2018
Image

"Het uitvoeren van kerntaken wordt voor woningcorporaties een steeds groter probleem. Dat overschat je niet snel", zegt hoogleraar woningmarkt Johan Conijn in een interview op de Aedes-site. Hij reageert daar op de analyse van de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat lastenverzwaringen en stijgende kosten de investeringscapaciteit van corporaties uithollen. Conijn: "Het lijkt wel of ze in Den Haag niet zien wat er wordt aangericht in de corporatiesector".

Op 20 december 2018 publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het Sectorbeeld 2018. Daarin signaleert de Aw ‘ongunstige financiële ontwikkelingen onder invloed van onder meer rijksbeleid’. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, onderschrijft dit: "Het rapport slaat de spijker op de kop". De operationele kasstroom is de laatste jaren gedaald. Daardoor kunnen ambities onvoldoende worden gerealiseerd. Het Sectorbeeld laat zien dat dit probleem nog groter is dan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) al dacht. Corporaties hebben ook nog te maken met een enorme stijging van de vennootschapsbelasting, ATAD komt eraan. De verhuurderheffing en bouwkosten stijgen. Dat alles holt de verdiencapaciteit van woningcorporaties uit."
In Den Haag lijkt men volgens Conijn niet te zien of te horen wat er wordt aangericht in de corporatiesector: "Het lijkt wel of ze daar stopverf in hun oren hebben".
Voor 2019 voorspelt hij een vergroting van de huidige problemen. Conijn adviseert de corporaties dan ook maar niet alle problemen van de woningmarkt op de schouders nemen. En - opmerkelijk - de niet-DAEB tak (met niet-maatschappelijk vastgoed, nvdr) weer op te heffen en de middelen over te hevelen naar DAEB: "Het onbenut vermogen aan de niet-DAEB kant staat in schril contrast met de financiële krapte binnen de DAEB-tak. Het zou goed zijn om dat niet-DAEB vermogen terug te laten vloeien naar de DAEB-tak, om het daar in te zetten voor verduurzaming, nieuwbouw van sociale huurwoningen en betaalbaarheid."

In het sectorbeeld 2018 adviseert nu ook de toezichthouder aan minister Ollongren om de verhuurderheffing te heroverwegen. Al staat het er iets meer omfloerst. De aanbeveling is "‘het overheidsbeleid inzake verhuurderheffing, huurprijsbeleid en passend toewijzen in samenhang te heroverwegen."

Trefwoorden