Meer overlast door verwarde personen

15.12.15
Corporaties zien toename overlast door verwarde personen

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties). Door de decentralisaties en bezuinigingen in de zorg wonen kwetsbare mensen vaker zelfstandig in plaats van in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, beschermde woonvorm of verzorgingshuis.

Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders van corporatiewoningen zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Corporaties kregen in 2015 zo’n 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.
Volgens Aedes zien woningcorporaties kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn ze tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden.
Corporaties noemen in de enquête aandachtspunten die snel kunnen bijdragen aan de preventie en aanpak van verward gedrag in en om de woning. Namelijk: betere begeleiding, begeleidingsplicht voor zorgmijders, betere gegevensuitwisseling en een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij escalatie en/of incidenten. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast tegengaan, aldus Aedes.
Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties een rol voor zichzelf zien weggelegd in de aanpak, bijvoorbeeld door het signaleren van verward gedrag waardoor escalatie voorkomen kan worden. De regierol voor de aanpak moet echter wel bij de gemeente liggen, vinden corporaties. Het merendeel van de corporaties (71 procent) maakt afspraken over de huisvesting van mensen met een GGZ-achtergrond, doorgaans met GGZ-instellingen en gemeenten.
Aedes deed dit jaar voor het eerst onderzoek naar verwarde huurders, nadat zij van leden signalen kreeg dat de problemen rond deze groep toenemen. De overheid heeft een Taskforce Verwarde Personen opgericht. Er is al heel lang een ontwikkeling om mensen zo min mogelijk in instellingen onder te brengen, maar sinds de decentralisaties in de zorg neemt het aantal verwarde huurders verder toe, aldus Aedes. Het gaat daarbij om psychiatrische patiënten, (ex)-verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en dementerenden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS